جهات مختلف روند


وبلاگ معلم جامعه شناسی در زمینه سوالات علوم اجتماعی متوسطه طراحی شده است.وسعی بر این شده مجموعه سوالات جامع در این زمینه برای همکاران بزرگوار ودانش آموزان عزیز جمع آوری شود.

سوالات جامعه شناسی متوسطه

بلکه در جریان جامعه پذیری با موقعیت ، حقوق و تکالیف خود آشنا می شوند.

 هویت اجتماعی افراد از طریق عضویت در گروه های مختلف و ارتباط با دیگران شکل می گیرد.

 هر فرد درجهان اجتماعی متولد می شود که به وسیله نسل های قبل از او ایجاد شده باشد.

 مراحل شکل گیری هویت اجتماعی افراد در جهان اجتماعی عبارتند از :

1 -بخشی ازهویت اجتماعی افراد پس از تولد توسط جهان اجتماعی تعین میگردد یعنی جهان اجتماعی فرد را به عنوان

یکی از اعضای خود به رسمیت می شناسد و ویژگی هایی را متناسب با موقیعتی که در آن قرار دارد برایش در

نظرمیگیرد. )مثال با صدور شناسنامه بخشی از هویت انتسابی مانند زمان تولد ، مکان تولد و . مشخص می شود .(

2 -بخشی از هویت اجتماعی افراد ازطریق مشارکت در جهان شکل میگیرد یعنی فرد در جریان جامعه پذیری شیوه

زندگی را می آموزد و به تدریج با موقعیت اجتماعی ، حقوق و تکالیفی که به عهده دارد آشنا می شود. ) مانند دانش

 هر جهان اجتماعی برای بقا و دوام خود باید:

اعتقادات ، ارزش وشیوه های زندگی خود را به افراد آموزش دهد.

 عواملی که موجب آشنایی افراد با جهان اجتماعی می شوند عبارت اند از:

1 -خانواده 2 -مدرسه 3 -گروه های هم بازی 4 -مجلس علمی و مذهبی 5 -رسانه های جمعی

 اولین و مهم ترین آشنایی های فرد با جهانی که در آن تولد می شود در خانواده انجام می گیرد.

 جامعه پذیری عبارت است از : فرایندی که هرفرد برای مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال میکند و مسیری که برای شکل

گیری هویت اجتماعی افراد طی میشود.

کنترل اجتماعی چه نقشی در باز تولید هویت اجتماعی دارد ؟

 فرایند جامعه پذیری همیشه به طور کامل و با موفقیت انجام نمی شود زیرا : انسان ها دارای اختیار هستند و ممکن

است هویتی را که جهان اجتماعی برای آنها در نظر گرفته است را نپذیرند و مخالف عقاید وتکالیفی که سازمان ها و نهادهای

مختلف جامعه برای آنها در نظر گرفته است عمل نمایند.

 کجروی اجتماعی عبارت است از: رفتارهای که بر خالف عقاید وارزش ها وهنجار های جامعه هستند.

 جوامع برای پیشگیری و کنترل کجروی اجتماعی از روش های زیر استفاده می نماید:

2 -تشویق و پاداش

3 -تنبیه ومجازات

 تبلیغ واقناع: هرجهان اجتماعی می کوشد تا از طریق آموزش، عقاید و ارزش های خود را به گونه ای ترویج کند که افراد برای

برای پذیرش آنها قانع شوند.

 تشویق وپاداش: هر جهان اجتماعی افرادی که مطابق ارزش ها وقواعدش عمل کنند را تشویق و به آنها پاداش می دهد.

 تنبیه ومجازات: هرجهان اجتماعی کسانی که دچار کجروی شده باشند را تنبه و مجازات میکند.

 اقناع عبارت است از : روشی است که به وسیله آن فرهنگ در افراد درونی می شود.

 هرچه قدرت اقناع یک فرهنگ بیشتر باشد افراد کنش ها و اعمال متناسبب با آن فر هنگ را بهتر انجام می دهند.

 فرهنگ هایی از قدرت اقناع بیشتری دارندکه:

1 -ظرفیت منطقی و عقالنی بیشتری دارند.

2 -با فطرت انسان سازگارترند.

 تشویق وتنبیه به دو شکل انجام میشود:

1 -تشویق و تنبیه رسمی

2 -تشویق و تنبیه غیر رسمی

 شیوه رسمی توسط سازمان ها و موسسات اجتماعی مانند ادارات ، پلیس و زندان صورت می گیرد.

 شیوه غیر رسمی توسط خانواده ، همساالن یا عموم مردم انجام می گیرد.

 شیوه غیررسمی تشویق و تنبیه آثار و نتایج عمیق تری دارد.

 جهان اجتماعی که روش های مناسبی برای کنترل اجتماعی نداشته باشد :

1 -در معرض آسیب های بیشتری قرارمی گیرد.

2 -باز تولیدش با مشکل مواجه میشود.

3 -دوام و بقای آن تهدید میشود.

 درجهان اسالم دوعامل مهم که در فرآیند جامعه پذیری و کنترل اجتماعی نقش دارند عبارتند از:

 ابعاد و نتایج امر به معروف ونهی از منکرعبارت اند از:

 روش های امر به معروف و نهی از منکرعبارتند از:

 انجام برخی از سطوح امربه معروف ونهی از منکر به عهده همه افراد است و برخی از سطوح آن وظیفه سازمان های

رسمی وحکومتی می باشد.

) نمونه سواالت درس نهم (

1 -حیوانات به صورت . فعالیت های گرو هی خود را انجام می دهند +.

2 -هویت اجتماعی افراد با عضویت در. شکل می گیرد.

3 -هر فرد درجهان اجتماعی متولد می شود که به وسیله نسل های. از او ایجاد شده باشد.

4 -مراحل شکل گیری هویت اجتماعی افراد را در جهان اجتماعی توضیح دهید. ) هویت اجتماعی افراد پس

از تولد چگونه شکل می گیرد ؟

5 -چراجامعه عقاید و ارزش های خود را به افراد آموزش می دهد ؟

6 -جامعه برای حفظ بقا خود چه باید بکند؟

7 -انسان اولین و مهم ترین آشنایی خود با جهان اجتماعی را کجا وچگونه به دست می آورد؟

8 -چهار عامل آشنایی فرد باجهان اجتماعی را نام ببرید.

9 -جامعه پذیری را تعریف کنید.

10 -آیا فرآیند جامعه پذیری همیشه با موفقیت انجام میشود؟چرا؟

11 -کجروی اجتماعی را تعریف کنید.

12 -جوامع برای پیشگیری و کنترل کجروی اجتماعی از چه روش هایی استفاده می کنند.

13 -تبلیغ واقناع ، تشویق وپاداش ، تنبه و مجازات را به عنوان راه های پیشگیری از کجروی اجتماعی توضیح

دهید. )جامعه چه افرادی را مجازات یا تشویق می کند ؟(.

15 -چه فرهنگ هایی از قدرت اقناع بیشتری برخورد دارند؟

16 -تشویق وتنبیه به چند شکل انجام میشود؟

17 -شیوه رسمی وغیر رسمی تشویق وتنبیه توسط چه کسانی انجام میشود؟

18 -کدام یک از اشکال تشویق وتنبیه آثار عمیق تری دارند ؟

19 -جهان اجتماعی که به روش های مناسبی برای تشویق و تنبیه ندارد با چه مشکالتی مواجه می شود؟

20 -در جهان اسالم دو عامل که در فرآیند جامعه پذیری و کنترل اجتماعی نقش دارند را بنوسید.

21 -ابعاد وآثار امر به معروف ونهی از منکر را بنوسید.

22 -روش های امر به معروف ونهی از منکر را بنوسید.

