تعیین قیمت عرضه و تقاضا


منبع: blog.mentyor

مدیریتی

فرض کنید که منحنی امکان تولید در جامعه ای به صورت جدول زیر باشد :

الف ) منحنی امکانات تولید را با توجه به اطلاعات جدول رسم کنید : ب ) اگر این اقتصاد در نقطه ول رسم کنید : ب ) اگر این اقتصاد در نقطه c باشد ، هزینه فرصت برای این جامعه که تصمیم به تولید 3 واحد پوشاک دارد ، چه قدر است . آیا چنین تغییر تولیدی متضمن رشد اقتصادی است یا خیر ؟ چرا ؟

پ ) اگر این اقتصاد یک واحد پوشاک و 15 واحد خوراک تولید نماید این وضعیت نشانه تورم است یا بیکاری؟ توضیح دهید

2 – توابع عرضه و تقاضا برای کالا در بازار به صورت Q D = 400 – 2 P , Q 6 = 34 P – 72 می باشد

الف ) قیمت و مقدار تعادلی را تعریف کنید . ب ) در صورتی که تابع عرضه به صورت Q 6 = 15 P – 90 تغییر یابد ، قیمت و مقدار تعادلی را تعیین کنید .

3 – یک بنگاه تولیدی با تابع تقاضایی به صورت Q D = 60 – 3 P در بازار و . می باشد . مدیریت این بنگاه تابع عرضه Q S = 2 P – 16 را برای محصولات تولیدی اش تخمین زده است . الف ) قیمت و مقدار تعادل را تعیین کنید . در صورتی که دولت بر هر واحد محصول تولیدی بنگاه معادل 3 واحد پولی مالیات وضع کند ، قیمت تعادلی جدید را محاسبه کنید .

4 – تابع تقاضای دو فرد را برای کالایی به ترتیب P = 10 – 2Q , P = 6 – 2 Q می باشد ، اگر بازار از همین 2 فرد تشکیل شده باشد، تابع تقاضای بازار را به دست آورید .

5 – برای توابع تقاضای زیر در سطح قیمت P = 20 ، مقدار کشش قیمتی تقاضا را محاسبه کنید و نوع کالا را از نظر کششی قیمتی تقاضا بیان نمایید .

) 12 Q + 7 P – 216 = 0 الف

6 – فرض کنید که در یک بازار با دو تابع تقاضا مواجه می با شیم . تابع تقاضای اول به صورت Q 1 = 5000P و تابع تقاضای دوم را در نقطه ی P = 10 قطع می نماید . اگر کشش قیمتی تقاضای تابع تقاضای دوم در نقطه ی تقاطع 6 برابر کشش قیمتی تقاضای تابع اول باشد ، تابع تقاضای دوم را تعیین کنید .

7 – فرض کنید که با دو تابع عرضه مواجه باشیم . تابع عرضه ی اول به صورت Q = -4 + 6 P و در سطح قیمت P =15 تابع عرضه دوم را قطع کند ، اگر کشش قیمتی عرضه برای تابع عرضه اول ، در نقطه تقاطع 8 برابر کشش قیمتی عرضه تابع عرضه دوم باشد ، تابع عرضه دوم را تعیین کنید .

1- تفاوت اساسی علم اقتصاد و علوم طبیعی در چیست ؟

الف ) آزمایشگاه ب ) شرایط زمانی ج ) شرایط مکانی د ) موضوع مطالعه

2 – کدام یک از راه های زیر موجب حرکت از نقطه A به نقطه B در منحنی امکانات تولیدی می شود ؟

الف ) تقسیم کار ب ) افزایش منابع طبیعی ج ) انتخاب کارا د ) حداقل کردن هزینه فرصت

3 – الف ) انتخاب کدام یک از نقاط شکل رو به رو رشد اقتصادی بیشتری را در آینده به دنبال خواهد داشت ؟

الف ) A ب) B ج ) C د ) D

ب 3 – کدام نقطه عدم کارایی را در تولید نشان می دهد ؟

الف ) A ب ) B ج ) C د( D

ج 3 – کدام نقطه کارایی اقتصادی را نشان می دهد ؟

الف ) A ب ) B ج ) E د ) نمی توان تعیین کرد

4 – کمیاب ترین عامل تولید در اقتصاد شامل کدام یک از منابع است ؟

الف ) منابع طبیعی ب ) منابع سرمایه ای ج ) منابع انسانی کارفرمایی د ) منابع انرژی

5 – کدام یک از کالاهای زیر می تواند پست باشد

الف ) نوشابه ب ) آسپرین ج ) سیگار د ) نان

6 – اگر کالای x و y جانشین باشد ، با فرض افزایش قیمت کالای x کدام نتیجه حاصل می شود ؟

الف ) کاهش تعیین قیمت عرضه و تقاضا تقاضای کالای y ب ) افزایش تقاضای y ج ) افزایش تقاضای x د ) تقاضای y

7 – اگر با افزایش در آمد مصرف کننده تقاضای کالا نیز افزایش یابد ، در آن صورت آن کالا چه نامیده می شود ؟ تغییری نمی کند

الف ) معمولی ب ) پست ج ) ضروری د ) لوکس

8 – کدام یک از موارد زیر سبب انتقال منحنی تقاضا نمی شود ؟

الف ) تغییر در سلیقه ب ) تغییر در در آمد ج ) تغییر در قیمت کالا د ) تغییر انتظارات درباره قیمت های نسبی آینده

9 – در دنیای دو کالایی اگر یک کالا پست باشد در آن صورت کالای دیگر :

الف ) نمی تواند لوکس باشد ب ) نمی تواند ضروری باشد ج ) نمی تواند معمولی باشد

د ) نمی تواند پست باشد

10 – در معادله تقاضا Q = 20 – 2 P شیب منحنی تقاضا برابر است با :

الف ) 2- ب ) 5/0- ج ) 2+ د ) 5/0+

1- بانک مرکزی تورم سال 1377 را 20 درصد اعلام کرده است ، این موضوع در حیطه اقتصاد دستوری است یا اثباتی ؟ چرا ؟

2- در سال 1377 دولت به منظور تامین مالی کسری بودجه اش اقدام به فروش اوراق مشارکت نمود . این اقدام در حیطه ی اقتصاد خرد است یا کلان ؟ چرا ؟

فصل اول : معرفی عرضه و تقاضا و بازار

1 – مفهوم تعادل چیست ؟ با رسم نمودارهای مناسب نشان دهید تعادل هنگامی که عرضه و تقاضا شیب متعارف خود را نداشته باشند نیز می تواند پایدار باشد .

