انتظارات تورمی


انتظارات تورمی

نتایج جستجو برای: انتظارات تورمی

تعداد نتایج: 4517 فیلتر نتایج به سال:

شبیه‌سازی انتظارات تورمی ناهمگن در ایران

در این مقاله با توجه به اهمیت انتظارات تورمی، چگونگی شکل‌گیری انتظارات تورمی با در نظر گرفتن عوامل ناهمگن اقتصادی بررسی شده و با استفاده از مدل محاسباتی مبتنی بر عامل، تورم انتظاری برای سال‌های 1357 - 1391 در اقتصاد ایران با معیار حداقل مربعات خطای پیش‌بینی شبیه‌سازی شده است. بر اساس فروض، افراد به دو گروه با انتظارات برون‌گرا و بازگشت به روند، تقسیم شده‌اند که در طول زمان نسبت این دو گروه در ج.

شبیه‌سازی انتظارات تورمی ناهمگن در ایران

در این مقاله با توجه به اهمیت انتظارات تورمی، چگونگی شکل‌گیری انتظارات تورمی با در نظر گرفتن عوامل ناهمگن اقتصادی بررسی شده و با استفاده از مدل محاسباتی مبتنی بر عامل، تورم انتظاری برای سال‌های 1357 - 1391 در اقتصاد ایران با معیار حداقل مربعات خطای پیش‌بینی شبیه‌سازی شده است. بر اساس فروض، افراد به دو گروه با انتظارات برون‌گرا و بازگشت به روند، تقسیم شده‌اند که در طول زمان نسبت این دو گروه در ج.

شبیه سازی انتظارات تورمی ناهمگن در ایران

سعید عیسی زاده, دانشیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همد. استادیار دانشگاه علامه طباطبایی امید . دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه بوعلی سی.

در این مقاله با توجه به اهمیت انتظارات تورمی، چگونگی شکل گیری انتظارات تورمی با در نظر گرفتن عوامل ناهمگن اقتصادی بررسی شده و با استفاده از مدل محاسباتی مبتنی بر عامل، تورم انتظاری برای سال های 1357 - 1391 در اقتصاد ایران با معیار حداقل مربعات خطای پیش بینی شبیه سازی شده است. بر اساس فروض، افراد به دو گروه با انتظارات برون گرا و بازگشت به روند، تقسیم شده اند که در طول زمان نسبت این دو گروه در ج.

بررسی تاثیر انتظارات تورمی بر مصرف در ایران: انتظارات تطبیقی در برابر عقلایی (رهیافت کالمن فیلتر)

معرفی:
رشد انتظارات تورمی مداوم سطح عمومی قیمت ها در ایران، حاکی از روند افزایش کلی قیمت ها است. پویایی تورم کوتاه مدت و تعامل ادواری با متغیرهای واقعی اقتصادی، یک مسأله محوری در اقتصاد کلان و بخصوص در تجزیه و تحلیل سیاست های پولی است. با توجه به اهمیت انتظارات تورمی، این مطالعه به بررسی چگونگی شکل گیری آن با در نظر گرفتن انتظارات تورمی تطبیقی و عقلایی می پردازد.

متدولوژی:انتظارات تورمی
ازآن جایی که ارتباط بین انتظارات تورمی و مصرف کاربرد مهمی در تعیین سیاست های اقتصادی دارد، این ارتباط طی دوره زمانی 1367:1 الی 1395:4 با در نظر گرفتن لگاریتم مصرف، لگاریتم درآمد و لگاریتم تورم به عنوان متغیرهای تحقیق بررسی می شود. تمام سری داده‌های مورداستفاده در این تحقیق از مرتبه یک است، بدین معنا که برای مانا شدن تنها نیازمند یک‌بار تفاضل گیری از آن‌ها است. از آنجا که در میان مدل­های مختلف مصرف، فریدمن در وارد نمودن نقش انتظارات به نظریه مصرف نقش مهمی داشته و از پول داغ سخن به میان آورده است از تئوری وی در مدل استفاده شده است. به منظور مدل سازی متغیرهای غیرقابل مشاهده همچون انتظارات تورمی عقلایی از مدل های فضا-حالت که این امکان را به وجود می­آورند که متغیرهای مشاهده نشده، هم در تخمین مدل مورداستفاده قرار گیرند و هم اینکه بتوان آن‌ها را در مدل تخمین زد استفاده شده است. در این راستا از الگوریتم فیلترکالمن که یک روش بازگشتی قوی برای پیش­بینی­های بهینه از متغیرهای غیرقابل مشاهده و برآوردهای کارا از پارامترهای مدل­های فضا-حالت مبتنی بر امید ریاضی استفاده شد. همچنین از روش تعدیل جزئی نیز به منظور مدل سازی انتظارات تورمی تطبیقی استفاده شده است. برای برآورد سازگار باید از روش‌هایی که درون‌زایی متغیرها را لحاظ می­کنند، استفاده کرد. همچنین به دلیل آنکه متغیرهای تحقیق جمعی از مرتبه یک می­باشند، چنانچه رابطه هم انباشتگی میان آن‌ها وجود نداشته باشد از فرم تفاضلی آن‌ها باید استفاده کرد. براساس قضیه نمایش گرنجر در صورتی که میان متغیرها رابطه هم­انباشتگی وجود داشته باشد یک نمایش تصحیح خطا میان متغیرها وجود خواهد داشت. اثبات درون زایی روابط مربوط به انتظارات در فضای اقتصادی و لذا به دلیل وجود، مدل تصحیح خطا را با روش GMM تخمین می­زنیم.