23 -امر به معروف و نهی از منکر به عهده چه کسانی است؟

24 -به نظر شما چرا در میان روش های کنترل اجتماعی اقناع از مرتبه با ال تری برخوردار است؟

وبلاگ معلم جامعه شناسی در زمینه سوالات علوم اجتماعی متوسطه طراحی شده است.وسعی بر این شده مجموعه سوالات جامع در این زمینه برای همکاران بزرگوار ودانش آموزان عزیز جمع آوری شود.

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند
ستايش کردم ، گفتند خرافات است
عاشق شدم ، گفتند دروغ است
گريستم، گفتند بهانه است
خنديدم، گفتند ديوانه است
دنيا را نگه داريد، می خواهم پياده شوم
( معلم شهيد دکتر علی شريعتی )

معرفی تکنیک های مختلف روند جراحی هیسترکتومی (حذف رحم و تخمدان ها) در ترنس های مرد (FTM)

1

در این روش تنها رحم حذف می شود.
این روش گاهی اوقات به عنوان بخشی از پروسه ترنزیشن زن به مرد انجام می پذیرد ، اما انجام تست های پاپ پس از جراحی همچنان ضروری است و تجربه سیکل قاعدگی سبک در 5% از اشخاص ادامه خواهد داشت چرا که در این روش دهانه رحم حذف نمی گردد.

🔶Total Hysterectomy

در این روش رحم و دهانه رحم حذف می گردد. لوله های فالوپ و تخمدان ها نیز ممکن است حذف گردد (bilateral salpingo-oophorectomy).
انجام این روش به عنوان بخشی از پروسه ترنزیشن زن به مرد رایج است.

🔷Radical Hysterectomy

در این روش رحم ، دهانه رحم ، لوله های فالوپ ، و تخمدان ها ، به همراه پارامتریوم (رباط های گرد رحمی ، پهن ، کاردینال و یوتروساکرال) ، و یک سوم الی یک دوم بخش فوقانی واژن حذف می گردد.
این روش در موارد پیشرفته سرطان دستگاه تناسلی زنان انجام می پذیرد.

🔲عبارت «salpingo-oophorectomy» به چه معنا ست ؟

به طور ویژه به حذف تخمدان ها و لوله های فالوپ اشاره دارد.
اگر هر دو تخمدان به همراه لوله های فالوپ حذف گردند ، این روند bilateral salpingo-oophorectomy نامیده می شود.
اگر تنها یکی از تخمدان ها به همراه لوله فالوپ [متصل به آن] حذف گردد ، این روند unilateral salpingo-oophorectomy نامیده می شود

🔲تکنیک های جراحی هیسترکتومی

چندین روند متفاوت جهت انجام هیسترکتومی موجود است که تمامی آن ها در سه طبقه بندی قرار می گیرند :

🔹هیسترکتومی لاپراسکوپیک (Laparoscopic Hysterectomy)
🔸هیسترکتومی شکمی (Abdominal Hysterectomy)
🔹هیسترکتومی واژینال (Vaginal Hysterectomy)

2

✳️هیسترکتومی لاپراسکوپیک
Laparoscopic Hysterectomy

هیسترکتومی لاپراسکوپیک با استفاده از دستگاهی به نام لاپراسکوپ (لوله ای به همراه یک دوربین نورانی) و ابزار های جراحی که از طریق برش های کوچک ایجاد شده روی شکم وارد می شود ، انجام می پذیرد

از زمانی که اولین هیسترکتومی لاپراسکوپیک در سال 1989 گزارش گردید ، افزایش تمایل به تغییر از انجام جراحی به روش هیسترکتومی با استفاده تکنیک باز شکمی به لاپراسکوپیک به جهت کاهش مدت زمان اقامت در بیمارستان ، مدت زمان ریکاوری ، اسکار (جای برش) و ریسک ها وجود داشته است.

هیسترکتومی لاپراسکوپیک احتمالا رایج ترین روند جراحی هیسترکتومی مورد استفاده در ترنس های مرد (FTM) می باشد

▪️دو نوع هیسترکتومی لاپراسکوپیک که گسترده ترین موارد استفاده را دارند ، عبارت اند از : هیسترکتومی لاپراسکوپیک توتال (TLH) و هیسترکتومی واژینال به کمک لاپراسکوپی (LAVH)

▪️انواع جدید تر کمتر رایج ، هیسترکتومی با حداقل تهاجم DualPorGyn و هیسترکتومی لاپراسکوپیک Single port (SILS) ، که Laparoendoscopic Single-Site Hysterectomy (LESS) نیز نامیده می شود ، را شامل می شود.

3

🔘هیسترکتومی لاپراسکوپیک توتال
Total Laparoscopic Hysterectomy

هیسترکتومی لاپراسکوپیک توتال (TLH) روندی با حداقل تهاجم است که در آن ، ارگان های تولید مثل از طریق برش های کوچک ایجاد شده روی شکم حذف می گردد.

🔹شخص با بیهوشی عمومی به خواب می رود.

🔸جهت دید بهتر ارگان ها ، شکم با گاز CO2 (کربن دی اکساید) پر می شود

🔹لاپراسکوپ از طریق برشی 5-6 میلی متری در ناف جایگذاری می شود و تصاویر ارگان های درونی بر روی یک صفحه نمایش HD ، نمایش داده می شود.

🔸دو یا سه برش کوچک دیگر روی شکم ایجاد می شود و به جهت ورود ابزار های جراحی [به بدن] مورد استفاده قرار می گیرد

🔹جراح ارگان ها را به تکه های کوچک تر برش می دهد و آن ها را از طریق برش های [ایجاد شده] تخلیه می کند

🔸مدت زمان انجام جراحی تقریبا دو ساعت می باشد

🔹اشخاص ممکن است در همان روز جراحی از بیمارستان ترخیص شوند ، یا ممکن است به مدت یک شب در بیمارستان اقامت داشته باشند

🔸مدت زمان ریکاوری حدود دو هفته می باشد

🔹فعالیت های جسمانی با شدت بیشتر را می توان پس از حدود شش الی هشت هفته مجددا آغاز نمود

✅از جمله مزایای هیسترکتومی لاپراسکوپیک توتال (TLH) ، کاهش میزان خونریزی ، ایجاد برش های کوچکتر ، اقامت کوتاه تر در بیمارستان ، ریکاوری سریع تر ، و عفونت دیواره شکمی کمتر نسبت به هیسترکتومی شکمی (روش ایجاد برش بزرگ روی شکم) می باشد.

در این تکنیک از ایجاد برش در دیواره واژن که ممکن است بدلیل تاثیر تستسترون نازک بوده و مناسب جهت ایجاد چنین برش هایی نباشد ، اجتناب می شود.
همچنین انتخاب فالوپلاستی شکم در آینده امکان پذیر می باشد

4

🔘هیسترکتومی لاپراسکوپیک به کمک ربات
Robot-Assisted Laparoscopic Hysterectomy

این روند که با نام هیسترکتومی رباتیک داوینچی نیز شناخته می شود ، روندی با حداقل تهاجم مشابه با هیسترکتومی لاپراسکوپیک توتال (TLH) است ، با این تفاوت که جراح سیستم رباتیک مصنوعی متشکل از ابزار های جراحی را از خارج از بدن کنترل می کند

ابزار های جراحی رباتیک می توانند از روش هایی مانور بدهند که برای ابزار های مرسوم لاپراسکوپیک چنین امکانی وجود ندارد

🔹مدت زمان انجام جراحی هیسترکتومی رباتیک نسبت به هیسترکتومی لاپراسکوپیک توتال (TLH) طولانی تر است (دو الی چهار ساعت) ،
🔸هزینه جراحی در این روش بالاتر است ،
🔹برش های بزرگ تری ایجاد می شود (پنج برش 8-12 میلی متری) ،
🔸و مدت زمان ریکاوری آن اندکی بیشتر است (دو الی چهار هفته)

✅مزایای هیسترکتومی رباتیک در مقایسه با هیسترکتومی شکمی کاملا واضح است ، اما مقایسه ای از این روش با هیسترکتومی لاپراسکوپیک توتال (TLH) منتشر نشده است.
لذا کالج زنان و زایمان امریکا انجام روند های هیسترکتومی لاپراسکوپیک توتال (TLH) و هیسترکتومی واژینال را بیش از هیسترکتومی رباتیک توصیه می نماید

5

🔘هیسترکتومی واژینال به کمک لاپراسکوپی
Laparoscopically-Assisted Vaginal Hysterectomy

هیسترکتومی واژینال به کمک لاپراسکوپی (LAVH) روندی ترکیبی از هیسترکتومی لاپراسکوپیک توتال (TLH) و واژینال می باشد.