2 – با توجه به توابع عرضه و تقاضای زیر: D : P = 300 – 3 Q

الف ) نقطه تعادل بازار را معین کنید؟

ب ) آیا تعادل پایدار است ؟ با نمودار تقریبی رسم شود

3 – روش تحلیل مقایسه ای ایستا چگونه است ؟ یک مثال از کاربرد آن در اقتصاد خرد بیان کنید .

4 – در رابطه با درستی یا نادرستی عبارت زیر استدلال نمایید .

اگر افزایش قیمت قند ، منجر به کاهش تقاضا برای چای گردد در این صورت افزایش قیمت چای می بایستی تقاضا برای قند را کاهش دهد .

5 – چگونگی تاثیر هر یک از حالات زیر را بر منحنی عرضه چرم در ایران تجزیه و تحلیل کنید . اگر تغییر در عرضه وجود دارد ، منحنی عرضه چرم در چه جهتی منتقل می شود ؟ چرا ؟

الف ) ایران و ترکیه قراردادی مبنی بر صدور چرم ایران به ترکیه برای اولین بار امضا کنند .

ب ) قیمت گوشت گاو کاهش پیدا کند

ج ) دستگاه جدید دباغی چرم اختراع شود که هم ارزان تر وهم سریع تر از دستگاه های قبلی کار کند .

د ) قیمت چرم افزایش تعیین قیمت عرضه و تقاضا یابد

ه ) دولت برای چرم ، سقف قیمت تعیین کنید و مانع فروش به قیمتی بیشتر شود .

6 – دانستن انواع کشش در مورد تابع تقاضایی که شما فروشنده محصول آن می باشید چه کمکی می تواند به شما بکند ( تحلیل کنید )

7 – سینما قدس در سانس های آخر شب با کمبود در آمد مواجه است . مدیر مالی سینما گزارش زیر را برای مدیریت سینما ارائه کرده است . مدیر با استفاده از اطلاعات زیر بلیط سینما را از 4000 به 6000 ریال افزایش می دهد . نظر شما راجع به این تصمیم چیست ؟ کشش قیمتی تقاضا برابر 5/1- تعداد تماشاگر 300 نفر

تعیین قیمت عرضه و تقاضا

صفحه نخست » اخبار و رویدادها » عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت در بورس کالا

محصولات و خدمات

نامی نو

صنایع غذایی نامی‌نو

Untitled

صنایع الکترونیک افشار (هوراند)

بناب

مجتمع فولاد صنعت بناب

ستاره شرق

لبنیات ستاره شرق

تبلیغات

photo_2018-12-13_12-07-26

شرکت ها و تشکل های منتخب

zobahan-industry

معرفی ظرفیت ها و محصولات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ahwaz-navard

معرفی توانمندی ها و محصولات شرکت نورد و لوله اهواز

عرضه و تقاضا در قیمت بورس

۲۲ تیر ۱۴۰۱ | دیدگاه‌ها برای عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت در بورس کالا بسته هستند | اخبار و رویدادها, فولاد نیوز

عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت در بورس کالا

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره عرضه و تقاضا در بورس کالا گفت: اساسا بورس کالا، بازاری است که عرضه و تقاضا در آنجا شکل می‌گیرد و دخالت‌های دولت را به حداقل می‌رساند یعنی دولت تعیین می‌کند که محصولات صنعتی وارد بورس کالا شود، اما وقتی که وارد بورس کالا شد دیگر بر اساس قواعد بازار بورس تعیین قیمت می‌شود

روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در برنامه شروع تازه، روزنه رادیو اقتصاد درباره واگذاری بورس کالا به وزارت صمت گفت: از دو سال پیش که جهش‌های قیمتی در صنایع تولیدات پایه و مواد اولیه مثل فولاد اتفاق افتاد، به صنایع وابسته و تورم عمومی کشور ضربه زد و پس از بررسی‌ها مشخص شد که مشکل در زمینه تنظیم بازار این صنایع است، چرا که قانون مشخصی برای آن‌ها وجود ندارد؛ مواقعی مقرراتی وضع می‌شود که محصولات مرتبط مثلا در حوزه صنایع فولاد همانند شمش و … به بورس کالا عرضه می‌شوند، اما همه محصولات از آن تبعیت نمی‌کنند به همین علت کمیسیون صنایع مجلس در سال ۹۹ برای تعیین قانون مربوطه ورود کرد؛ طرح، طرح تنظیم بازار صنایع تولید محصولات پایه است و کاری به قواعد داخل بورس کالا ندارد، بورس کالا مثل سابق اداره می شود و ما در آن دخل و تصرفی نداریم.

ایزدخواه افزود: با فعل و انفعالات در داخل بورس کالا کاری نداریم. بحث این است که باید بازار صنایع تنظیم شود تا آن‌ها بتوانند از طریق بورس کالا عرضه شوند و این موضوع ارتباطی با مدیریت بورس کالا ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره عرضه و تقاضا در بورس کالا گفت: اساسا بورس کالا، بازاری است که عرضه و تقاضا در آنجا شکل می‌گیرد و دخالت‌های دولت را به حداقل می‌رساند یعنی دولت تعیین می‌کند که محصولات صنعتی وارد بورس کالا شود، اما وقتی که وارد بورس کالا شد دیگر بر اساس قواعد بازار بورس تعیین قیمت می‌شود یعنی درست است که دولت یکسری قواعد کلی را حاکم می‌کند، اما در دنیا این طور نیست که قیمت دستوری در بورس کالا باشد به طور مثال در بازار خودرو، دولت یا همان شورای رقابت قیمتی برای یک خودرو مثلا ۱۴۰ میلیون تومان قیمت گذاری می‌کند، اما در بورس کالا این قیمت گذاری دیگر بی معناست و باید قیمت گذاری در قالب نظام عرضه و تقاضا در بورس کالا تعیین شود و این امر جلوی قیمت گذاری‌های کاذب را می‌گیرد.