یافته ها:
نتایج تحقیق نشان می دهد که در اقتصاد ایران تاثیر انتظارات تورمی عقلایی در بلندمدت بر مصرف مثبت و معنی دار بوده؛ بدین صورت که با یک درصد افزایش در سطح تورم انتظاری حدود 6 درصد میزان مصرف افزایش خواهد یافت اما در کوتاه مدت رابطه معنی داری میان انتظارات تورمی انتظارات عقلایی و مصرف وجود ندارد. تاثیر انتظارات تورمی تطبیقی بر مصرف نیز مثبت و معنی دار تخمین زده شده است؛ بدین صورت که یک درصد افزایش تورم انتظاری تطبیقی منجر به افزایش مصرف به میزان 2 درصد خواهد شد.در مورد تورم انتظاری تطبیقی وجود رابطه مثبت میان تورم انتظاری و مصرف تایید می­شود، به گونه­ای که کشش مصرف نسبت به تورم انتظاری 2 درصد است. به انتظارات تورمی بیانی دیگر یک درصد افزایش تورم انتظاری تطبیقی منجر به افزایش مصرف به میزان 2 درصد خواهد شد.

نتیجه:
در جنبه کاربردی این تحقیق می توان گفت از آن­جا­که اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی به سر می­برد: 1-مدیریت انتظارات تورمی از طریق یک چارچوب ارتباطی کارا با عوامل اقتصادی می­تواند سیستم قیمت­گذاری گذشته­نگر را به آینده­نگر تبدیل کند و هزینه­های حقیقی تورم­زدایی را کاهش دهد.2- سیاستگذار باید ترتیبی اتخاذ نماید تا انتظارات تورمی جامعه تشدید نگردد، چرا که این موضوع می تواند از طریق تشدید مصرف و افزایش تقاضای کل خود به تورم دامن زند. سپس در این راستا انتظارات تورمی گسترش می یابد. اتفاقی که در چند سال اخیر مرتب اتفاق افتاده است. 3-همچنین به دلیل تاثیر تغییرات مصرفی بر تقاضای کل و تاثیر تقاضای کل بر تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت­ها، توجه سیاستگذار پولی و بانک مرکزی در مورد کنترل انتظارات تورمی به دلیل تاثیر مستقیمی که بر مصرف دارد بیش از پیش مورد نیاز است. در این راستا سیاستگذار در اعمال سیاستهای خود باید مراقب باشد تا انتظارات تورمی را تشدید نکند، بعنوان مثال چه سیاستهایی را اعمال کند (یا نکند) و چه سیاستهایی را اعمال کند (یا نکند) خود بر شکل گیری انتظارات مثبت یا مخرب تورمی نقش دارد. به هر حال در رعایت نکته مزبور می بایست در هر سیاستی از مشاوران اقتصادی خبره نظر بخواهد.4- هم چنین سیاست های ضد تورمی که موجب کنترل تورم می شود خود بر انتظارات تورمی تاثیری مطلوب می گذارد و لذا توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Inflation Expectations on Consumption in Iran: Adaptive Expectations versus Rational Expectations (Kalman Filter Approach)

نویسندگان [English]

  • mohammadreza انتظارات تورمی monjazeb 1
  • Mehrnoosh Alimardani 2

1 Associate Professor of Economics, Department of Economics of Public Affairs, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 MA, Department of Economics of Public Affairs, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

INTRODUCTION
The continuous growth of the price level in Iran indicates the prices trend is rising. Short-term inflation dynamics and cyclical interaction with actual economic variables are central in macroeconomics, especially monetary policy analysis.