در این روند ، لاپراسکوپ و ابزار های جراحی از طریق برش های کوچک ایجاد شده روی شکم وارد می شوند ، و ارگان ها از طریق برش ایجاد شده در بالای واژن تخلیه می گردد

🔻اشخاص با ارگان های بزرگ ، فیبروید ، یا اتروفی (تحلیل) واژن ، کاندیدای مناسبی برای هیسترکتومی واژینال به کمک لاپراسکوپی (LAVH) نمی باشند

🔹مدت زمان ریکاوری در این روند کمی بیشتر از هیسترکتومی لاپراسکوپیک توتال (TLH) و در حدود سه الی چهار هفته می باشد.

6

✳️هیسترکتومی شکمی
Abdominal Hysterectomy

هیسترکتومی شکمی یک روند جراحی به خوبی شناخته شده است و تمامی پزشکان زنان و زایمان مجرب ، مهارت کافی جهت انجام آن را دارند

در روند هیسترکتومی شکمی ، ارگان های تولید مثل از طریق برشی به طول 5-7 اینچ (12.7 الی 17.7 سانتی متر) که در دیواره شکم ایجاد می شود ، حذف می گردند (لاپراتومی)

🔻ایجاد برش بصورت افقی رایج تر است ، اما در مواردی که شخص مبتلا به اندومتریوسیس ، فیبروید های بزرگ ، رحم بزرگ ، یا سرطان باشد ، برش بصورت عمودی ایجاد می گردد

▪️برش در پوست ، بافت همبند ، و عضله شکم ایجاد می شود

🔹مدت زمان جراحی تقریبا یک الی دو ساعت است

🔸مدت زمان اقامت شخص در بیمارستان سه الی پنج روز می باشد

🔹مدت زمان ریکاوری حدود شش الی هشت هفته است

🔸فعالیت های جسمانی با شدت بیشتر را می توان پس از گذشت سه الی شش ماه مجددا آغاز نمود

⭕️اشخاصی که برنامه انجام فالوپلاستی شکم در آینده دارند ، کاندیدای مناسبی برای هیسترکتومی شکمی نیستند.
وجود اسکار (جای برش) خارجی بر روی توانایی انجام فالوپلاستی شکمی (استفاده از شکم به عنوان ناحیه اهدا کننده جهت خلق آلت مردانه جدید) اعمال اثر می کند ، آن را دشوار تر ، یا در بعضی موارد احتمالا غیر ممکن می سازد

🔻هیسترکتومی شکمی تهاجمی ترین نوع هیسترکتومی ، به همراه ریسک های بالاتر ، میزان درد بیشتر ، و مدت زمان ریکاوری طولانی تر می باشد

📚اگر چه مطالعه ای در سال 2004 نشان داد که نتایج هیسترکتومی شکمی نسبت به هیسترکتومی لاپراسکوپیک توتال (TLH) پایین ترین نرخ عوارض را دارا می باشد

روند هیسترکتومی شکمی علارغم ظهور روند های با حداقل تهاجم هیسترکتومی لاپراسکوپیک ، جایگاه خود را به عنوان متداول ترین روش جراحی مورد استفاده در ایالات متحده حفظ نموده است.

7

✳️هیسترکتومی واژینال
Vaginal Hysterectomy

در روند جراحی هیسترکتومی واژینال ، ارگان های تولید مثل از طریق برشی که در واژن ایجاد می شود ، تخلیه می گردند

انتهای فوقانی واژن با استفاده از بخیه های جذبی مسدود می شود.

▪️ممکن است جهت اعمال فشار و توقف خونریزی پانسمانی درون واژن قرار داده شود

🔹مدت زمان انجام جراحی حدود یک الی دو ساعت ،
🔸و مدت زمان اقامت در بیمارستان سه الی پنج روز می باشد

🔹مدت زمان ریکاوری پس از جراحی هیسترکتومی واژینال حدود شش الی هشت هفته است ،
🔸و انجام فعالیت های بدنی با شدت بیشتر را می توان پس از سه الی شش ماه مجددا آغاز نمود.

⭕️هیسترکتومی واژینال را فقط زمانی می توان انجام داد که ارگان هایی که مراجعه کننده قصد تخلیه آن ها را دارد ، به اندازه کافی کوچک باشند تا بتوان آن ها را از طریق واژن خارج نمود.
در این روش درجه ای از سستی دیواره واژن ، مانند آن چه که معمولا پس از زایمان ایجاد می شود ، مورد نیاز است.

🔻حذف تخمدان ها با استفاده از این متد همواره امکان پذیر نیست.
در بعضی موارد جراح می تواند یک لاپراسکوپ (جراحی key hole) را جهت کمک به روند ، به ویژه در حذف تخمدان ها ، مورد استفاده قرار دهد

✅یک مزیت روند هیسترکتومی واژینال ، عدم وجود اسکار (جای برش) آشکار [پس از جراحی] می باشد.
انتخاب جهت فالوپلاستی شکمی [در آینده] همچنان امکان پذیر است.
همچنین در هیسترکتومی واژینال نسبت به هیسترکتومی شکمی (ایجاد برش بزرگ روی شکم جهت حذف ارگان های تولید مثل) بهبودی سریع تر حاصل می شود و درد به میزان کمتری خواهد بود.

🔻اما از آن جایی که پزشک جراح هنگام انجام جراحی از طریق واژن ، دید خیلی خوبی از ارگان ها ندارد ، لذا ریسک ایجاد آسیب سهوی به اندام های درونی بدن مرتفع است.

ثبت شرکت در ترکیه | هزینه ها و مراحل 2022 | اقامت ترکیه از طریق ثبت شرکت

در این مقاله میخواهیم مراحل، هزینه های جاری و نگهداری ثبت شرکت در ترکیه را شرح دهیم.

تاسیس شرکت اگر با برنامه ای درست و حساب شده انجام شود، می تواند با حداقل هزینه ممکن و با پاسپورت ایران انجام شود.

مالکیت شرکت ۱۰۰ درصد در اختیار شما بوده و نیازی به شراکت با فرد ترک نمی باشد.

اما در ابتدا باید شما ببینید که هدفتان از تاسیس شرکت چیست؟

آیا قصد تجارت و مراودات تجاری دارید یا صرفا قصد دریافت اقامت از طریق ثبت شرکت در ترکیه دارید؟

اما روند کار به چه صورت است و هزینه ها ی آن چقدر است؟

آیا ارزش ثبت شرکت با هدف دریافت اقامت وجود دارد؟

در این متن به تمامی سوالات بالا پاسخ می دهیم.