ایزدخواد درباره تضمین اینکه وزارت صمت مداخله‌ای در ساز و کار بورس کالا نخواهد داشت افزود: البته مجلس نمی‌تواند هیچ تضمینی دهد که دولت قانون را زیر پا نگذارد یا بد عمل نکند، دولتی‌ها می‌تواند قانون را زیر پا گذاشته و آن را دور بزنند یا بد عمل کنند یا نیت قانونگذار را رعایت نکنند؛ به خاطر همین مجلس می‌گوید باید غیر از قانونگذاری، نظارت هم باید باشد چرا که شاید مجری قانون، قانون را درست پیاده نکند. برای همین مجلس علاوه بر قانونگذاری باید نظارت هم داشته باشد تا مطمئن شود که آیا دولت بر طبق قانون عمل می‌کند یا خیر.

قیمت خودرو در بازار همانند هر کالای دیگر تابع عرضه و تقاضا است

 قیمت خودرو در بازار همانند هر کالای دیگر تابع عرضه و تقاضا است

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: قیمت خودرو در بازار همانند هر کالای دیگر تابع عرضه و تقاضا است.

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وحید منایی با استناد به ضوابط عمومی قیمت‌گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و نیز وظایف نظارتی محوله به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در مقطع کنونی صنعت و بازار خودرو در شرایط عادی بسر نمی‌برد و بایستی توجه داشته باشیم که دلایل گوناگونی اعم از تشدید نوسانات نرخ ارز، تغییر منشأ تأمین ارز از ترجیحی به نرخ نیمایی، استمرار و فزونی مشکلات ناشی از بدهی صنعت خودرو به قطعه‌سازان، گران شدن مواد اولیه که عمدتاً شامل ورق‌های پوشش دار گالونیزه به فلزات غیرآهنی و رنگین و نیز محصولات صنایع پتروشیمی که در تولید قطعات خودرو کاربرد داشته از جمله عوامل مؤثری بوده‌اند که باعث رکود ۴۰ درصدی در تولید سال ۹۷ خودرو نسبت به سال ۹۶ و به تبع کاهش توزیع خودرو شده‌اند.

وی ادامه داد: از طرفی فزونی تقاضای کاذب (بعضاً وجود خریداران ۲ تا ۳۰ خودرو) به واسطه نقدینگی سرگردان موجود در دست عده‌ای که مصرف کننده واقعی نبوده و به همه اینها اضافه کنید برخی سو مدیریت‌هایی که در این صنعت وجود دارد نیز باعث اثرگذاری منفی بر تنظیم بازار این محصول شد و لذا سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری صحیح برای مدیریت بخش صنعت خودرو را با ریسک پذیری بالا مواجه کرده است.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: اما آنچه که سازمان حمایت به عنوان بازوی اجرایی تنظیم بازار در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی و نیز تولیدکنندگان حرفه‌ای بدنبال آن است قطعاً مبتنی بر اختیارات قانونی (و نه اقدامات سلیقه‌ای) توان نظارتی موجود و مصوبات مراجع بالا دست نظیر کارگروه تنظیم بازار است بنابراین رویکرد اقدامات این سازمان در دو بخش کارشناسی و محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات که مبتنی بر ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها و نیز اعمال مسؤولیتهای نظارت بر تأمین توزیع و قیمت کالا و خدمات مطابق اولویت بندی بعمل آمده در مصوبه شماره ۱۵۱۷۸ مورخ ۱۰/‏۰۶/‏۹۷‬ کارگروه تنظیم بازار بوده انجام پذیرفته است.

منایی تصریح کرد: لازم به ذکر است در زمینه محاسبه کارشناسی بهای تمام شده خودرو نیز در آذرماه سال ۹۷ اقدام لازم توسط سازمان حمایت براساس دستورالعمل شماره ۱۶۹۷۵۶ مورخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ رئیس کارگروه تنظیم بازار انجام پذیرفته و نتیجه به ستاد تنظیم بازار منعکس شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در بخش اقدامات نظارتی اولویت اقدامات سازمان حمایت ابتدا انعکاس هشدارهای نظارتی از آخرین وضعیت تأمین، توزیع و قیمت کارخانه و بازار اقلام کالایی حساس و ضروری در تنظیم بازار برای تصمیم‌گیری بهنگام به مراجع ذیصلاح بوده که به طور مثال در زمینه خودرو در حال حاضر نسبت به تهیه گزارشات روزانه از وضعیت قیمت، تولید و تحویل و انعکاس به مقام محترم وزارت صنعت معدن و تجارت اقدام می‌شود.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین بیان کرد: در بخش رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی نیز سازمان حمایت فعال بوده و به طور مثال در سال ۹۷ به حدود ۱۳ هزار شکایت مردمی رسیدگی شده (آمار شکایات واصله در سال ۹۶ حدود یک هزار شکایت بوده) و این در حالی است که اولویت در رسیدگی به شکایات حتی المقدور عدم انعکاس پرونده به سازمان تعزیرات و ایجاد مصالحه بین شاکی و متشاکی بوده است.

منایی در خصوص قیمت بازار نیز گفت: قیمت خودرو در بازار همانند هر کالای دیگر تابع عرضه و تقاضا می‌باشد.

