الاکلنگ قیمت در بازار نفت


در مورد نفت برنت در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

روز سه شنبه قیمت نفت اندکی کاهش یافت به عقیده. برای کاهش تولید نفت و ایجاد تعادل میان عرضه و. پیش بینی قیمت نفت توسط چندین بانک بر این نگرانی.

روز سه شنبه قیمت نفت اندکی کاهش یافت به عقیده. برای کاهش تولید نفت و ایجاد تعادل میان عرضه و. پیش بینی قیمت نفت توسط چندین بانک بر این نگرانی. رویترز امروز قیمت آتی نفت خام برنت بین الملل نسبت.

روز دوشنبه قیمت نفت پس از تعطیلی دو روزه بازار. افزایش یافت در حالی قیمت نفت پس از ۳ درصد. کاهش تولید نفت و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا.

روز دوشنبه قیمت نفت پس از تعطیلی دو روزه بازار. افزایش یافت در حالی قیمت نفت پس از ۳ درصد. کاهش تولید نفت و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا. نقل الاکلنگ قیمت در بازار نفت از رویترز امروز قیمت آتی نفت خام برنت بین.

نفت شده است به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از. من جمله روسیه موافقت کردند تا تولید نفت را تا. ماه مارچ سال 2018 کاهش دهند اما قیمت نفت خام. حمایت از قیمت نفت وجود ندارد اما با این حال.

هفته گذشته بازار نفت با فراز و نشیب های فراوانی. همراه بود از یک طرف افزایش تولید نفت آمریکا نیجریه. طرف دیگر کاهش موجودی نفت آمریکا از مهمترین مسائلی بود. که این هفته بر روی بازار نفت تاثیر داشت در.

هفته گذشته بازار نفت با فراز و نشیب های فراوانی. همراه بود از یک طرف افزایش تولید نفت آمریکا نیجریه. طرف دیگر کاهش موجودی نفت آمریکا از مهمترین مسائلی بود. که این هفته بر روی بازار نفت تاثیر داشت در.

باشد قرارداد کاهش تولید نفت میان تولید کنندگان عضو سازمان. کشور های صاد کننده نفت اوپک و برخی از تولید. اشباع بازار نفت می باشد .

باشد قرارداد کاهش تولید نفت میان تولید کنندگان عضو سازمان. کشور های صاد کننده نفت اوپک و برخی از تولید. اشباع بازار نفت می باشد به گزارش تابناک اقتصادی به. که بازار نفت در مسیر درستی گام برداشته هرچند که.

در روز جمعه قیمت نفت ۳ درصد کاهش یافت علت. این امر انتشار گزارشی مبنی بر افزایش تولید نفت آمریکا. صادرات نفت اوپک در سال ۲۰۱۷ دارد موجب نگرانی بازار. از تولید بیش از اندازه نفت و بر ناتوانی اوپک.

در روز جمعه قیمت نفت ۳ درصد کاهش یافت علت. این امر انتشار گزارشی مبنی بر افزایش تولید نفت آمریکا. صادرات نفت اوپک در سال ۲۰۱۷ دارد موجب نگرانی بازار. از تولید بیش از اندازه نفت و بر ناتوانی اوپک.

در روز پنجشنبه قیمت نفت افزایش یافت علت این امر. انتشار گزارش هایی مبنی بر کاهش موجودی نفت آمریکا می. ۲۰۱۸ موجب شده است که تجار پذیرای افزایش قیمت نفت . نباشند اشباع بازار نفت در حالی ادامه دارد که اعضای.

در روز پنجشنبه قیمت نفت افزایش یافت علت این امر. انتشار گزارش هایی مبنی بر کاهش موجودی نفت آمریکا می. ۲۰۱۸ موجب شده است که تجار پذیرای افزایش قیمت نفت . نباشند اشباع بازار نفت در حالی ادامه دارد که اعضای.

در روز چهار شنبه قیمت نفت بیش از یک درصد. که تولید نفت آمریکا پس از ماه ها افزایش مستمر. به رغم تلاش اوپک برای کاهش تولید نفت و ایجاد.

در روز چهار شنبه قیمت نفت بیش از یک درصد. که تولید نفت آمریکا پس از ماه ها افزایش مستمر. به رغم تلاش اوپک برای کاهش تولید نفت و ایجاد. اقتصادی به نقل از رویترز امروز قیمت آتی نفت خام.

در روز سه شنبه قیمت نفت پس از هشت روز. گزارش شده است این در حالی ست که تولید نفت . اوپک برای کاهش تولید نفت و ایجاد تعادل میان عرضه.