METHODOLOGY
Given the importance of inflation expectations, this study examines how it is formed by considering comparative and rational inflation expectations. Since the relationship between inflation expectations and consumption has an actual application in determining economic policies, this relationship is examined during the period 1367: 1 to 1395: 4 by considering the logarithm of consumption, logarithm of income, and logarithm of inflation as the research variables. All data sets used in this study are first-order, meaning that they only need to be differentiated once to be stationary. Because among the various consumption models, Friedman has played an essential role in introducing expectations into consumption theory and has talked about hot money. His approach has been used in the model. To model invisible variables such as rational inflation expectations, space-state models that allow unobservable variables to be used both in estimating the model and estimating them in the models are used. In this regard, the Kalman-filter algorithm was used, a powerful recursive method for optimal predictions of invisible variables and efficient estimates of the parameters of space-state models based on mathematical hope. The partial adjustment method has been used to model adaptive inflation expectations. For consistent estimation, methods that consider the endogeneity of variables should be used. Also, because the variables of collaborative research are of the same order, if there is no co-integration relationship between them, their differential form should be used. According to Granger's theorem, there will be an error correction if there is a co-integration relationship between the variables. Proving the endogeneity of associations related to expectations in the economic framework and therefore due to the existence, we estimate the error correction model with the GMM method.

FINDINGS
The results show that the effect of rational inflation expectations on long-run consumption in the Iranian economy is positive and significant. Thus, with a one percent increase in expected inflation, consumption will increase about 6 percent, but there is no significant relationship between rational expectations and consumption in the short term. The effect of comparative inflation expectations on consumption is also positive and significant. Thus, a one percent increase in comparative expected inflation will lead to an increase in consumption of 2 percent. Because in the case of comparative expected inflation, a positive relationship between expected inflation and consumption is confirmed, so that the elasticity of consumption to expected inflation is 2%. In other words, a 1% increase in comparative expected inflation will lead to a 2% increase in consumption.

CONCLUSION
In the practical aspect of this research, it can be said that since Iran's economy is in a state of stagflation, (1) Managing inflation expectations through an efficient communication framework with economic factors can transform the retrospective pricing system into a futuristic one and reduce the actual costs of deflation. (2) The policymaker should take measures so that the inflation expectations of the society are not intensified because this issue can stimulate inflation by intensifying consumption and increasing its total demand. Then inflation expectations spread in this direction which has happened regularly انتظارات تورمی in recent years. (3) Also, due to the impact of consumption changes on aggregate demand and aggregate demand on corporate investment decisions, the attention of monetary policymakers and the central bank on controlling inflation expectations is needed more than ever due to its direct impact on consumption. In this regard, policymakers should be careful in implementing their policies not to exacerbate inflation expectations. For example, what policies to enforce (or not) and what policies to implement (or not) play a role in forming positive or negative policies destructive inflation expectations. However, in this regard, expert economic advisors should be consulted on any policy. 4- Also, anti-inflation policies that control inflation have a favorable effect on inflation expectations and are therefore recommended.

چرا تعدیل انتظارات تورمی در ایران ۱۴۰۱ کُند است؟

فرشاد پرویزیان

این پرسش پیش روی کارگزاران اقتصادی و برخی اقتصاددانان است؛ به گونه ای که می‌پرسند: چرا علی‌رغم اعلام مستمر سیاست‌های ضد تورمی توسط تیم اقتصادی دولت سیزدهم در یکسال گذشته، هنوز تعدیل انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی کشور به کُندی صورت می گیرد؟

به گمانم پاسخ شفاف به این پرسش از طریق ادبیات مرسوم اقتصاد کلان سنتی یا حتی پیشرفته، مقدور نباشد. در تحلیل‌های جاری کلان برای بررسی انتظارات تورمی به دو روش انتظارات تطبیقی و نیز عقلایی تحلیل می‌کنند حال آن‌که در انتظارات تطبیقی، اطلاعات فعالان ناقص و یا غیرموثر در قراردادهای جاری و یا شاید تفوق توهم پولی است، انتظارات عقلایی نیز با پرسش جدی خود کلاسیک‌ها یعنی نقد لوکاس و از سوی دیگر ناسازگاری زمانی در چارچوب اقتصاد کلان روبروست و انتظارات عقلایی خود موجب گنگی بیشتر در تحلیل انتظارات تورمی خواهد شد. شاید برای تحلیل انتظارات تورمی باید به نکات دیگری نیز توجه شود.