وی همچنین به عوامل بروز عدم تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت خودرو در بازار نیز اشاره و اظهار کرد: در سمت عرضه میزان تولید شرکت‌های خودروساز در سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل بواسطه مشکلات ایجاد شده در تأمین قطعات مورد تعیین قیمت عرضه و تقاضا نیاز خطوط تولید بدلیل تحریم‌های ظالمانه با کاهش حدود ۴۰ درصدی مواجه بوده و در طرف تقاضا نیز بروز اخبار و گزارشهایی دال بر آزادسازی قیمت خودرو موجب افزایش انتظارات تورمی و انتقال تقاضای آتی به حال شد و از طرفی نقدینگی قابل توجه موجود در سطح جامعه و ترجیح مردم به تبدیل نقدینگی به کالا (به‌دلیل افزایش چشمگیر قیمت طلا، مسکن، ارز قاچاق و…) به همراه انتقال تقاضای اشباع نشده خودروهای وارداتی منتج از افزایش قیمت به سمت کالای جانشین تولید داخل و همچنین افزایش تقاضای سفته‌بازی و واسطه‌گری خودرو در بازار، موجب عدم تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه قیمت بازار شده و به نظر می‌رسد تا در این ارتباط تولید مکفی صورت نپذیرد و یا مسیر مطمئنی برای بازدهی سود سرمایه‌گذاری ناشی از نقدینگی در دست مردم تعریف نشود کنترل فضای عرضه و تقاضا و نوسانات قیمتی مشکل خواهد بود.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد خودروی خاص اشاره شده در گزارش یکی از خبرگزاری‌ها گفت: این مورد مربوط به شرکت مدیران خودرو از جمله خودروهای غیرمشمول بوده که تعیین قیمت آن براساس تصمیمات وقت شورای رقابت در اختیار هیأت مدیره شرکت‌ها قرار داشته اما پیش از این، موضوع اخذ اطلاعات مالی شرکت مدنظر در دستور کار قرارگرفته و در حال رسیدگی می‌باشد و در صورت احصا هرگونه تخلف از ضوابط قیمت‌گذاری اقدام قانونی لازم انجام می‌شود.

منایی در پایان یادآور شد: قیمت خودرو در سطح بازار علاوه بر عوامل فوق‌الذکر تابع سلیقه مصرف‌کننده نیز بوده و علت اینکه برخی خودروها در سطح بازار دارای سطوح قیمتی پایین‌تر از قیمت مصوب شرکت است نیز به دلیل سطح استقبال مصرف‌کنندگان است.

عرضه و تقاضا در بورس‌‌ها

دکتر احمد یزدان پناه
پرداخت‌‌های ناشی از سرمایه‌‌گذاری‌‌ها در بورس‌‌ها از نظر میزان و مبلغ، وقت و سطح ریسک با یکدیگر تفاوت دارند.

دکتر احمد یزدان پناه
پرداخت‌‌های ناشی از سرمایه‌‌گذاری‌‌ها در بورس‌‌ها از نظر میزان و مبلغ، وقت و سطح ریسک با یکدیگر تفاوت دارند.