در روز سه شنبه قیمت نفت پس از هشت روز. گزارش شده است این در حالی ست که تولید نفت . اوپک برای کاهش تولید نفت و ایجاد تعادل میان عرضه. از رویترز امروز قیمت آتی نفت خام برنت بین الملل.

روز دوشنبه قیمت نفت پس از تعطیلی دو روزه بازار. اوپک برای کاهش تولید نفت و ایجاد تعادل میان عرضه. هفته گذشته قیمت نفت بیشترین رشد را از اواسط ماه. کاهش تولید نفت آمریکا در هفته گذشته بوده است .

روز دوشنبه قیمت نفت پس از تعطیلی دو روزه بازار. اوپک برای کاهش تولید نفت و ایجاد تعادل میان عرضه. هفته گذشته قیمت نفت بیشترین رشد را از اواسط ماه. کاهش تولید نفت آمریکا در هفته گذشته بوده است به.

هفته گذشته بازار نفت با فراز و نشیب های فراوانی. همراه بود از یک طرف افزایش تولید نفت برخی تولید. کنندگان و از طرف دیگر کاهش تولید نفت آمریکا از. مهمترین مسائلی بود که این هفته بر روی بازار نفت .

هفته گذشته بازار نفت با فراز و نشیب های فراوانی. همراه بود از یک طرف افزایش تولید نفت برخی تولید. کنندگان و از طرف دیگر کاهش تولید نفت آمریکا از. مهمترین مسائلی بود که این هفته بر روی بازار نفت .

در روز جمعه قیمت نفت به روند افزایشی خود ادامه. داد این هفته قیمت نفت بیشترین رشد را از اواسط. دلیل کاهش تولید نفت آمریکا در هفته گذشته بوده است. کاهش تولید نفت آمریکا موجب افزایش تمایل سرمایه گذاران برای.

در روز جمعه قیمت نفت به روند افزایشی خود ادامه. داد این هفته قیمت نفت بیشترین رشد را از اواسط. دلیل کاهش تولید نفت آمریکا در هفته گذشته بوده است. کاهش تولید نفت آمریکا موجب افزایش تمایل سرمایه گذاران برای.

در روز پنجشنبه قیمت نفت به بالاترین حد خود در. به دلیل کاهش ناچیز تولید نفت آمریکا در هفته گذشته. گذاری بر روی نفت شده و نگرانی آن ها از.

در روز پنجشنبه قیمت نفت به بالاترین حد خود در. به دلیل کاهش ناچیز تولید نفت آمریکا در هفته گذشته. گذاری بر روی نفت شده و نگرانی آن ها از. اقتصادی به نقل از رویترز امروز قیمت آتی نفت خام.

در روز سه شنبه قیمت نفت برای چهارمین روز کاری. روی نفت به جای دلار بود این در حالی ست. که سرمایه گذاران کماکان نگران اشباع بازار نفت به دلیل.

در روز سه شنبه قیمت نفت برای چهارمین روز کاری. روی نفت به جای دلار بود این در حالی ست. که سرمایه گذاران کماکان نگران اشباع بازار نفت به دلیل. تابناک اقتصادی به نقل از رویترز امروز قیمت آتی نفت .

هفته گذشته بازار نفت با فراز و نشیب های فراوانی. همراه بود از یک طرف افزایش تولید نفت آمریکا نیجریه. و لیبی و احداث دکل های نفت ی جدید در آمریکا. این هفته بر روی بازار نفت تاثیر داشت در این.

هفته گذشته بازار نفت با فراز و نشیب های فراوانی. همراه بود از یک طرف افزایش تولید نفت آمریکا نیجریه. و لیبی و احداث دکل های نفت ی جدید در آمریکا. این هفته بر روی بازار نفت تاثیر داشت در این.

در روز جمعه قیمت نفت افزایش یافت پس از آن. که اول دیروز قیمت نفت به کمترین حد خود در. ده ماه گذشته رسید امروز قیمت نفت کمی افزایش یافت. علت کاهش قیمت نفت در هفته های گذشته اشباع بازار.

در روز جمعه قیمت نفت افزایش یافت پس از آن. که اول دیروز قیمت نفت به کمترین حد خود در. ده ماه گذشته رسید امروز قیمت نفت کمی افزایش یافت. علت کاهش قیمت نفت در هفته های گذشته اشباع بازار.

در روز پنجشنبه قیمت نفت دوباره شروع به کاهش کرد. پس از آن که اول وقت دیروز قیمت نفت کمی. قیمت نفت به کمترین حد خود در چند ماه گذشته.