کافی است همان ابتدای مباحث نظریات حوزه اقتصاد پولی به تحلیل کاگان و مدل سازی وی برای انتظارات تورمی توجه شود که انتظارات ذهنی عوامل اقتصادی برابر با انتظارات شرطی انتظارات تورمی است.

فارغ از مجادلات کلامی حوزه اقتصاد کلان، روش اساسی برای مدیریت انتظارات تورمی در گرو سیاست قاعده‌مند پولی است.

حال اقتصاددانان حوزه کلان تحلیل کنند آیا سیاست قاعده‌مند پولی در کشور جاری است؟ بانک مرکزی چه میزان قادر به طراحی و اجرای چنین سیاستی است؟ برگردیم به همان انتظارات شرطی که به سرنوشت برجام گره خورده است.

اظهار نظر در باره برجام در حیطه تخصصی نگارنده نیست اما انتظارات تورمی که خود هیزم برافروخته برای زبانه کشیدن انفجاری نرخ تورم واقعی است، نسبت به سرنوشت نه خود برجام که گمانه زنی‌های رسانه‌ای شرطی شده است.

این گمانه زنی‌های رسانه ای از کجا کلید می‌خورد؟ برای کدام طرف نفع دارد و تاثیر آن بر روند مذاکرات هرچه باشد دو پرسش اساسی قابل طرح است:

۱-پیوست رسانه ای چنین مذاکراتی برای مهار انتظارات شرطی شده تورمی کدام است؟ آیا سیاست سمت میز ما سکوت و یا تکذیب فعالیت‌های رسانه ای طرف دیگر میز است؟

شاید رساله دکترای نگارنده و مقالات استخراج شده از آن در خصوص آثار رسانه ای در اقتصاد برای پاسخ به پرسش دوم موثر باشد.

۲-بالا ماندن نرخ دلار به نفع و زیان چه کسانی است؟

برای پاسخ به پرسش دوم بهتر است از ادبیات اقتصادپولی برپایه تحلیل‌های اقتصاد خرد استفاده کنیم. در این تحلیل حتی بدون مراجعه به مدل‌های پیشرفته پولی برای مثال مدل سیدراسکی و یا … کافی است به ترجیحات ذهنی صاحبان سبد دارایی برای حفظ مطلوبیت یا همان ارزش مجموع دارایی در سبدشان توجه کنیم.

در شرایطی که اقتصاد بوی دلاری شدن می‌دهد، بطور طبیعی صاحبان سبد دارایی برای حفظ مطلوبیت سبد خود ناگزیر به جانشینی ارزهای جهان روا و یا طلا بجای پول ملی هستند.

کسانی‌که قادر به تحمل ریسک‌های چنین مبادله ای نباشند به سراغ سایر بازارها از جمله بازار کالاهای سرمایه ای با بیشترین مشکل و کمبود یعنی بازار خودرو و مسکن می‌روند.

جای تحلیل از جنس اقتصاد سیاسی نیز در این بین خالی است. فرض کنیم برخی بنگاه‌های اقتصادی از همین روند خرد پایه برای حفظ ارزش سبددارایی استفاده کرده باشند.

حفظ یا افزایش نرخ دلار به رفع ناترازی آن‌ها کمک می‌کند یا کاهش نرخ دلار؟ در شرایط ذوب شدن ارزش دارایی‌های ریالی، طبیعی نیست که هراسان کاهش نرخ دلار باشند؟ چنین هراسی آن‌ها را به حفظ و یا افزایش نرخ دلار ترغیب می‌کند یا برخلاف منافع بنگاه خود برای حفظ منافع اقتصاد کلان، حاضر به همراهی برای کاهش ارزش دلار خواهند شد؟

این تحلیل نیز تا حول تقریبی میانگین بلندمدت نرخ ارز کارساز است و بطور طبیعی پایین‌تر آمدن از چنین نرخی به زیان کل اقتصاد خواهد بود.

انتظارت تورمی شرطی شده به روند برجام است و مردم کوچه و بازار سهمی از چنین شرط ندارند و شایسته است رفتار مالی و شیوه تصمیم‌گیری بنگاه‌های بزرگ، حتی دولتی‌ها مطالعه شود.