یک
تحلیل گر معاملات بورسی باید این سه متغیر را در برآوردهای خود مد نظر داشته باشد و شرایط و زمان دریافت آن تعیین قیمت عرضه و تقاضا پرداخت‌‌های سرمایه‌‌گذاری را به حساب آورد. برآورد مزبور نیازمند تحلیل اوضاع و احوال «شرکت»، شرایط «صنعت» مربوطه و «اقتصاد کلان» است.
برای برآورد ارزش سرمایه‌‌گذاری‌‌ها و پرداخت‌‌های ناشی از آنها نیازمند قیمت جاری اوراق بهادار (سهام‌، اوراق قرضه (مشارکت )، حق تقدم، قراردادهای آتی کالائی و‌. ) هستیم. قیمت محصولات مالی در بورس‌‌ها نیز از قوای بازار یعنی از تعامل عرضه و تقاضا پیروی می‌‌‌‌کنند.
عرضه و تقاضا در بورس‌‌ها
گرچه تعداد زیادی سهام توسط شرکت‌‌های ناشر آنها منتشر می‌‌‌‌شوند، ولی فقط تعدادی از آنها هر روزه در بورس‌‌ها داد و ستد می‌‌‌‌شوند. پرسش اصلی آن است که چه عواملی قیمت این سهام مبادله‌ای را تعیین می‌‌‌‌کند؟ یک پاسخ درست و ساده آن است که عرضه و تقاضای بازار آن سهام. پاسخ بنیادی و اساسی تر و باز هم درست آن است که برآورد سرمایه‌‌گذاران از عایدات آتی و سود تقسیمی‌‌‌‌شرکت‌‌ها به شدت بر عرضه و تقاضای سهام تاثیر دارند. در اینجا به اختصار به نقش عرضه و تقاضای اوراق بهادار در تعیین قیمت آنها اشاره می‌‌‌‌شود.
تقاضای خرید برای محصولات مالی
در یک زمان معین تمام کارگزاران سفارش‌‌های خرید و فروش یک سهم خاص را که از مشتریان خود جمع کرده اند دریک مکان مشخصی در تالار بورس برای معامله مطرح می‌‌‌‌کنند. برخی از آنها از نوع سفارش بازار هستند. برای مثال فرض کنید آقای «الف» به کارگزار خود دستور می‌‌‌‌دهد 100 سهم شرکت چادرملو را به پایین ترین قیمت ممکن برای او بخرد یعنی، به هر قیمتی که شد! تقاضای خرید الف در قسمتa نمودار زیر به نمایش درآمده است‌.
سرمایه‌‌گذار الف قصد خرید ۱۰۰ سهم آن شرکت را دارد به هر قیمتی. تقاضای او ماهیت سفارش او را نیز در یک نقطه زمانی خاص منعکس کرده است. بدون شک الف نظر خوبی را در ذهن پرورش داده که قیمت خرید نامحدود او نزدیک قیمتی خواهد بود که سفارشات برای آن محصول مالی در عمل به آن می‌‌‌‌رسند، درست قبل از اجرای سفارش او. بنابراین جدول و منحنی تقاضای واقعی او شکل نزولی به خود می‌‌‌‌گیرد یعنی منحنی تقاضای او برای آن سهم خاص از چپ به راست نزولی است‌. این امر حکایت از آن دارد که اگر قیمت آن سهم کاهش یابد او برای خرید آن رغبت و تمایل بیشتر نشان می‌‌‌‌دهد. جهت سهولت بحث و ساده سازی وظایف مشتری و کارگزار برآورد الف از قیمت را بر مبنای سفارش او در دامنه‌ای که او می‌‌‌‌تواند ۱۰۰ سهم را برگزیند محور قرارداده ایم‌. در این مثال و در نمودار، قیمت برآوردی او را ۹۴۵ تومان برای هر سهم فرض کرده ایم‌.
مشتری دیگری از آن کارگزاری را به نام خانم ب در نظر بگیرید که از کارگزار مزبور می‌‌‌‌خواهد که 200 سهم از همان شرکت را برای او به صورت سفارش محدود بخرد‌. بدین معنی خانم ب به کارگزار مزبور دستور می‌‌‌‌دهد که با پائین ترین قیمت ممکن فقط و فقط اگر سهم مزبور به زیر قیمت 940 تومان رسید آن تعداد سهم را برای او بخرد. منحنی و جدول تقاضای این مشتری در قسمت b نمودار نمایش داده شده است.
برخی مشتریان امکان دارد برای یک اوراق بهادار چندین سفارش به کارگزار خود بدهند. فرض کنید سرمایه‌‌گذار پ تمایل دارد ۱۰۰ سهم آن شرکت را با قیمت زیر ۹۵۵ تومان و ۱۰۰ سهم دیگر از آن شرکت را اگر قیمت آن به ۹۴۵ تومان یا کمتر رسید بخرد‌. آقای پ برای ۱۰۰ سهم سفارش محدود با قیمت ۹۵۵ داده و در سفارش محدود دیگری از کارگزار خود خواسته ۱۰۰ سهم دیگر به قیمت ۹۴۵ برای او بخرد‌. قسمت c نمودار تقاضای این مشتری تعیین قیمت عرضه و تقاضا را نمایش می‌‌‌‌دهد.
اگر تمام سفارش‌‌های رسیده (چه سفارش بازار چه سفارش محدود) برای سهام شرکت مزبور را به صورت جمع در نظر بگیریم، می‌‌‌‌توان تبیین کرد که چه تعداد سهم در قیمت‌‌های ممکن خود فروخته شده اند. فرض کنید در بورس مورد نظر فقط این سه مشتری مطرح هستند، بنابراین‌ تقاضای تجمعی آنها برای خرید سهام شرکت مزبور به صورت DD در می‌‌‌‌آید که در قسمت d نمودار آورده شده است‌. تئوری تقاضا در اینجا مثل هر بازار دیگری حاکم است، یعنی در قیمت پائین تر برای سهام مزبور، میزان سهام تقاضا شده بیشتر می‌‌‌‌شود.
عرضه فروش برای محصولات مالی
کارگزاران بورس‌‌ها سفارشات دارندگان آن سهام را نیز برای فروش از طرف آنها عرضه می‌‌‌‌نمایند. برای مثال، فرض کنید آقای ت 100 سهم شرکت مورد بحث را بر مبنای سفارش بازار برای فروش گذاشته است، یعنی از کارگزار خود خواسته که به بالاترین قیمت ممکن آن را برای او بفروشد. درقسمت a نمودار ‌، منحنی عرضه آن مشتری نمایش داده شده است. بر مبنای سفارش‌‌های بازار برای خرید، مشتریان بر مبنای این حدس یا گمان یا پیش بینی سفارش خود را داده اند که قیمت واقعی آن سهم در دامنه‌ای قرار می‌‌‌‌گیرد که مطلوب عرضه کنندگان آن تعداد از آن سهم است. بنابراین منحنی عرضه آن سهم توسط کارگزار فروشنده ت شکلی شبیه آنچه در قسمت a نمودار آمده است به خود می‌‌‌‌گیرد. این منحنی گویای آن است که هرچه قیمت آن سهم بالا رود آقای ت تمایل بیشتری برای عرضه و فروش آن نشان می‌‌‌‌دهد.
سرمایه‌‌گذار یا مشتری دیگری را در نظر بگیرید به نام خانم ث که از کارگزار مزبور خواسته است که به روش سفارش محدود ۱۰۰ سهم او را به قیمت ۹۴۰ تومان یا بیشتر بفروشد. خانم ج مشتری دیگری هستند که از کارگزاری خود خواسته تا ۱۰۰ سهم شرکت مزبور را با سفارش محدود به قیمت ۹۴۵ تومان یا بیشتر برای او بفروشد.
اگر این سفارش فروش این مشتریان را به صورت تجمعی در نظر بگیریم نموداری بدست می‌‌‌‌آید که بیانگر آن است که در سطوح مختلف قیمت آن سهم، چه تعداد سهم برای فروش عرضه شده است. در قسمت d نمودار ذیل منحنی عرضه سهام آن شرکت به صورت SS نمایش داده شده است. این منحنی مثل سایر منحنی‌‌های عرضه کالاها و خدمات نشان دهنده آن است که در قیمت‌‌های بالاتر فروشندگان تمایل بیشتر به عرضه بیشتر از آن سهم دارند. این دو نیرو یعنی عرضه و تقاضای سهام چگونه بورس را شکل می‌‌‌‌دهند؟ این بحث محور تعیین قیمت عرضه و تقاضا اصلی درس شماره بعد است‌.