در روز پنجشنبه قیمت نفت دوباره شروع به کاهش کرد. پس از آن که اول وقت دیروز قیمت نفت کمی. قیمت نفت به کمترین حد خود در چند ماه گذشته. امروز قیمت آتی نفت خام برنت بین الملل نسبت به.

در روز چهارشنبه قیمت نفت ثابت ماند و تغییری نکرد. پس از آن که دیروز قیمت نفت به کمترین نرخ. خود در هفت ماه گذشته رسید امروز قیمت نفت با.

در روز چهارشنبه قیمت نفت ثابت ماند و تغییری نکرد. پس از آن که دیروز قیمت نفت به کمترین نرخ. خود در هفت ماه گذشته رسید امروز قیمت نفت با. قیمت آتی نفت خام برنت بین الملل نسبت به قیمت.

نفت در مسیر درستی گام برداشته هرچند که هنوز نیاز. نظر من اساس بازار نفت در مسیر درستی قرار دارد. در نظر گرفتن افزاریش تولید نفت شیل انتظار می رود. عرضه تقاضای نفت باشیم در پاسخ به سوالی که در.

روز دوشنبه قیمت نفت پس از تعطیلی دو روزه بازار. برای کاهش تولید نفت و ایجاد تعادل میان عرضه و. و تقاضا و در پی آن افزایش قیمت نفت شک.

روز دوشنبه قیمت نفت پس از تعطیلی دو روزه بازار. برای کاهش تولید نفت و ایجاد تعادل میان عرضه و. و تقاضا و در پی آن افزایش قیمت نفت شک. قیمت آتی نفت خام برنت بین الملل نسبت به قیمت.

الاکلنگ قیمت نفت و طلا در دنیا

الاکلنگ قیمت نفت و طلا در دنیا

تسنيم / قيمت هر بشکه نفت برنت امروز با ۱۳ سنت معادل ۰.۲ درصد افزايش به ۶۸ دلار و ۵ سنت رسيد اما قيمت فلز زرد که در روز پنج شنبه به بالاترين رقم از ۴ نوامبر تاکنون يعني ۱۵۱۲ دلار و ۳۰ سنت رسيده بود در روز جمعه با ۰.۱ درصد کاهش به ۱۵۰۹ دلار و ۵۶ سنت رسيد. قيمت نفت به گزارش رويترز، پس از آنکه آمارها نشان داد که ميزان خريدهاي آنلاين مصرف کنندگان آمريکايي به ارقام بي سابقه اي رسيده و اين تحليل را تقويت کرد که بزرگترين اقتصاد جهان از رشد مطلوبي برخوردار است، قيمت نفت امروز شاهد افزايش بود و به بالاترين رقم در طي 3 ماه گذشته رسيد. بر اساس اين گزارش، قيمت هر بشکه نفت برنت امروز با 13 سنت معادل 0.2 درصد افزايش به 68 دلار و 5 سنت رسيد. قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت آمريکا هم امروز با 13 سنت معادل 0.2 درصد رشد به 61 دلار و 81 سنت رسيد. ديروز نتايج يک تحقيق تجاري نشان داد که خريدهاي آنلاين تعطيلات کريسمس توسط مصرف کنندگان آمريکايي بالاتر از انتظار تحليلگران بوده و رکورد شکني کرده است. اين گزارش موجب رشد شاخص ها در بورس آمريکا شد. استفن اينز، تحليلگر ارشد موسسه آکسي تريدر گفت، مصرف کنندگان آمريکايي نشان دادند که پول بيشتري در روزهاي پاياني سال خرج کرده اند و اين تاثير مطلوبي بر بازار نفت دارد. همچنين افزايش اميدواري ها نسبت به پايان يافتن جنگ تعرفه اي ميان آمريکا و چين که در طي 17 ماه گذشته موجب افت رشد اقتصاد جهاني و نگراني از آينده بازار نفت شده بود، عامل ديگر رشد قيمت بوده است. با اين حال، تاثيرات جنگ تجاري هنوز به قوت خود باقي است، به نحوي که آمارهاي منتشر شده در ژاپن، سومين اقتصاد بزرگ جهان نشان مي دهد که ميزان توليدات صنعتي اين کشور در ماه نوامبر براي دومين ماه متوالي کاهش داشته است. با اين وجود، قيمت نفت برنت در سال 2019 ميلادي بيش از 25 درصد و نفت وست تگزاس اينترمدييت حدود 35 درصد رشد داشته که عمدتا ناشي از اقدام اوپک و متحدانش از جمله روسيه براي کاهش توليد بوده است. اوايل ماه جاري ميلادي، اوپک و متحدانش توافق کردند که در سال آينده ميلادي باز هم از حجم توليد نفت خود بکاهند. قيمت طلا به گزارش رويترز، به دنبال خوش بيني ايجاد شده نسبت به توافق تجاري آمريکا و چين که موجب افزايش اشتها نسبت به حضور در بازارهاي پرريسک شده است، قيمت طلا روز جمعه کاهش داشت اما همچنان در مسير ثبت بهترين عملکرد هفتگي بيش از 4 ماه گذشته باقي ماند. بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طلا امروز با 0.1 درصد کاهش به 1509 دلار و 56 سنت رسيد. قيمت فلز زرد در جلسه قبل به بالاترين رقم از 4 نوامبر تاکنون يعني 1512 دلار و 30 سنت رسيده بود. قيمت طلا در بازار آمريکا نيز امروز به رقم 1514 دلار و 40 سنت رسيد. در اين هفته قيمت طلا در مسير ثبت جهش 2 درصدي قرار دارد که بيشترين رشد قيمت هفتگي از اوايل ماه اوت تاکنون است. به دنبال انتشار خبرهاي مثبت از روابط تجاري آمريکا و چين ارزش سهام در بازارهاي آسيايي به بالاترين رقم هاي 18 ماه گذشته رسيده است. وزارت بازرگاني چين ديروز اعلام کرد پکن و واشنگتن همچنان در حال تکميل فرآيندهاي ضروري هستند و در عين حال ارتباط نزديک خود را براي امضاي توافق حفظ کرده اند. قيمت طلا از ابتداي سال جاري ميلادي تاکنون به دليل جنگ تعرفه اي ميان دو اقتصاد بزرگ جهان حدود 18 درصد رشد داشته است. روز جمعه آمارها نشان داد که ميزان سوددهي شرکت هاي صنعتي چين در ماه نوامبر 5.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. در عين حال ديروز اعلام شد که ميزان ادعاهاي بيکاري در آمريکا در هفته گذشته کاهش داشته است. اين آمارهاي مثبت از وضعيت اقتصادي آمريکا و چين تاثيري منفي بر قيمت طلا داشته است. با اين وجود، اس پي دي آر گلد تراست، بزرگترين صندوق سرمايه گذاري در بازار طلا اعلام کرده که ميزان دارايي هايش با 0.4 درصد رشد از 888.86 تن در روز سه شنبه به 892.37 تن در روز پنجشنبه رسيده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