شاید دولت بخواهد شرطی شدن اقتصاد را مهار و معیشت مردم را از برجام تفکیک کند اما بدنه شرکت‌های دولتی نیز چنین خواسته ای دارند؟

سایر بنگاه‌های خصولتی و خصوصی بزرگ چطور؟ برآیند چنین رویه ای چیست؟ به نظرتان دولت برای تامین هزینه‌های جاری و تامین حقوق و دستمزد کارکنان خود راه دیگری سراغ دارد؟ پاسخ دو بخشی است.

مراجعه به منابع بانک مرکزی و ایجاد تورم و یا افزایش قیمت خدمات دولتی. مدت کوتاهی است در شهرستان‌ها میزان سوخت قابل دریافت از کارت‌های جایگاه داران به ۳۰ لیتر کاهش یافته است.

انتظارات تورمی

انتظارات تورمی و استراتژی‌های ارتباطی بانک‌های مرکزی

خانوارها در اقتصادهای توسعه‌یافته نسبت به تورم کاملا بی‌اطلاع هستند، آیا این بدان معنی است که آنها تورم را در تصمیمات…

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد؛

رشد ٨٠درصدی پول در شهریور ٩٩

در شهریور٩٩ نسبت به شهریور٩٨ پول ٨٠درصد رشد داشته است.

روابط عمومی بانک مرکزی در گزارشی منتشر کرد؛

تعدیل روند انتظارات تورمی/ چشم انداز تورم کاهشی است

باتوجه به کاهش انتظارات تورمی نوسانات در بازار های ارز، خودرو و مسکن پیش بینی می شود در ماه های آینده، روند انتظارات تورمی تعدیل شود.

چگونه از شکل‌گیری «انتظارات تورمی» جلوگیری کنیم؟

نسبت دادن تورم شکل گرفته و مشکلات اقتصادی به انتظارات تورمی ، غلط است . انتظارات تورمی واقعه‌ای نیست که یک مرتبه…

مقاومت سوداگران در برابر کاهش نرخ ارز

موضوع ارز این روزها باز هم در نقطه کانونی اظهارنظرهای عمومی قرار گرفته است و مردم و فعالان اقتصادی می‌خواهند بدانند که…

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

چشم انداز طلا در سطح ۱۸۰۰دلاری/ بازده بالای طلا و تشویق سرمایه گذاران برای ورود به این بازار

طلا که هفته گذشته در مرز اوج چندین ساله خود قرار گرفته بود روز گذشته شرایط باثباتی را پشت سر گذاشت، این ثبات قیمتی در…

چرا تعدیل انتظارات تورمی در ایران ۱۴۰۱ کُند است؟

فرشاد پرویزیان

این پرسش پیش روی کارگزاران اقتصادی و برخی اقتصاددانان است؛ به گونه ای که می‌پرسند: چرا علی‌رغم اعلام مستمر سیاست‌های ضد تورمی توسط تیم اقتصادی دولت سیزدهم در یکسال گذشته، هنوز تعدیل انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی کشور به کُندی صورت می گیرد؟

به گمانم پاسخ شفاف به این پرسش از طریق ادبیات مرسوم اقتصاد کلان سنتی یا حتی پیشرفته، مقدور نباشد. در تحلیل‌های جاری کلان برای بررسی انتظارات تورمی به دو روش انتظارات تطبیقی و نیز عقلایی تحلیل می‌کنند حال آن‌که در انتظارات تطبیقی، اطلاعات فعالان ناقص و یا غیرموثر در قراردادهای جاری و یا شاید تفوق توهم پولی است، انتظارات عقلایی نیز با پرسش جدی خود کلاسیک‌ها یعنی نقد لوکاس و از سوی دیگر ناسازگاری زمانی در چارچوب اقتصاد کلان روبروست و انتظارات عقلایی خود موجب گنگی بیشتر در تحلیل انتظارات تورمی خواهد شد. شاید برای تحلیل انتظارات تورمی باید به نکات دیگری نیز توجه شود.

کافی است همان ابتدای مباحث نظریات حوزه اقتصاد پولی به تحلیل کاگان و مدل سازی وی برای انتظارات تورمی توجه شود که انتظارات ذهنی عوامل اقتصادی برابر با انتظارات شرطی است.

فارغ از مجادلات کلامی حوزه اقتصاد کلان، روش اساسی برای مدیریت انتظارات تورمی در گرو سیاست قاعده‌مند پولی است.