قانون تقاضا چیست؟ بیان مفهوم عرضه و تقاضا به زبان ساده

قانون تقاضا یکی از مفاهیم پایه در اقتصاد است. این قانون در کنار قانون عرضه، نحوه تخصیص منابع در بازارها را نشان می‌دهد و قیمت معاملات روزانه کالاها و دارایی‌ها را تعیین می‌کند. طبق قانون تقاضا، میزان خریداری یا تقاضا برای یک چیز با قیمت آن رابطه معکوس دارد. یعنی هر چه قیمت یک سهم یا کالا بالاتر باشد، تقاضا برای آن کمتر است. این اتفاق به‌دلیل اصل مطلوبیت نهایی نزولی رخ می‌دهد. طبق این اصل، اولین کالاهای خریداری شده توسط مصرف‌کننده برای نیازهای فوری استفاده می‌شود؛ اما کالاهای اضافی خریداری شده در ادامه، برای اهداف کم‌ارزش‌تر استفاده می‌شود. در این مقاله از میهن بلاکچین می‌خواهیم بدانیم که قانون تقاضا چیست، چه اثری در بازارهای مالی و قیمت‌ها دارد و تاثیر قانون عرضه و تقاضا در بازار رمزارزها چیست.

این مقاله در تاریخ ۱۸ تیر ۱۴۰۱ به‌روزرسانی شده است.

قانون تقاضا چیست؟

قانون تقاضا چیست

منبع: blog.mentyor

علم اقتصاد، علم مطالعه روش‌های رفع نیازهای مختلف و نحوه استفاده مردم از این روش‌هاست. تمرکز قانون تقاضا نیز بر همین نیازهای نامحدود است. معمولا افراد در رفتارهای اقتصادی خود، رفع خواسته‌ها و نیازهای فوری و ضروری را بر نیازهایی که کمتر ضروری هستند ترجیح می‌دهند و با توجه به نیازهای خود، مناسب‌ترین روش‌ها و ابزارهای در دسترس را انتخاب می‌کنند. در واقع اولین کالایی که یک مصرف‌کننده آن را خریداری می‌کند، برای رفع مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیاز آن فرد صرف خواهد شد.

برای مثال، تصور کنید مردی در ساحل یک جزیره دورافتاده ۶ بطری پر از آب پیدا می‌کند. قطعا اولین بطری آب برای رفع مهم‌ترین نیاز، یعنی تشنگی مصرف خواهد شد. بطری دوم احتمالا برای تمیز کردن بدن و دوری از بیماری‌ها مصرف می‌شود. این نیاز هم ضروری است، اما نه به اندازه تشنگی. بطری سوم ممکن است برای یک نیاز نه چندان ضروری مثل جوشاندن ماهی و تهیه غذای گرم مصرف شود و به همین ترتیب، بطری‌های آخر نیاز برای نیازهای غیرضروری مثل آب دادن به گیاه موردعلاقه فرد مصرف شود.

با کنار هم قرار دادن مقدار کالاهای خریداری شده توسط مصرف‌کننده در قیمت‌های معین، یک منحنی تقاضا به دست می‌آوریم که همیشه به شکل یک شیب رو به پایین خواهد بود. به شکل زیر توجه کنید. هر نقطه در نمودار مانند A، B و C، مقدار تقاضا (Q) در قیمت معین (P) را نشان می‌دهد. برای مثال، در نقطه A مقدار تقاضا کم (Q1) و قیمت بالاست (P1). در قیمت‌های بالا، تقاضای مصرف‌کننده برای کالا کم است. بر عکس، در قیمت‌های پایین، مصرف کننده تقاضای بیشتری برای کالا دارد.

قانون تقاضا چیست

منبع: Investopedia

تفاوت تقاضا با مقدار مورد تقاضا

در حوزه اقتصاد، بسیار مهم است که افراد تفاوت پدیده تقاضا (Demand) با مقدار مورد تقاضا یا مقدار تقاضا شده (Quantity Demanded) را درک کنند. در نمودار زیر، تقاضا همان خط آبی رنگی است. در واقع پدیده تقاضا، ارتباط بین نیازهای ضروری مصرف‌کننده و میزان کالای در دسترس را نشان می‌دهد. با تغییر تقاضا، شکل منحنی نیز تغییر می‌یابد و نشان‌ دهنده تغییر الگوی نیازهای مصرف‌کننده در برابر روش‌های موجود برای رفع آن‌هاست.

منبع: livingeconomics.org

اما عبارت مقدار تقاضا به یک نقطه در محور افقی نمودار اشاره دارد. تغییر مقدار تقاضا، تغییر قیمت را نشان می‌دهد، اما هیچ تغییری در الگوی مصرف‌کننده ایجاد نمی‌شود. تغییر در مقدار تقاضا تنها به معنی حرکت در طول خود منحنی به دلیل تغییر قیمت است. این دو اصطلاح گاهی اوقات به اشتباه به جای هم بکار می‌روند. تغییر قیمت تاثیری بر خود پدیده تقاضا ندارد، بلکه مقدار تقاضا را تغییر می‌دهد.

عوامل موثر بر تقاضا

پس چه چیزی تقاضا را تغییر می‌دهد؟ منحنی تقاضا ممکن است در اثر عوامل مختلفی تغییر کند. برای مثال، در مورد کالاهای اقتصادی عادی افزایش درآمد باعث افزایش تقاضا می‌شود، زیرا با افزایش درآمد افراد بیشتر خرج می‌کنند. در دسترس بودن محصولات جایگزین دیگر که رقیب یک کالا هستند، تقاضا برای کالای مورد نظر را کاهش می‌دهد؛ زیرا کالاهای جایگزین نیز می‌توانند همان نیازها را برطرف کنند. بر عکس، در دسترس بودن کالاهای مکمل یک کالای اقتصادی، باعث افزایش تقاضا برای آن کالا می‌شود. زیرا ممکن است استفاده هم‌زمان از این کالاها نسبت به مصرف تکی آن‌ها برای مصرف‌کننده باارزش‌تر باشد، مثل کره و مربا.

عواملی دیگری مثل انتظارات آینده، تغییر در شرایط محیطی و تغییر در کیفیت کالا نیز می‌توانند باعث تغییر در منحنی تقاضا شوند. زیرا این عوامل باعث تغییر الگوی مصرف‌کننده در استفاده از کالاها می‌شوند.