 • انواع شرکت در ترکیه
 • چه مشاغلی در ترکیه به ثبت شرکت نیاز دارند؟
 • شرکت شخصی در ترکیه
 • شرکت لیمیتد (Limited) و یا مسئولیت محدود
 • شرکت شخصی یا لیمیتد؟
 • مراحل ثبت شرکت ( خلاصه)
 • مراحل ثبت شرکت صفر تا صد
 • هزینه ثبت شرکت در ترکیه
 • اخذ اقامت ترکیه از طریق ثبت شرکت در ترکیه
 • استخدام نیروی ترک
 • مزایای شرکت در ترکیه
 • خدمات اخذ کارت بازرگانی
 • بیمه شرکتی
 • اخذ دومین برای وبسایت شرکت با پسوند ملی TR
 • مالیات شرکت ها در ترکیه
 • ثبت شرکت های بازرگانی در ترکیه
 • ثبت شرکت های نرم افزاری و برنامه نویسی
 • مشکل افتتاح حساب بانکی شرکتی در ترکیه
 • سوالات متداول ثبت شرکت در ترکیه

انواع شرکت در ترکیه

در ترکیه ۷ نوع شرکت می توانید ثبت کنید که دو نوع ANONIM و LIMITED از پرکاربردترین نوع آنها می باشد.

شرکت های سازمانی : حداقل سرمایه ۱۰۰۰۰۰ لیر ترکیه

شرکت آنونیم: حداقل سرمایه ۵۰۰۰۰ هزار لیر ترکیه

شرکت لیمیتید : حداقل سرمایه مورد نیاز ۱۰۰۰۰ لیر ترکیه

شرکت کوپراتیف : بسته به اساسنامه شرکت

شرکت های غیر سازمانی : بسته به اساسنامه شرکت

شرکت کولکتیف : بدون حداقل سرمایه

شرکت کوماندیت:‌بدون حداقل سرمایه

چه مشاغلی در ترکیه به ثبت شرکت نیاز دارند؟

در ترکیه بنا جهات مختلف روند بر قانون شما هر تجارتی و هر کسب و کاری را بخواهید راه اندازی کنید باید شرکت ثبت کنید.

راه اندازی کافه و رستوران ، آرایشگاه، خیاطی و…. همه نیازمند ثبت شرکت هستند.

جالب است بدانید حتی فروش کالا و خدمات در ترکیه نیازمند ثبت شرکت می باشد.

در ادامه به بررسی اینکه برای کدام فعالیت چه شرکتی مناسب می باشد می پردازیم.

شرکت شخصی در ترکیه

این نوع شرکت میتواند توسط یک شخص حقیقی جهات مختلف روند ثبت شود و تنها شماره مالیاتی شرکت توسط اداره مالیات صادر می شود

شرکت های شخصی به صورت نرمال در اتاق تجارت استانبول ثبت نمی شوند و دارای اساسنامه و روزنامه رسمی و … نیستند.

به طور ساده شرکت های شخصی به اصطلاح فقط نام شرکت دارند و در واقع شرکت محسوب نمی شوند.

بلکه برای صاحب آن کد مالیاتی تجاری صادر می شود و فرد برای درآمد خود مالیات پرداخت می کند.

از طریق این نوع شرکت امکان دریافت اقامت و اجازه کار وجود ندارد و بنابراین برای افراد خارجی در ترکیه توصیه نمی شود.

شرکت لیمیتد (Limited) و یا مسئولیت محدود

اما چنانچه شما بیشتر از یک نفر هستید و میخواهید به صورت شریکی تجارت خود را شروع کنید.

باید شرکت محدود ثبت کنید.

البته ثبت شرکت مسئولیت محدود تک نفره نیز امکان پذیر می باشد.

مسئولیت بدهی های شرکت به میزان سهم سرمایه اولیه هر شخص بستگی دارد.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت محدود ۱۰ هزار لیر ترک است.

شرکت شخصی یا لیمیتد؟

در شرکت های با مسئولیت محدود شما میتوانید گستره ای از فعالیتها را در اساسنامه شرکت درج کنید.

شرکت های شخصی و لیمیتد هر کدام مزایا و معایب خود را دارند و شما باید به نوع فعالیت ، حجم و تعداد نیروی انسانی در برنامه خود نگاه کنید و سپس نسبت به تنظیم اساسنامه و ثبت شرکت اقدام کنید.

مراحل ثبت شرکت ( خلاصه)

در ترکیه شما باید ابتدا به اداره مالیات مراجعه و دریافت کد مالیاتی برای شخص موسس شرکت را انجام دهید.

سپس پس از نوتر کردن اساسنامه و مدارک مربوط به اداره ثبت شرکتها مراجعه کنید

و مدارک و اساسنامه خود را به تایید برسانید.

به عنوان مثال یکی از این مدارک، قولنامه اجاره دفتر شما و آدرس شما است.

پس از تحویل مدارک، بازرسی برای بازدید از دفتر شما اعزام خواهد شد.

پس از تکمیل مدارک و واریز هزینه ها یک کد ثبت به شما تعلق خواهد گرفت.

همچنین شما باید نسبت به دریافت ورگی لوحاسی (ٰVergi lehvasi) برای شرکت خود اقدام کنید

و از آنجا به بعد رسما فعالیت شرکت شروع خواهد شد.

مراحل ثبت شرکت صفر تا صد

ثبت شرکت در ترکیه حدود ۳ تا ۵ روز کاری در ترکیه زمان می برد.

در زیر به مراحل ثبت شرکت در ترکیه پرداخته ایم

البته در صورتی که از شرکت ها و موسسات مشاور برای ثبت شرکت کمک بگیرید تمام این مراحل به عهده آنان خواهد بود

و فقط مدیر عامل و شرکا در مرحله اتاق تجارت و محضر حضور پیدا خواهند کرد.

۱- در ابتدا باید گذرنامه های شرکا را برای ثبت شرکت ترجمه کنید.

۲- یک حسابدار رسمی ترک را برای شرکت انتخاب کنید

۳- اساسنامه شرکت را به زبان ترکی تنظیم کنید

۴-اخذ شماره مالیات سهامداران شرکت از اداره مالیات ترکیه

۵- تکمیل فرم مخصوص ثبت شرکت در ترکیه

۶- مراجعه به اتاق بازرگانی ترکیه و تکمیل فرم های مربوطه

۷- تنظیم فرم تعهد (اتاق بازرگانی)

۸- ثبت رسمی امضای مدیرعامل در اداره ثبت احوال

۹- تأیید رسمی اساسنامه در اداره ثبت احوال

۱۰- بازکردن حساب شخصی و شرکتی برای واریز سرمایه اولیه (هیچگاه در حساب غیر از خود این کار را انجام ندهید)

۱۱- یک چهارم سرمایه شرکت را باید در حساب خود احراز کنید.

۱۲-روزنامه رسمی شرکت را چاپ کنید

۱۳-تنظیم اجاره نامه و اعلام آن به اداره مالیات برای اعزام بازرس

۱۴- اخذ شماره مالیات شرکت از دفتر مربوطه (در زبان ترکی ورگی لوحاسی نامیده می شود)

۱۵- اخذ کارت ثبت شرکت یا همان کارت بازرگانی شرکت

۱۶- مجوز دفاتر حسابداری و گشایش آن ها

اسناد شرکت باید در سیستم رجیستری مرکزی (MERSİS) ثبت شود و برخی اسناد بالا باید به دفتر ثبت مربوط به تجارت ارسال شود.

هزینه ثبت شرکت در ترکیه

شما پس از ثبت شرکت نیز هزینه هایی برای نگهداری شرکت خواهید داشت.

این هزینه ها شامل اجاره دفتر، هزینه محاسبه چی و هزینه سالیانه دفاتر و حسابرسی می باشد.

همچنین هزینه ماهیانه ۶۰۰ الی ۱۰۰۰ لیر برای محاسبه چی نیز باید پرداخت کنید.