کاهش عرضهٔ گاز با بازار چه کرد؟

کاهش عرضهٔ گاز با بازار چه کرد؟

در حالی که کاهش عرضه گاز روسیه یورو را تحت فشار قرار داد، افزایش انتظارات در مورد نرخ بهره، بر روی دلار تاثیر مثبت داشت.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از رویترز، با افزایش نرخ بهره ایالات متحده در این هفته و افزایش عدم اطمینان در مسیر سیاست‌های سختگیرانه فدرال رزرو، دلار در روز سه شنبه به اوج دو دهه اخیر خود ادامه داد، در حالی که آخرین کاهش عرضه گاز روسیه، یورو را تحت فشار نگه داشت.

فدرال رزرو آمریکا جلسه دو روزه خود را در اواخر روز آغاز می‌کند و انتظار می‌رود نرخ بهره را 75 واحد افزایش دهد. اما بسیاری از معامله‌گران از خود می‌پرسند که آیا کاهش رشد ممکن است باعث شود تمرکز آن بر تورم تغییر کند و نشان‌دهنده‌ی سرعت پایین‌تر افزایش نرخ بهره باشد.

قراردادهای آتی مرتبط با نرخ سیاستی فدرال رزرو نشان می‌دهد که نرخ‌ها در ژانویه 2023 به اوج خود رسیده است، یک ماه زودتر از قرائت فوریه که در هفته گذشته ارائه کردند، در حالی که بازده طولانی‌مدت خزانه‌داری حدود 80 واحد پایه نسبت به بالاترین سطح اواسط ژوئن کاهش یافته است.

این به کاهش 2.8 درصدی دلار از بالاترین سطح 20 ساله 109.29 در برابر سبدی از ارزهای کمتر از دو هفته پیش کمک کرد. در ساعت 0830 به وقت گرینویچ، دلار در روز در حدود 106.5 ثابت بود، در حالی که در برابر یورو تا حدودی به 1.0219 دلار رسید.