حال اقتصاددانان حوزه کلان تحلیل کنند آیا سیاست قاعده‌مند پولی در کشور جاری است؟ بانک مرکزی چه میزان قادر به طراحی و اجرای چنین سیاستی است؟ برگردیم به همان انتظارات شرطی که به سرنوشت برجام گره خورده است.

اظهار نظر در باره برجام در حیطه تخصصی نگارنده نیست اما انتظارات تورمی که خود هیزم برافروخته برای زبانه کشیدن انفجاری نرخ تورم واقعی است، نسبت به سرنوشت نه خود برجام که گمانه زنی‌های رسانه‌ای شرطی شده است.

این گمانه زنی‌های رسانه ای از کجا کلید می‌خورد؟ برای کدام طرف نفع دارد و تاثیر آن بر روند مذاکرات هرچه باشد دو پرسش اساسی قابل طرح است:

۱-پیوست رسانه ای چنین مذاکراتی برای مهار انتظارات شرطی شده تورمی کدام است؟ آیا سیاست سمت میز ما سکوت و یا تکذیب فعالیت‌های رسانه ای طرف دیگر میز است؟

شاید رساله دکترای نگارنده و مقالات استخراج شده از آن در خصوص آثار رسانه ای در اقتصاد برای پاسخ به پرسش دوم موثر باشد.

۲-بالا ماندن نرخ دلار به نفع و زیان چه کسانی است؟

برای پاسخ به پرسش دوم بهتر است از ادبیات اقتصادپولی برپایه تحلیل‌های اقتصاد خرد استفاده کنیم. در این تحلیل حتی بدون مراجعه به مدل‌های پیشرفته پولی برای مثال مدل سیدراسکی و یا … کافی است به ترجیحات ذهنی صاحبان سبد دارایی برای حفظ مطلوبیت یا همان ارزش مجموع دارایی در سبدشان توجه کنیم.

در شرایطی که اقتصاد بوی دلاری شدن می‌دهد، بطور طبیعی صاحبان سبد دارایی برای حفظ مطلوبیت سبد خود ناگزیر به جانشینی ارزهای جهان روا و یا طلا بجای پول ملی هستند.

کسانی‌که قادر به تحمل ریسک‌های چنین مبادله ای نباشند به سراغ سایر بازارها از جمله بازار کالاهای سرمایه ای با بیشترین مشکل و کمبود یعنی بازار خودرو و مسکن می‌روند.

جای تحلیل از جنس اقتصاد سیاسی نیز در این بین خالی است. فرض کنیم برخی بنگاه‌های اقتصادی از همین روند خرد پایه برای حفظ ارزش سبددارایی استفاده کرده باشند.

حفظ یا افزایش نرخ دلار به انتظارات تورمی رفع ناترازی آن‌ها کمک می‌کند یا کاهش نرخ دلار؟ در شرایط ذوب شدن ارزش دارایی‌های ریالی، طبیعی نیست که هراسان کاهش نرخ دلار باشند؟ چنین هراسی آن‌ها را به حفظ و یا افزایش نرخ دلار ترغیب می‌کند یا برخلاف منافع بنگاه خود برای حفظ منافع اقتصاد کلان، حاضر به همراهی برای کاهش ارزش دلار خواهند شد؟

این تحلیل نیز تا حول تقریبی میانگین بلندمدت نرخ ارز کارساز است و بطور طبیعی پایین‌تر آمدن از چنین نرخی به زیان کل اقتصاد خواهد بود.

انتظارت تورمی شرطی شده به روند برجام است و مردم کوچه و بازار سهمی از چنین شرط ندارند و شایسته است رفتار مالی و شیوه تصمیم‌گیری بنگاه‌های بزرگ، حتی دولتی‌ها مطالعه شود.

شاید دولت بخواهد شرطی شدن اقتصاد را مهار و معیشت مردم را از برجام تفکیک کند اما بدنه شرکت‌های دولتی نیز چنین خواسته انتظارات تورمی ای دارند؟

سایر بنگاه‌های خصولتی و خصوصی بزرگ چطور؟ برآیند چنین رویه ای چیست؟ به نظرتان دولت برای تامین هزینه‌های جاری و تامین حقوق و دستمزد کارکنان خود راه دیگری سراغ دارد؟ پاسخ دو بخشی است.

مراجعه به منابع بانک مرکزی و ایجاد تورم و یا افزایش قیمت خدمات دولتی. مدت کوتاهی است در شهرستان‌ها میزان سوخت قابل دریافت از کارت‌های جایگاه داران به ۳۰ لیتر کاهش یافته است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.