توضیح قانون تقاضا به زبان ساده

به زبان ساده، قانون تقاضا می‌گوید که اگر افراد بیشتری بخواهند کالایی را خریداری کنند که عرضه آن محدود است، قیمت آن کالا افزایش خواهد یافت. همچنین، هر چه قیمت کالا بالاتر برود، مقدار خریداری شده توسط مصرف‌کنندگان کاهش خواهد یافت؛ اما اهمیت قانون تقاضا در چیست و آیا امکان نقض شدن آن وجود دارد؟ در ادامه به بررسی این مسائل می‌پردازیم.

اهمیت قانون تقاضا چیست؟

با درک قانون عرضه و تقاضا، می‌توانیم بفهمیم که یک کالا چگونه به سطح قیمتی حال حاضر خود رسیده است. در این صورت می‌توانیم فرصت‌های مناسب خرید کالاها، دارایی‌ها و اوراق بهادار را تشخیص دهیم. برای مثال، ممکن است یک شرکت در صورت افزایش تقاضا و قیمت کالا، تولید آن را افزایش دهد.

آیا امکان نقض قانون تقاضا وجود دارد؟

بله، در برخی موارد افزایش تقاضا آنطور که انتظار می‌رود اثری بر قیمت ندارد. مثلا، کالاهای وبلن کالاهایی هستند که افزایش تقاضای آن‌ها به دنبال افزایش قیمت رخ می‌دهد؛ زیرا این کالاها نمادی از وضعیت تلقی می‌شوند. همچنین در کالاهای گیفن (که بر خلاف کالاهای وبلن لوکس نیستند) با افزایش قیمت، تقاضا افزایش یافته و با کاهش قیمت، تقاضا نیز کاهش می‌یابد. نان، برنج و گندم مثال‌هایی از کالاهای گیفن هستند. این کالاها جزو نیازهای ضروری هستند که در سطح قیمتی خود جایگزین‌های کمی دارند. در نتیجه ممکن است با افزایش قیمت آن‌ها، مردم دست به احتکار این کالاها بزنند.

قانون عرضه و تقاضا در حوزه رمزارزها

قانون عرضه و تقاضا در حوزه رمزارزها

منبع: cryptonewsz.com

رمزارزها به صورت کاملا دیجیتالی هستند. آنها شکل فیزیکی ندارند و فقط در قالب یک کد در بلاکچین ذخیره شده‌اند. به همین دلیل، بسیاری از تعیین قیمت عرضه و تقاضا مردم معتقدند که ارزهای دیجیتال نباید ارزشی داشته باشند؛ اما قیمت‌گذاری رمزارزها به صورت دیگری انجام می‌شود. ارزهای دیجیتال مانند سهام، کالاها، اوراق بهادار و غیره یک دارایی قابل معامله هستند.

قیمت آنها بر اساس میزان علاقه‌مندی در بازار برای خرید آنها تعیین می‌شود که به آن تقاضا می‌گویند. همچنین فاکتور دیگری که در قیمت‌گذاری رمزارزها موثر است، تعداد عرضه در گردش آنها (Circulating Supply) است. رابطه بین این دو فاکتور قیمت رمزارزها را تعیین می‌کند.

اگر تقاضای قابل توجهی برای یک رمزارز بخصوص وجود داشته باشد، اما عرضه در گردش آن محدود باشد، قیمت افزایش می‌یابد. تقاضا برای خرید رمزارزها گاهی اوقات بدون توجه به ارزش واقعی آنها افزایش می‌یابد که به این حالت خرید بیش از حد (Overbought) می‌گویند. از طرف دیگر، اگر مقدار قابل توجهی از یک رمزارز بدون دلیل خاصی فروخته شود، به عنوان حالت فروش بیش از حد (Oversold) توصیف می‌شود.

موارد تاثیر‌گذار بر قیمت رمزارزها

  • قیمت رمزارزها بواسطه رابطه بین عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
  • مقدار کل اکثر ارزهای دیجیتال محدود به حداکثر عرضه (Max Supply) است.
  • تقاضا برای رمزارزهایی که در حالت خرید بیش از حد قرار دارند، بسیار زیاد است و آنها معمولا گران هستند.
  • رمزارزهایی که در حالت Oversold قرار دارند، عرضه بالایی داشته و معمولا قیمت پایینی دارند.

تاثیر عرضه و تقاضا در بازار ارزهای دیجیتال

قانون عرضه و تقاضا یک نظریه اقتصادی است که رابطه تعیین قیمت عرضه و تقاضا تعیین قیمت عرضه و تقاضا بین عرضه یک کالا یا خدمت خاص و تقاضا برای آن را تعیین می‌کند تا ببیند چه تاثیری بر قیمت آن دارد. این تئوری نوسانات قیمت هر چیزی را که می‌توان در بازار مبادله کرد، توصیف می‌کند.

اگر عرضه یک رمزارز کم باشد یا تقاضا برای آن زیاد باشد، این موضوع منجر به افزایش قیمت آن می‌شود. کسانی که می‌خواهند این رمزارز را بخرند، مایل به رقابت با سایر افراد با ارائه قیمت‌های بالاتر هستند. از طرف دیگر، اگر عرضه یک ارز دیجیتال زیاد و تقاضا برای آن کم باشد، قیمت آن کاهش می‌یابد.

به طور کلی، قانون عرضه و تقاضا پیش‌بینی می‌کند که اگر تقاضا برای چیزی افزایش یابد، دارندگان عرضه آن را بیشتر خواهند کرد و تولیدکنندگان مایل به گسترش تولید خود برای فروش مقادیر بیشتر هستند؛ زیرا هر چه فروش آنها بیشتر شود، سود بیشتری می‌برند؛ اما وقتی صحبت از بیشتر ارزهای دیجیتال می‌شود، این قانون صدق نمی‌کند زیرا: حداکثر عرضه آنها محدود است و بین افراد مختلف توزیع می‌شوند.