همچنین می توانید برای کاهش هزینه ها از دفاتر اشتراکی نیز استفاده کنید که در این صورت هزینه اجاره دفتر نیز نخواهید داشت.

هزینه دفاتر مجازی و یا همان اشتراکی از ماهیانه ۲۵۰ لیر شروع می شود.

عملکرد نادرست در ثبت شرکت و رویه اشتباه می تواند مشکلات و بدهی های زیادی برای شما ایجاد کند و باعث چند برابر شدن هزینه های تمام شده شود.

همچنین عملکرد نادرست یک موسسه در این خصوص می تواند برای شما مشکلات مالیاتی و… ایجاد کند.

همچنین پس از دریافت مبالغ اینگونه موسسات از شما مبالغ دیگری در حین کار برای انجام امور دیگری دریافت می کنند و شما ناچار به پرداخت آن ها هستید.

به همین دلیل انتخاب شرکت عامل و شخص محاسبه چی که حتما باید مجوز این خدمات را داشته باشد مهمترین بخش ثبت شرکت در ترکیه می باشد.

در جدول زیر تمام هزینه های جانبی و نگهداری آن به طور خلاصه درج شده است:

هزینه ماهیانه دفتر ۲۵۰ لیر
هزینه ماهیانه حسابدار ۶۰۰ الی ۱۰۰۰ لیر
مالیات حداقل کارکرد شرکت ۸۷ لیر
مهر شرکت (‌فقط یکبار) ۱۵۰ لیر

لازم به ذکر است که تمامی هزینه های دیگر مربوط به ثبت شرکت می باشد که بر عهده ی شرکت مشاور شما می باشد و هیچ هزینه ی دیگری نباید از شما دریافت شود.

اخذ اقامت ترکیه از طریق ثبت شرکت در ترکیه

قبل از هر اقدامی باید ببینید هدف شما از ثبت شرکت در ترکیه چیست؟

دریافت اقامت ترکیه یکی از این اهداف می باشد.

شما با ثبت شرکت می توانید برای مدیر عامل و خانواده ایشان اقامت کوتاه مدت یکساله را دریافت کنید.

این درخواست اقامت به پارامترهای زیادی از جمله سرمایه شرکت ثبت شده، میزان پرداخت مالیات و عمر شرکت و داشتن پلن و دعوتنامه تجاری و… بستگی دارد.

گزینه اقامت از طریق ثبت شرکت یکی از گزینه های اقامت اما به نسبت پر هزینه می باشد.

البته برای دریافت اقامت در ترکیه راه های دیگری نیز وجود دارد که در مقاله ۷ روش دریافت اقامت ترکیه سایر راه ها را بررسی کردیم.

همچنین ثبت شرکت می تواند به دریافت شهروندی و تابعیت کشور ترکیه هم ختم بشود که می تواند یکی از اهداف اصلی باشد.

تجارت با دنیا با داشتن حساب بانکی در ترکیه و داشتن شخصیت حقوقی هم میتواند یکی از اهداف ثبت شرکت در ترکیه باشد.

استخدام نیروی ترک

شما برای ثبت شرکت و تحویل گرفتن اوراق شرکت ، نیاز به استخدام نیروی ترک ندارید

شما می توانید فرآیند ثبت شرکت خود را طوری جلو ببرید که نیازی به استخدام نیروی ترک نداشته باشید.

کشور ترکیه به شما با این ثبت شرکت اجازه فعالیت به صورت قانونی را می دهد.

شرکت ترکیه هلپر می تواند در کمترین زمان نسبت به دریافت اجازه کار رسمی برای مدیر عامل شرکت اقدام کند.

مهمترین مزیت اجازه کار، امکان دریافت اقامت برای مدیر عامل و اعضای خانواده می باشد.

اگر ثبت شرکت را تنها برای دریافت اقامت می خواهید این کار را به هیچ وجه توصیه نمی کنیم.

بر خلاف آنچه که در تبلیغات شرکت ها می بینید، دریافت اقامت برای شرکت هایی که هیچ گونه فعالیتی ندارند و تازه تاسیس هستند، غیر ممکن می باشد.

مزایای شرکت در ترکیه

۱- دریافت اقامت ترکیه برای شخص مدیرعامل و همسر و کودکان

۲- دریافت اجازه کار که پس از ۵ سال منجر به شهروندی ترکیه و دریافت پاسپورت می شود.

۳-افتتاح حساب بانکی در ترکیه و استفاده از مزایای آن (پست باز کردن حساب بانکی را بخوانید)

۴- سایر مزیت هایی که برای مبادلات و کسب و کار خود نیاز خواهید داشت.

۵- راه اندازی بیزینس و تجارت خود به صورت قانونی

۶- اخذ کارت بازرگانی از کشور ترکیه

۷- بیمه شدن مدیر شرکت

خدمات اخذ کارت بازرگانی

شما پس از ثبت شرکت می توانید نسبت به اخذ کارت بازرگانی شرکت خود از اتاق تجارت ترکیه اقدام کنید.

دریافت این کارت جزو خدمات ثبت شرکت می باشد و ترکیه هلپر مبلغی بابت این کارت دریافت نمی کند.

بیمه شرکتی

یکی از مزایای شرکت که در بالا به آن اشاره کردیم بیمه شدن مدیر شرکت می باشد.

این بیمه در ترکی bağkur نامیده می شود.

با پرداخت ماهیانه حق بیمه خود می توانید از مزایای بیمه SGK که یک بیمه دولتی می باشد استفاده کنید.

این بیمه بهترین پوشش را در حوزه سلامت دارد و می توانید از خدمات پزشکی به صورت رایگان در ترکیه بهره مند شوید.

اخذ دومین برای وبسایت شرکت با پسوند ملی TR

با ثبت شرکت در ترکیه می توانید به اسم شرکت خود از دولت ترکیه یک دومین وبسایت با پسوند tr. دریافت کنید.

ترکیه هلپر تمامی مراحل اخذ دومین را برای شما در صورت درخواست انجام می دهد.

مالیات شرکت ها در ترکیه

ورگی لواسی

پس از ثبت شرکت نوبت تنظیم دوره پرداخت مالیاتی می باشد.

این دوره می تواند یک ماهه و یا ۳ ماهه باشد.

نحوه پرداخت بدین صورت است که حسابدار شرکت باید فاکتورهای مخارج و درآمد شما را بررسی کند.

پس از بررسی فاکتورها سود خالص شرکت مشخص می شود و بین ۱۸ تا ۲۵ درصد بر درآمد خالص شما باید مالیات پرداخت شود.

لازم به ذکر است که لزوما برای مبالغی که وارد حساب شرکت می شود نیازمند پرداخت مالیات نیست.

و مشاور مالی شما میزان مالیات شرکت شما را بر اساس عملکرد شما و فاکتورها تعیین می کند.

ثبت شرکت های بازرگانی در ترکیه

یکی از شرکت های محبوب برای ایرانیان در ترکیه شرکت بازرگانی در ترکیه می باشند.

شما با این شرکت ها می توانید نسبت به واردات و صادرات در ترکیه اقدام کنید.

اگر اساسنامه شرکت شما به درستی تنظیم شده باشد می توانید نسبت به واردات و صادرات قانونی به ترکیه پس از اخذ کارت بازرگانی اقدام کنید.

با توجه به معتبر بودن این شرکت در نزد دیگر کشورها امکان عقد قراردادهای بین المللی فراهم است.

ثبت شرکت های نرم افزاری و برنامه نویسی

دیگر شرکت های پر کاربرد در ترکیه شرکت های نرم افزاری و کامپیوتری هستند.

با ثبت این شرکت ها در ترکیه شما به راحتی می توانید درآمدهای بین المللی خود را به حساب شرکت واریز کنید.