گرچه، در حالی که انتظارات فدرال رزرو رو به کاهش است، اکثر تحلیلگران دیدگاه صعودی خود را در مورد دلار حفظ می‌کنند و به نشانه‌هایی از کندی اقتصاد جهانی اشاره می‌کنند. این ترس‌ها روز دوشنبه با هشدار سود از سوی خرده‌فروش ایالات متحده به نام والمارت تقویت شد.

این موضوع پس از چندین چاپ نرم‌تر پیش‌بینی‌شده از داده‌های ایالات متحده و اروپا رخ داد.

فرانچسکو پسوله، استراتژیست FX در بانک ING، از دست‌دادن حرکت دلار را ناشی از کاهش بیش از حد معامله‌گران در پوزیشن افراطی «لانگ» دلار دانست.

پسول گفت: «محرک (برای دوبرابر کردن پوزیشن) ممکن است ارزیابی مجدد زمان رسیدن به نرخ‌های پایانه و بحث کاهش نرخ باشد.»

او با اشاره به نمودار ثبت‌شده پیش‌بینی نرخ بهره هر مقام فدرال رزرو افزود: «اما زمینه کمتری برای قیمت‌گذاری مجدد در فدرال رزرو در مقایسه با بانک مرکزی اروپا وجود دارد. قیمت‌گذاری فدرال رزرو کم و بیش با نمودار نقطه و چشم‌انداز تورم/رشد مطابقت دارد».

تورم و ارز واحد

یورو همچنان در ابهام در مورد امنیت انرژی اروپا محصور شد و روسیه اعلام کرد که جریان گاز به آلمان از طریق خط لوله نورد استریم 1 از روز چهارشنبه به 33 میلیون متر مکعب در روز (بشکه در روز) کاهش خواهد یافت. این نیمی از جریان است که در حال حاضر تنها 40 درصد ظرفیت معمولی است.

با این حال، واکنش ارز واحد به این خبر تاکنون خاموش بوده است، حتی اگر خطر سهمیه‌بندی سوخت در اروپا و رکود اقتصادی را افزایش دهد.

پسول گفت که یورو برای اخبار بد در زمینه گاز آماده شده است و خاطرنشان کرد: «عملکرد واکنش به اخبار دریافتی به اندازه یک ماه قبل تیز نیست و باعث ایجاد نوسانات مشابه در یک ماه اخیر نمی‌شود.»

با این حال، اگر بازارها به طور فعال شروع به افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا کنند، یورو ممکن است تضعیف شود - آنها قبلاً انتظارات برای ماه سپتامبر را کاهش داده‌اند و اکنون قیمت 39 واحدی را در مقایسه با 50 واحدی در هفته گذشته افزایش داده‌اند.

قیمت کالاها از دلار استرالیا و نیوزلند حمایت می‌کند. استرالیا به بالاترین سطح یک ماهه 0.6984 دلار رسید، زیرا سنگ آهن به اوج دو هفته‌ای رسیده و معامله‌گران منتظر داده‌های تورمی بودند که ممکن است نشان دهد قیمت‌های مصرف کننده 6.2 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که سریع‌ترین نرخ در بیش از سه دهه اخیر است.

تحلیلگران بانک ANZ می‌گویند: «ممکن است بسته به داده‌ها، روند صعودی جزئی برای استرالیا وجود داشته باشد. «افزایش 50 واحدی در ثانیه از (بانک رزرو استرالیا) در هفته آینده فقط یک نتیجه قطعی است - خطر اصلی افزایش بیشتر است.»

در جاهای دیگر، ارزهای دیجیتال به سود هفته گذشته بازگشتند. بیت کوین به 21100 دلار رسید که پایین‌ترین سطح از 18 جولای است. اتر همچنین در 18 جولای به پایین‌ترین حد خود به 1421 دلار رسید.

الاکلنگ قیمت در بازار نفت

قیمت تا آنجا پیش رفت که حتی روزی قراردادهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) تا محدوده‌های منفی هم سقوط کرد.

. صدای بورس- در حالی که بیشتر اقتصادهای متکی به صادرات نفت به علت کاهش درآمد با معضل کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کنند. است، اما توانسته با یک برنامه پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت، به اهداف بودجه‌ای سال ۲۰۲۰ خود به خوبی دست یابد. اما چگونه؟ این پوشش.

الاکلنگ کرونا و نفت

قیمت نفت روز چهارشنبه به دلیل نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به موج دوم شیوع ویروس کرونا در کشورهایی که کاهش محدودیت‌های قرنطینه را آغاز کرده‌اند و همچنین رشد ذخایر نفت آمریکا، کاهش پیدا کرد.