حداکثر عرضه، مقدار کل در گردش رمزارزهای مختلف را تعیین می‌کند؛ به طور مثال حداکثر ۲۱ میلیون واحد بیت کوین وجود خواهد داشت که بیش از ۱۹ میلیون واحد آن در حال حاضر استخراج شده است. مابقی بیت کوین‌ها نیز به آرامی به عرضه کل بیت کوین اضافه می‌شود.

عوامل تاثیر‌گذار بر تقاضای رمزارزها چیست؟

عوامل تاثیر‌گذار بر تقاضای رمزارزها چیست؟

منبع: businessinsider.com

عوامل زیادی وجود دارد که بر تقاضای ارزهای دیجیتال تاثیر می‌گذارد. کسب سود و اهداف افراد در مورد تقاضای ارزهای دیجیتال، اغلب به سمت روندها، به رسمیت شناختن رسانه‌ها و تایید شخصیت‌ها وابستگی دارد. حتی این مساله که ممکن است افراد از بدست آوردن سود (FOMO) جابمانند، می‌تواند نقش بزرگی در انتخاب سرمایه‌گذاری آنها داشته باشد. بنابراین ممکن است بپرسیم که آیا واقعا قابل توجیه است که یک سهام یا ارز دیجیتال، بدون توجه به ارزش ذاتی آن رشدی نجومی را تجربه کند؟

افرادی که فکر می‌کنند این مساله قابل توجیه نیست، شروع به خرید در قیمتی بالاتر از قیمت واقعی می‌کنند. آنها ترکیبی از دلایل، مانند دلایل بالا را برای خرید خود ملاک قرار می‌دهند. این امر باعث علاقه به یک دارایی خاص می‌شود و معامله‌گران برای خرید آن عجله می‌کنند؛ اما از آنجایی که عرضه آن دیگر نمی‌تواند با تقاضا مطابقت داشته باشد، قیمت رشد قابل توجهی را تجربه می‌کند. همچنین در نقطه مقابل کسانی که معتقدند این دارایی بالاتر از ارزش واقعی خود معامله می‌شود، ممکن است تبلیغات و سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها را غیر منطقی تلقی کنند.

خرید بیش از حد
معامله با قیمت بالاتر از قیمت واقعی
عرضه < تقاضا
فروش بیش از حد
معامله با قیمت کمتر از قیمت واقعی
عرضه > تقاضا

در بازار رمزارزها خلاف حالت قبل نیز می‌تواند اتفاق بیفتد. رمزارزی که عرضه آن بیشتر از تقاضای آن باشد را می‌توان در حالت فروش بیش از حد در نظر گرفت. تعداد افرادی که می‌خواهند آن را بفروشند از تعداد خریداران بیشتر است. با اضافه شدن به فروشندگان و کاهش علاقه سرمایه‌گذاران به نگهداری از رمزارزهایشان، قیمت آن کاهش می‌یابد. در این حالت یک معامله‌گر حرفه‌ای، با شناخت پتانسیل پنهان دارایی و با وجود جو منفی رایج پیرامون آن، خریدهای خود را انجام می‌دهد. در این حالت اگر دارایی واقعا بیش از حد فروخته شود، قیمت آن به سمت بالا حرکت کرده و معامله‌گر سود می‌برد.

ثبات در بازار ارزهای دیجیتال

وقتی عرضه و تقاضا یکسان باشد، تعادل را در بازار به ارمغان می‌آورد. ثبات بازار، نوسانات را از بین می‌برد و این امر باعث ایجاد تعادل در بازار می‌شود؛ اما هیچ بازاری هرگز به طور کامل در تعادل نیست. از آنجایی که بازار کریپتو هنوز نسبتا جوان است، حتی از تعادل بازارهای قدیمی نیز بی‌بهره است.

شاید روزی در آینده قیمت رمزارزها تثبیت شود؛ اما در حال حاضر، نوسانات بالای آن بخشی از چیزی است که مارکت کریپتو را بسیار هیجان‌انگیز می‌کند، زیرا ریسک سرمایه‌گذاری را برای معامله‌گران افزایش می‌دهد. بازاری که در آن قیمت‌ها به سرعت در حال حرکت هستند، ریسک بالاتری را برای معامله‌گران به همراه دارد، اما همزمان پتانسیل دریافت سودهایی بسیار بالاتر را نیز برای آنها فراهم می‌کند.

پرسش و پاسخ (FAQ)

پرسش و پاسخ میهن بلاکچین

تقاضا را می‌توان آمادگی مصرف‌کنندگان برای خرید مقدار مشخصی از دارایی‌ها، کالاها یا خدمات با یک قیمت خاص تعریف کرد. بنابراین عناصر اصلی قانون تقاضا، قیمت کالا و ترجیحات مصرف‌کنندگان را شامل می‌شود.

  • قانون عرضه و تقاضا در حوزه رمزارزها چگونه است؟

قانون عرضه و تقاضا یک نظریه اقتصادی است که رابطه بین عرضه یک کالا یا خدمت خاص و تقاضا برای آن را تعیین می‌کند. در بازار رمزارزها نیز این قانون قیمت آنها را تعیین می‌کند. زمانی که تقاضای خرید برای یک رمزارز بالا و عرضه آن نیز محدود باشد، باعث می‌شود قیمت آن افزایش یابد. همچنین در حالتی که عرضه یک رمزارز بالا و تقاضا برای خرید آن کم باشد، باعث می‌شود قیمت آن کاهش یابد.

جمع‌بندی

قانون تقاضا یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مفاهیم اقتصاد است که با تاثیر بر قیمت کالاها، شرایط بازارهای مالی را تغییر می‌دهد. درک مفاهیم و قوانین عرضه و تقاضا می‌توان به تشخیص ارزش واقعی یک کالا یا دارایی و فرصت‌های مناسب خرید آن، کمک بسزایی خواهد کرد. در مطلب فوق، بررسی کردیم که قانون تقاضا چیست و چه اثراتی بر قیمت کالاها و دارایی‌ها دارد. نظر شما درباره قانون تقاضا و عوامل موثر بر آن چیست؟ نظرات و تجربیات خود را با ما در میان بگذارید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.