تنظیم اساسنامه این شرکت ها حاوی نکات و مسائلی می باشد که در هنگام ثبت حتما باید به آن توجه شود.

مشکل افتتاح حساب بانکی شرکتی در ترکیه

در حال حاضر و با توجه به تحریم های آمریکا و درج نام ایران در لیست FATF مشکلاتی برای افتتاح حساب بانکی وجود دارد.

بدین صورت که پس از ثبت شرکت چنانچه به شعبات بانک های ترکیه مراجعه کنند پس از استعلام برای افتتاح حساب شرکت های ایرانی با جواب منفی مواجه می شوند.

علت این امر هم تحریم های آمریکا و اعلام ممنوعیت افتتاح حساب به بانک های ترکیه برای شرکت های ایرانی می باشد.

اما جای نگرانی در این خصوص نیست.

علی رغم تمام محدودیت های موجود، شرکت ترکیه هلپر با مذاکره رسمی با دو بانک معتبر ترکیه از جمله بانک زراعت و بانک QNB امکان افتتاح حساب شرکتی در این بانک ها را برای مشتریان فراهم کرده است.

افتتاح حساب برای شرکتهایی که تنظیم اساسنامه توسط کارشناسان شرکت ما انجام می شود کاملا تضمینی بوده و حساب تمام ارز های لیر و یورو فعال می شود.

ترکیه هلپر که خود یک شرکت رسمی در ترکیه است در اساسنامه خود بندی با عنوان ” خدمات ثبت شرکت ” دارد که ثبت شرکت را برای مشتریان ما قانونی و انجام خدمات حقوقی را مجاز اعلام کرده است.

برای دریافت و مشاوره از صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول ثبت شرکت در ترکیه

مالیات شرکت ها در ترکیه چقدر می باشد؟

-در ترکیه مالیات ها نسبت به اروپا بسیار کم می باشد و شما باید نسبت به درآمد خالص تقریبا ۱۵ درصد مالیات پرداخت کنید.

چه نوع شرکتی در سال 2022 برای ایرانیان در ترکیه به صرفه تر است؟

در این مقاله انواع شرکت ها را بررسی و نقاط ضعف و قدرت هریک را توضیح دادیم.

هزینه ثبت شرکت در ترکیه چقد است؟

ثبت شرکت در ترکیه از صفر تا صد هزینه ای حدود ۸۰۰ دلار دارد.

هزینه نگهداری شرکت و مالیات در ترکیه چگونه است؟

مالیات در ترکیه حدود ۱۵ درصد بر درآمد شرکت است و شما هزینه محاسبه چی هم هرماه باید پرداخت کنید.

آیا اجازه اقامت کاری مدیرعامل در ترکیه بعد از ثبت شرکت صادر می شود؟

بله شما میتوانید پس از ثبت شرکت درخواست اجازه کار خود را به اداره کار ترکیه ارائه کنید.

گزارش// همه آنچه باید درباره "واکسن‌های ایرانی کرونا" بدانید!

گزارش// همه آنچه که باید درباره "واکسن‌های ایرانی کرونا" بدانید!

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ همراه با تداوم چرخه انتقال و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در جهان، روند تولید و توزیع انواع واکسن‌های مختلف علیه کووید19 در کشورهای مختلف ادامه دارد.

در همین راستا، کمیته ساماندهی تحقیقات کووید19 در معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، گزارشی از روند تولید و توسعه واکسن‌های کرونا در ایران و جهان را منتشر کرده است؛ طبق این گزارش هم‌اکنون بیش از 200 واکسن در جهان در مراحل مختلف توسعه و ارزیابی می‌باشند. آخرین وضعیت واکسن‌های این بیماری در دنیا تا تاریخ 4 خرداد 1400 در تصویر زیر نشان داده‌شده است.

کرونا , واکسن کرونا , واکسن ایرانی کرونا , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

واکسن‌هایی که تاکنون در کشورهای مختلف دنیا تایید شده و مجوز اضطراری گرفته‌اند در شکل زیر نشان داده شده است.

کرونا , واکسن کرونا , واکسن ایرانی کرونا , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , کرونا , واکسن کرونا , واکسن ایرانی کرونا , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , کرونا , واکسن کرونا , واکسن ایرانی کرونا , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

مروری بر واکسن‌های کرونای ایرانی که وارد فاز بالینی شده‌اند

ایران واکسیناسیون علیه کووید-19 را با واکسن‌های وارداتی اسپوتنیک‌وی، آسترازنکا/آکسفورد، سینوفارم و کووکسین (بهارات) آغاز کرده است . تا تاریخ 4 خرداد، 14 تقاضای فعال (در حال انجام) جهت ساخت واکسن کووید-19 به سازمان غذا و داروی کشور ارائه شده است که از بین آن‌ها، 5 واکسن موفق به اخذ کد اخلاق جهت مرحله بالینی شدند.

کرونا , واکسن کرونا , واکسن ایرانی کرونا , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

1. واکسن مشترک مؤسسه انستیتو پاستور و مؤسسه فینلای کوبا (واکسن سوبرانا)

انستیتو پاستور ایران از شروع پاندمی کرونا، موضوع تولید واکسن مشترک با کشور کوبا را آغاز کرد. این واکسن حاوی پروتئین نوترکیب از ناحیه RBD ژنوم ویروس کروناست؛ برای این واکسن، رژیم دو نوبته(با و بدون دوز بوستر یا یادآور) تعیین شده است که بعد از گذراندن موفق فاز1 و 2، وارد فاز سوم کارآزمایی بالینی شده است. مرحله سوم کارآزمایی این واکسن تصادفی شده با گروه پلاسبو و دو سوکور در24 هزار نفر جمعیت 18 تا 80 سال در کشور و 44 هزار نفر در کوبا در حال انجام است .

فاز سوم این واکسن در 7 استان کشور (اصفهان، بابل، زنجان، هرمزگان، مازندران، کرمان، همدان و یزد) به‌طور تصادفی در دو گروه در حال اجرا است؛ گروه اول شامل گروه دریافت‌کننده واکسن(80درصد افراد موردمطالعه) و گروه دوم شامل افرادی است که پلاسبو یا ادجوانت (واکسن نما) دریافت می‌کنند (20درصد افراد موردمطالعه به‌عنوان شاهد).

کرونا , واکسن کرونا , واکسن ایرانی کرونا , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

2. واکسن مؤسسه شفا فارمد (واکسن کووبرکت): فاز 3 در افراد بالای 18 سال

واکسن کووبرکت نخستین واکسن کرونای تولید محققان ایرانی است که موفق به دریافت کد اخلاق و کارآزمایی انسانی از وزارت بهداشت شده است. این واکسن در شرکت شفا فارمد وابسته به گروه دارویی برکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) تولیدشده است که اکنون در مرحله کارآزمایی قرار دارد. این واکسن از نوع ویروس غیرفعال شده است که کارآزمایی بالینی دو سوکور(نوعی روش مطالعه) آن در فاز 1 برای بررسی بی‌خطری و ایمونوژنیسیتی(ایمنی زایی) واکسن در جمعیت سالم و افراد 51 تا 75 ساله انجام‌شده است.

فاز 2 و 3 این واکسن با طراحی کارآزمایی تصادفی، دو سو کور و موازی با گروه کنترل پلاسبو(افرادی که واکسن نما دریافت می‌کنند) در جمعیت 18 تا 75 ساله در حال انجام است.