. در هر بشکه رسید. این شاخص روز سه شنبه ۱.۲ درصد افزایش داشت. بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۳۹ سنت معادل ۱.۵ درصد. کاهش پیدا کرد و به ۲۵ دلار و ۳۹ سنت در هر بشکه رسید. نفت آمریکا روز گذشته با حدود هفت درصد افزایش بسته شده بود. نگرانیها.

حال بورس‌های جهان چطور است؟

بیشتر شخص‌های بورسی در معاملات امروز روند صعودی را طی کردند و سبزپوش شدند.

. ، رئیس جمهور آمریکا از در اختیار داشتن شواهدی مبنی بر مسئول بودن چین در شیوع کرونا در جهان خبر داد، مایک پمپئو، وزیر خارجه. آمریکا نیز در اظهاراتی مشابه گفته است که ویروس کرونا احتمالا از یک آزمایشگاه در شهر ووهان چین درز پیدا کرده است. ترامپ.

نفت برای پنجمین روز متوالی رشد داشت

تحلیلگران برآورد کرده‌اند که تقاضای جهانی برای نفت در آوریل حداکثر ۳۰ درصد سقوط کرده و روند بهبود تقاضا آهسته خواهد بود به خصوص که انتظار می‌رود ایرلاینها به مدت چندین ماه زمین‌گیر بمانند.

. به گزارش صدای بورس به نقل از ایسنا، بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دلار و ۵۵ سنت معادل ۷.۶ درصد افزایش. ایالت تولیدکننده نفت آمریکا را نادیده بگیرد. بر اساس گزارش رویترز، کمیسیون خط آهن تگزاس قرار بود روز سه شنبه رای گیری کند.

نفت نفس تازه کرد

بهای معاملات نفت برنت پس از سقوط رشد ۲.۳ درصدی در روز سه شنبه، امروز با ۴.۶ درصد معادل ۹۳ سنت افزایش، به ۲۱ دلار و ۳۹ سنت در هر بشکه رسید.

. به گزارش صدای بورس به نقل از ایسنا، بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۵.۴ درصد معادل یک دلار و ۹۰ سنت افزایش. نفت جهان است. رگولاتورها در ایالت تگزاس که بزرگترین ایالت تولیدکننده نفت آمریکا است، پنجم مه درباره اعمال محدودیت تولید.

نفت باز هم نزولی شد

بهای معاملات نفت برنت پس از سقوط هشت درصدی در روز دوشنبه، روز جاری با ۴.۱ درصد کاهش به ۱۸ دلار و ۹۷ سنت در هر بشکه رسید.

. به گزارش صدای بورس به نقل از ایسنا، بهای وست تگزاس اینترمدیت آمریکا که روز دوشنبه ۲۵ درصد کاهش یافته بود، روز جاری. آمریکا برای تحویل در ماه می به منفی ۴۰ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه سقوط کرد و شاخص‌های قیمت بازار جهانی هفته گذشته برای سومین.

نفت همچنان در سراشیبی

بهای معاملات نفت برای سومین هفته متوالی کاهش یافت و برنت ۲۴ درصد و وست تگزاس اینترمدیت حدود هفت درصد کاهش را ثبت کرد.

. به گزارش صدای بورس به نقل از ایسنا، بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دلار و ۲۲ سنت معادل ۷.۲ درصد کاهش. داده است. انتظار می‌رود منطقه پرمیان باسین تگزاس و نیومکزیکو که قلب تولید نفت شیل آمریکا هستند در ۶۲ درصد از کاهش تولید.

رشد 20 درصدی قیمت نفت

قیمت نفت خام آمریکا پس از رسیدن به رقم‌های منفی در روزهای گذشته، امروز شاهد رشد 20 درصدی بود.

. در روزهای گذشته امروز شاهد رشد 20 درصدی بود. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا امروز با 2 دلار و 5 سنت معادل 18 درصد افزایش. به گزارش صدای بورس به نقل از تسنیم، در حالی که قراردادهای فروش نفت خام آمریکا برای ماه می منقضی شده و اکنون قراردادهای.

نفت از شوک درآمد

شب گذشته در پی شکی عجیب ،قیمت نفت وست تگزاس آمریکا با افت شدید ۱۰۴ درصدی همراه شد اما صبح امروز قیمت نفت با کمی افزایش به بیش از صفر دلار معامله شد.