کرونا , واکسن کرونا , واکسن ایرانی کرونا , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

3. واکسن مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی (واکسن کووپارس)

واکسن کرونای رازی کووپارس، توسط مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی بر پایه پروتئین نوترکیب "اسپایک" ویروس کرونا ساخته و از دو بخش آنتی‌ژن و ادجوانت تشکیل شده؛ در سه دوز(تزریقی- استنشاقی، دو دوز اول واکسن به‌صورت عضلانی و دوز سوم به‌صورت استنشاقی در روز 51 به داوطلبان تزریق می‌شود) تولید خواهد شد.

شروع واکسیناسیون با واکسن" کووپارس" در 500 موش و 25 میمون سبز آفریقایی در مدت یک سال انجام شد و در ادامه پس از ارسال مدارک و CTD به سازمان غذا و دارو و دریافت تأییدیه‌های کمیته اخلاق فاز یک و دو کارآزمایی بالینی ادامه پیدا کرد. فاز یک کارآزمایی بالینی در اسفندماه 1399 آغاز و نیمه فروردین‌ماه با 133 نفر بزرگسال سالم 18 تا 55 ساله در دوزهای 5، 10 و 20 میکروگرم در 200 میکرو لیتر به پایان رسید.

فاز دوم کارآزمایی بالینی با حضور 500 داوطلب از جمعیت 18 تا 70 ساله در حال انجام است که در این مطالعه کارآزمایی بالینی، دو گروه واکسن و واکسن نما حضور دارند که انتظار بر این است تا پایان تیرماه ادامه داشته باشد.

کرونا , واکسن کرونا , واکسن ایرانی کرونا , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

4. واکسن مؤسسه میلاد دارو نور (واکسن فخراواک)

واکسن فخراواک "واکسن شهید فخری زاده یا سپند"، واکسنی از نوع ویروس غیرفعال شده است که اسفندماه 1399 موفق به دریافت مصوبه اخلاق در پژوهش از سازمان غذا و دارو شده است؛ واکسنی دو دوزی که تحت مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور با کنترل پلاسبو (واکسن نما) موردمطالعه قرار می‌گیرد. این واکسن محصول شرکت «میلاد دارو نور» در زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح است.

مطالعه این واکسن، برای بررسی بی‌خطری، ایمنی‌زایی و انتخاب دوز مناسب واکسن غیرفعال شده کرونا (MIVAC) انجام شده و این مطالعه در جمعیت سالم بزرگسال 55-18 ساله به‌صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده، دوسو کور با کنترل پلاسبو در حال انجام است و فاصله‌های دو دوز نیز تقریباً 2 و 3 هفته در نظر گرفته‌شده است.

کرونا , واکسن کرونا , واکسن ایرانی کرونا , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

5. واکسن ساخت شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن

واکسن سیناژن، پنجمین واکسن کرونا در ایران است که مجوز کد اخلاق را گرفته است. ‏این واکسن نخستین واکسن کرونای ساخت بخش خصوصی در ایران است که به آزمایش بالینی رسیده است و به طور مشترک با کشور استرالیا تولید خواهد شد.

در واقع ابتدا توسط یک شرکت استرالیایی به نام "وکسین" که تخصص آن در تحقیقات واکسن است توسعه پیداکرده است و بعد فاز 1 را با موفقیت روی 40 شهروند استرالیایی گذرانده است و اکنون بعد از طی آزمایشات حیوانی و فاز یک، وارد فاز 2 خواهد شد. کارآزمایی بالینی فاز دو این واکسن، تصادفی شده، دو سو کور و حاوی واکسن نما جهت بررسی ایمنی و اثربخشی واکسن نوترکیب با پروتئین اسپایک ویروس SARS-COV-2 (اسپایکوژن) است که در دو دوز 25 میکروگرم به فاصله 21 روز تزریق خواهد شد(مطالعه از اوایل خرداد ماه شروع خواهد شد)

کرونا , واکسن کرونا , واکسن ایرانی کرونا , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

افق پیشِ‌روی واکسن‌ها

خوشبختانه به نظر می‌رسد ویروس کرونا، واکسن‌پذیر است. سابقه مطالعات قبلی روی سایر ویروس‌های این خانواده برای تهیه واکسن و سرمایه‌گذاری‌های کلان توسط کشورها و سازمان‌های مختلف بین‌المللی به کنترل این پاندمی از طریق ساخت واکسن کمک کرد. برآورد می‌شود تا پایان سال 2021، بین 8 تا 21 میلیارد دوز واکسن در دنیا تولید شود. افق کشورهای ثروتمند و پیشرفته حصول به ایمنی جمعی با واکسیناسیون قبل از شروع تابستان و یا جهات مختلف روند حداکثر تا ابتدای پاییز است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال 2021 واکسیناسیون خود را به اتمام برسانند. باید توجه داشت که کشورهایی که فقط به سبد کوواکس COVAX متکی هستند، نمی‌توانند انتظار واکسیناسیون بیش از 20 درصد از جمعیت خود را داشته باشند بنابراین سرمایه گزاری برای تولید و استفاده از واکسن‌های داخلی در هر کشوری می‌تواند یک اولویت مهم و اساسی در مبارزه با این پاندمی باشد.

در صورت موفقیت واکسن‌های تولیدی، ایران ضمن دستیابی به تکنولوژی ساخت و کسب دانش برای تولید این واکسن، می‌تواند با تکیه به واکسن‌های تولید داخل کشور زودتر از بعضی از کشورهای دنیا به پوشش لازم واکسیناسیون علیه کووید-19 و احتمال برگشت به زندگی عادی برسد.

نتایج تحقیقات واکسن‌های ایرانی کرونا منتشر شود

اقدام دانشمندان و شرکت‌های دارویی و واکسن‌سازی ایران برای ساخت واکسن کووید-19 اقدام به‌جا و مناسبی است. اگر تولید واکسن‌های ملی با موفقیت و در موعد مقرر به نتیجه برسد، ایران می‌تواند زودتر از بسیاری از کشورهای دیگر دنیا پوشش واکسیناسیون خود را کامل کند. بااین‌حال برای کاهش آسیب‌های این بیماری باید کماکان و تا زمان دستیابی به واکسن‌های ساخت کشور، ورود واکسن به‌سرعت و جدیت دنبال شود. به‌خصوص سرعت در انجام واکسیناسیون گروه‌های در معرض خطر با واکسن‌های در دسترس در سریع‌ترین زمان ممکن از آسیب‌های این بیماری در کشور می‌کاهد. بهتر است برای جلب اعتماد علمی و عمومی، هرچه سریع‌تر نتایج مطالعات فاز 1 و 2 و در صورت امکان، فاز 3 مطالعات داخلی چاپ شود.

انواع روش های درمان شقاق یا فیشر

شقاق مقعد یکی از بیماری‌های نشیمنگاهی است که دارای 2 نوع حاد و مزمن است. این بیماری بسیار شایع است و اگر زود اقدام به پیگیری آن شود می تواند به راحتی درمان کرد.

برای درمان شقاق روشهای گوناگونی وجود دارد. شقاق حاد مقعد که معمولا بیشتر از 6 هفته طول نمی‌کشد، بسیار رایج است و در اکثر مواقع با مراقبت‌های شخصی، درمان های خانگی و دارویی ترمیم می‌شود. شقاق مزمن مقعد، معمولا بیشتر از 6 هفته طول می‌کشد و نیاز به روش جراحی و یا درمان با لیزردارد. برای تعیین روش درمان، حتما باید به پزشک متخصص مراجعه نمایید تا با انتخاب روش مناسب، احتمال عود مجدد بیماری به حداقل برسد.

روش های مختلف درمان شقاق

شقاق را بسته به نوع آن میتوان با روش های زیر درمان کرد اما باید درنظر داشت علت بیماری شقاق یا فیشر مقعد نیز در درمان آن بی‌تأثیر نخواهد بود.

 • درمان خانگی
 • درمان دارویی
 • درمان با تزریق بوتاکس
 • درمان با لیزر
 • درمان با جراحی

درمان خانگی شقاق

درمان‌های خانگی بیشتر جنبه‌ی مراقبتی و حمایتی در روند درمان دارند. اما در مراحل اولیه‌ی ایجاد بیماری که شقاق یا فیشر مقعد حاد می باشد در درمان شقاق موثر است و در مراحل پیشرفته تر می تواند به افزایش سرعت روند درمان کمک کند. این اقدامات خانگی شامل:

 • روزانه آب کافی بنوشید.
 • از نشستن طولانی در دستشویی موقع اجابت مزاج جلوگیری کنید و به هنگام اجابت مزاج، فشار بیش از اندازه وارد نیاورید. در صورت لزوم، از داروهای شل‌ کننده مدفوع یا مسهل‌ها استفاده نمایید.
 • از نگه‌داشتن مدفوع و به تأخیر انداختن اجابت مزاج پرهیز کنید.
 • نشستن در آب گرم،‌ درد شقاق را کاهش می‌دهد و باعث بهبود خونرسانی و شل شدن عضله اسفنکتر مقعد شده و به بهبود آن کمک می‌کند.
 • فعالیت بدنی داشته باشید.
 • غذا را با آرامش بجوید.
 • شست‌وشوی مقعد بعد از هر بار اجابت مزاج تا ناحیه‌ی مقعد همیشه تمیز بماند.
 • عدم استفاده از مواد شوینده‌ی شیمیایی محرک پوست مانند صابون‌های معطر.
 • غذای پر فیبر، نان سبوس‌دار، میوه جات و سبزیجات از قبیل کاهو، آلو، گلابی و انجیر مصرف کنید.
 • استفاده از وازلین بر روی خروجی مقعد اجابت مزاج را تسهیل می‌کند.
 • استفاده‌ی موضعی از ژل آلوئه‌ورا، روغن نارگیل، روغن زیتون و یا سرکه سیب بر روی ناحیه‌ی آسیب دیده‌ی مقعد به بهبود آن کمک می کند.

درمان دارویی شقاق

علاوه بر رعایت رژیم و تغذیه‌ مناسب و ترک عادات غلط رفتاری، درمان‌های دارویی شقاق یا فیشر مقعد اولین خط درمان آن خواهند بود و میتوان برای کاهش فشار داخل مقعد از آن استفاده کرد.
اغلب جهات مختلف روند داروهای تجویزی در بیماری شقاق مقعد شامل:

 • دارو هایی مثل استامینوفن یا بیحس کننده های موضعی برای درد خفیف
 • پماد زینک اکسید یا وازلین به ناحیه برای جلوگیری از احساس سوزش
 • کرم موضعی بی‌حس‌کننده لیدوکائین هیدروکلراید برای کاهش درد
 • داروهای فشار خون مثل نیفدیپین یا کاردیزم برای آرام کردن اسفنکترهای مقعدی
 • پماد نیتوگلیسرینی یا رکتیو برای افزایش گردش خون ، بهبود سریع زخم و کمک به آرام کردن عضلات اطراف مقعد
 • پماد گیلسیرین تری نیترات برای افزایش جریان خون در رگهای ناحیه ی مقعد و شل شدن عضلات دریچه ی آن
 • استفاده از داروهای ملین که در شکل انواع شربت ، پودر ، قرص ، شربت و کپسول وجود دارد.
 • پسیلیوم و سلولز که حاوی فیبر فراوان هستند و با جذب آب باعث نرم کردن مدفوع می شوند.

قبل از استفاده از این داروها حتما با پزشک خود مشورت کنید.

درمان شقاق با تزریق بوتاکس

اگر درمان‌های موضعی کارگشا نبود، میتوان از تریق بوتاکس برای بهبود بیماری شقاق استفاده کرد.
این ماده که شامل سمی به نام بوتولینوم است، مستقیما درون عضله ی اسفنکتر تزریق می شود و عضلات مقعد به صورت موقتی فلج می شوند، که باعث بی‌حس کردن عضلات اطراف مقعد، کاهش درد، بهبود اسپاسم‌ و گرفتگی عضلانی می شود. درنتیجه بیمار هنگام اجابت مزاج دیگر دردی به همراه نخواهد داشت و فشاری به انتهای روده وارد نمی شود در این صورت با گذشت زمان زخم ایجاد شده نیز درمان می گردد.
بوتاکس یک روش موقت است که بین 3 تا 6 ماه اثر میکند و ممکن است بیمار پس از این مدت مجدد دچار این بیماری شود. درنتیجه بیمار باید برای درمان دائمی آن به پزشک مراجعه کند.

درمان شقاق با لیزر

لیزر درمانی مدرن‌ترین تکنیک برای درمان شقاق مقعد و همچنین جایگزین مناسبی برای روش‌های دیگر می باشد. لیزر روشی ساده، امن و مؤثر برای درمان شقاق(فیشر) است که می‌تواند با بی‌حسی موضعی در یک مرکز درمانی به صورت سرپایی بدون نیاز به بستری شدن در بیمارستان با حداقل عوارض ممکن انجام شود.

لیزر برای هر دو نوع شقاق حاد و مزمن قابل استفاده است. برای شقاق حاد از لیزرهای با توان پایین و برای درمان شقاق پیشرفته یا مزمن از لیزرهای با توان بالا استفاده می شود. روش دیدن محل شکاف توسط یک وسیله به نام اسپکولوم انجام می شود که درون مقعد قرار می‌دهند و آن را باز و تنظیم می‌کنند و بدون تحریک محل ترک مقعد، با استفاده از اشعه‌ی لیزر ناحیه‌ی آسیب‌دیده را ترمیم می‌کنند.

سایر مزایای لیزر در درمان شقاق این است که برخلاف جراحی، هنگام عمل به بافت اطراف صدمه نمی زند و فرد دچار بی اختیاری در دفع مدفوع نمی گردد. چنانچه فرد بیمار دچار سایر بیماری های مقعد باشد می توان به طور همزمان آن را درمان کرد. احتمال ابتلا به بیماری های ویروسی در این روش به صفر می رسد. در این روش نیاز به بیهوشی نیست و میزان درد، خونریزی و ابتلا به یبوست در افرادی که لیزر شقاق یا فیشر انجام داده اند به طور قابل توجهی بهبود میابد. از طرفی در هیچ کدام از بیماران، بیماری شقاق مقعد تا یک سال پیگیری عود نمیکند.

درمان شقاق با جراحی

اگر شقاق مقعد با سایر روش‌ها درمان ‌نشود یا درد و علائم بیماری‌ شدید باشد، پزشک ممکن است عمل جراحی را توصیه کند. تجویز جراحی توسط پزشک به سوابق بیمار و علت ایجاد کننده شقاق مقعد در فرد بستگی دارد.

 • روش های جراحی شقاق مقعد عبارتند از:
 • جراحی شقاق به روش اتساع یا دیلاتاسیون دریچه‌ی مقعد
 • جراحی شقاق به روش اسفنکتروتومی داخلی جانبی مقعد
 • جراحی شقاق به روش فیشرکتومی

تمامی این روش ها با بی حسی موضعی، بدون درد وخون ریزی صورت میگیرد و بیمار پس از معالجه نیازی به بستری شدن ندارد واین کار به صورت سرپایی در بیمارستان انجام می‌شود. اکثر بیماران میتوانند کار و فعالیت های روزانه خود را بدون اینکه مشکلی برایشان پیش آید انجام دهند. البته التیام بعد از عمل چند روزی طول میکشد ولی به هرحال درد ناشی از جراحی معمولا خفیف و ملایم است و از درد خود شقاق مقعد بسیار کم‌تر است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.