. به گزارش صدای بورس به نقل از سنا، شب گذشته در بازار نفت آمریکا غوغایی به پا شد و برای نخستین بار در تاریخ، قیمت نفت. ذخایر نفتی آمریکا و اوضاع نابه‌سامان اقتصادی در آلمان و ژاپن، بازار نفت را با تلاطم شدیدی همراه کرده بود در حالی.

وضعیت نامعلوم اقتصاد جهان تا پایان ۲۰۲۰

در گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) که چهارشنبه گذشته منتشر شد، تصویر تیره و تاری از وضعیت تقاضای جهانی برای نفت ترسیم شد اما پیش‌بینی شد تقاضا برای نفت تا پایان سال به سطح عادی برمی‌گردد

. همچنان ادامه دارد. نرخ ابتلا در اروپا و بخش‌هایی از آمریکا وضعیت ثابت پیدا کرده و باعث شده درخواست‌هایی برای رفع قرنطینه. ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که رونق اقتصادی به‌محض رفع تدابیر قرنطینه بازخواهد گشت. اما آمار جدید اداره ملی.

محدودیت فضا منجر به سقوط نفت شد

کاهش تقاضا و عرضه فراوان در بازارهای فیزیکی در کنار محدودیت فضای نگهداری نفت نگرانی‌ها نسبت به ثبات بازار را تشدید کرد و قیمت نفت خام به پایین ۱۹ دلار در هر بشکه سقوط کرد.

. معاملات آتی نفت آمریکا تحت تاثیر نگرانی‌های فزاینده نسبت به رشد سطح ذخایر در کاشینگ اوکلاهاما که هاب تحویل معاملات فیزیکی. خبر مثبت دیگر گزارش شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز بود که نشان داد شمار دکل‌های حفاری نفت آمریکا در هفته گذشته ۶۶ حلقه کاهش.

با احتمال توافق تولیدکنندگان بزرگ

نفت کمی جان گرفت

با توجه به کاهش بیش از ۳ درصدی قیمت نفت برنت در روز دوشنبه، هر بشکه نفت برنت امروز با ۷۳ سنت معادل ۲.۲ درصد رشد به ۳۳ دلار و ۷۸ سنت رسید.الاکلنگ قیمت در بازار نفت

. یافته بود. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم امروز با ۹۷ سنت معادل ۳.۷ درصد رشد به ۲۷ دلار و ۵ سنت رسید. دیروز قیمت. نفت خام آمریکا حدود ۸ درصد سقوط کرده بود. منابع آگاه گفتند، بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان شامل عربستان و روسیه احتمالا.

بزرگترین رشد تاریخی قیمت نفت

به دنبال امیدواری‌ها نسبت به انعقاد یک توافق جهانی برای کاهش عرضه نفت که احتمالا تا اوایل هفته آینده به دست خواهد آمد، قیمت نفت روز جمعه برای دومین جلسه متوالی افزایش داشت و بزرگترین رشد هفتگی تاریخ

. ترامپ گفته آمریکا با کاهش تولید نفت خود موافقت نکرده است. رشد قیمت‌ها در روز جمعه نیز ادامه داشت و نفت برنت در پایان. برای نفت برنت بود. قیمت نفت خام آمریکا هم در پایان معاملات دیروز با ۳ دلار و ۲ سنت معادل ۱۱.۹۳ درصد رشد به ۲۸ دلار و ۳۴.

بورس‌های جهان بی توجه به کرونا

با وجود شیوع ویروس کرونا در جهان و افزایش روزانه تعداد قربانیان این بیماری، بیشتر شاخص‌های بورسی امروز صعودی بودند.

. کسب و کارها در سراسر جهان، انتظار می‌رود که جهان با بدترین سال خود از زمان رکود بزرگ سال ۲۰۰۹ مواجه باشد. در آمریکا پس. از تصویب بسته حمایتی دو تریلیون دلاری از اقتصاد آمریکا در مجلس سنا و کنگره که بزرگ‌ترین بسته حمایتی از نوع خود در جهان.

قیمت نفت تحت تاثیر تصمیم دولتمردان آمریکایی افزایش یافت

قیمت نفت در معاملات روز سه شنبه بازار جهانی تحت تاثیر امید به توافق دولتمردان آمریکایی در خصوص بسته کمک اقتصادی دو تریلیون دلاری به منظور تعدیل اثرات شیوع ویروس کرونا، افزایش یافت.

. در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۷۶ سنت معادل ۳.۳ درصد الاکلنگ قیمت در بازار نفت افزایش، به ۲۴ دلار و ۱۲ سنت در هر بشکه. رسید. بانک مرکزی آمریکا روز دوشنبه مجموعه ای از اقدامات اضطراری را به منظور حمایت از اقتصاد کشور در بحبوحه محدودیتهای.

ادامه ریزش بورس‌های جهان

جز در اروپا، روند ریزشی شاخص های بورسی در جهان ادامه دارد.

. بود، آزمایش داده و قرنطینه است. در آمریکا لایحه یک تریلیون دلاری پیشنهادی حمایت از اقتصاد در برابر ویروس کرونا به تصویب. نهایی رسید و وزیر خزانه داری از احتمالی تعطیلی هشت تا ۱۰ هفته ای اقتصاد آمریکا به دلیل شیوع کرونا خبر داد. پیشتر بانک مرکزی.

وضعیت نامناسب بازارهای جهان

هر چند تمام کشورها امکانات خود را علیه کرونا بسیج کرده‌اند؛ اما ویروسی که صدراعظم آلمان آن را بزرگ ترین بحران پس از جنگ جهانی دوم خوانده، کماکان باعث وحشت بازارهای مالی است.

. به گزارش صدای بورس به نقل از اسوشیتدپرس، رییس جمهور آمریکا از اختصاص کمک ۲۵۰ میلیار دلاری برای کمک به کسب وکارهای کوچک. ، کره جنوبی، سنگاپور، هنگ‌کنگ، تایلند، تایوان، مالزی، ایران، ایتالیا، استرالیا، آلمان، آمریکا، ویتنام، فرانسه، ماکائو.

طبق اعلام بلومبرگ؛

وحشت کرونا به بورس برگشت

با افزایش تلفات ویروس کرونا، شاخص‌های بورسی ریزشی شدند.

. میلیارد دلار از آمریکا را کاهش می‌دهد. چین همچنین متعهد به افزایش واردات خود از آمریکا به میزان ۲۰۰ میلیارد دلار از آمریکا ظرف. از سوی دیگر انتخابات درون حزبی آمریکا به ایستگاه دوم خود رسید و به مانند نتایج به دست آمده در ایالت آیوا، حزب دموکرات برنی.

سایه سنگین کرونا بر سر بورس‌های جهان

روند ریزشی شاخص‌های بورسی جهان ادامه یافت.

. بر آسیا، گزارش‌هایی از ابتلا به این ویروس در آلمان، فرانسه، کانادا و آمریکا نیز مخابره شده است. ایریس پنگ، کارشناس اقتصاد. ، نخست وزیر چین با سفر به واشنگتن فاز نخست توافق تجاری با آمریکا را امضا کرد. این پیمان که بخشی از یک توافق بزرگ‌تر خواهد بود.

نفت ۶۵ دلار و ۳۱ سنت شد

به دنبال تعطیلی ۲ میدان نفتی اصلی لیبی و گسترش اعتراضات در عراق که موجب افزایش نگرانی‌ها از اختلال در عرضه نفت شده است، قیمت نفت روز سه شنبه شاهد افزایش بود.

. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم امروز ۲۰ سنت معادل ۰.۳ درصد رشد داشت و به ۵۸ دلار و ۷۴ سنت رسید. تحلیلگران بانک. به گزارش صدای بورس به نقل از سنا، قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با ۱۱ سنت معادل ۰.۲ درصد افزایش به ۶۵ دلار و ۳۱ سنت رسید.

الاکلنگ طلای زرد و سیاه

طلا و نفت

نفت آمریکا در آغاز معاملات روز چهارشنبه برای ششمین جلسه متوالی افزایش یافت و این در حالی است که نفت برنت با افزایش گسترده بازارهای جهانی و حمایت از قیمت‌ها، جایگاه بیشتری را به دست آورد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی ان بی سی، قیمت نفت خام برنت در معاملات روز گذشته، با ۲۳ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش به ۷۹ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه رسید.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۲۱ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، به ۷۶ دلار و ۱۹ سنت در هر بشکه رسید.

قیمت نفت برنت در معاملات روز چهارشنبه در ساعت ۸:۱۶ به وقت تهران، با افزایش ۰.۲۰ درصدی در هر بشکه، ۷۹ دلار و ۱۰ سنت معامله شد.

قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، افزایش ۰.۰۵ درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۷۶ دلار معامله شد.

طلا نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، کاهش ۰.۲۰ درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۸۰۷ دلار و ۲۰ سنت معامله شد.

قیمت طلا در آغاز معاملات روز چهارشنبه تغییر ناچیزی کرد؛ زیرا افزایش بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده بر این فلز امن تأثیرگذار بوده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.