ارزش پول چیست ؟


ارزش پول چیست ؟

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (قواعد فقه مالی اسلامی)

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد سیاسی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در طول تاریخ، علم اقتصاد ازلحاظ نظری سه سؤال مبنایی و مرتبط با یکدیگر در حوزه پول وجود داشته است که هر نظریه پولی سعی کرده پاسخ­های مناسب برای آنها ارائه کند. این سه سؤال عبارت‌اند از:
1- پول چیست؟- 2- منشأ پول چیست یا چگونه وارد جامعه می‌شود؟- 3- پول چگونه ارزش به‌دست می‌آورد یا آن را از دست می‌دهد؟؛ در اقتصاد متعارف دو نحله و مکتب پولی «متالیست­ها (فلزگرایان [i] )» و «چارتالیست­ها [ii] »، سعی کرده­اند با مبانی و اصول نظری خویش به این سؤالات پاسخ دهند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اسلامی از منظر اقتصاد اسلامی به این سؤالات پاسخ داده شود. بدین‌منظور ابتدا با استفاده از روش­های معتبر فقهی اعم از فقه معاملات و فقه نظام مبتنی‌بر چارچوب اقتصاد اسلامی، مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اسلام تبیین شده و سپس با توجه به آنها به سؤالات مذکور پاسخ داده شده است.
نتایج تحقیق نشان می­دهد که در نظام پولی اسلامی، اولاً هرآنچه که بتواند وظایف پول را ایفا کند و از نظر مردم (عرف) مورد قبول واقع شود، می­تواند نقش پول را در نظام اقتصادی ایفا نماید ولی حکومت اسلامی حسب وظیفه و جایگاهی که دارد، در صورت انحراف مصادیق پول از شروط و موازین شرعی، تأیید و اعتبار خویش را از پول الغا می­نماید؛ ثانیاً در خصوص ارزش پول، باید گفت که پول یا باید ارزش ذاتی داشته یا مابه‌ازاء ارزشمندی در عالم واقع ارزش پول چیست ؟ داشته باشد تا با اصول و مبانی نظام پولی تطابق داشته و بتواند در مقام مبادلات و معاملات مورد استفاده قرار گیرد.

1. Metallists
2. Chartalists

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.22518290.1400.10.2.1.8

عنوان مقاله [English]

A Jurisprudential and Economic Analysis of the Foundations, Principles and General Monetary System of Islamic Economics

نویسندگان [English]

 • Hosein Eyvazloo 1
 • Mohsen Rezaei Sadrabadi 2
 • Javad Nouri 3

1 Associate Professor, Department of Political Economy, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

2  Ph.D. student of Economics, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

3  Ph.D. student of Private Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Throughout the history of economics there have theoretically been three fundamental and interrelated questions in the field of money: 1) What is money 2) What is the source of money or how does it enter society? 3) How does money gain or lose value? In conventional economics, the two branches of monetary school, namely metallism and chartalism have tried to answer these questions using their theoretical foundations. In this article, we have tried to answer the questions from the perspective of the principles and general framework of the Islamic monetary system. For this purpose, first, with the help of valid jurisprudential methods including transactional jurisprudence and systemic jurisprudence based on the framework of Islamic economics, the principles and general framework of the Islamic monetary system are explained and then the above questions are answered.
The research results show that in the Islamic monetary system, firstly, anything that can fulfill the functions of money and wins people’s acceptance can play the role of money, but in case of deviations of the instances of money from Sharia, the Islamic government is bound to revoke its approval. Secondly, concerning the value of money, it should be said that money must either have intrinsic value or some valuable extrinsic equivalent in order to comply with the principles and foundations of the monetary system and be used in transaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Economics
 • Islamic Economic System
 • Islamic Monetary System
 • Value of Money
 • Source of Money

تفتازانی، مسعودبن عمر (بی‌تا). تهذیب المنطق، ضمن الحاشیة علی تهذیب المنطق للتفتازانی، از ملاعبداللّه بن حسین یزدی. قم: مؤسسة النشرالاسلامی.

تمیمى آمدى، عبدالواحد بن محمد (1410ق). غرر الحکم و درر الکلم‌ (جلد اول، چاپ دوم) (رجائی، سیدمهدی، مصحح). قم: دار الکتاب الإسلامی‌.

چرچمن، ‌چارلز وست‌ (1369). نظریه‌ سیستم‌ها (رشید اصلانی، مترجم) (چاپ‌ دوم). تهران: مرکز مدیریت‌ دولتی‌.

حسینی دولت‌آبادی، سید‌مهدی (1394). ترتیبات خلق پول از منظر اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی با تأکید بر نرخ ذخیره قانونی (رساله دکتری). دانشگاه تهران، تهران، ایران.

درودیان، حسین (1394). بررسی ماهیت پول و آثار خلق پول بانکی در اقتصاد متعارف: یک ارزیابی از منظر اقتصاد اسلامی (رساله دکتری). دانشگاه تهران، تهران، ایران.

رازی، محمدبن محمد قطب‌الدین (1363). تحریر القواعد المنطقیة: شرح الرسالة الشمسیة، لنجم الدین عمربن علی کاتبی قزوینی. قم: افست.

سبحانی، حسن؛ و درودیان، حسین (1395). ارزیابی توجیه پذیری خلق پول به وسیله سیستم بانکی در نظام بانکداری اسلامی. فصلنامه اقتصاد اسلامی، 16(64)، 31-54.

سبحانی، حسن؛ و درودیان، حسین (1394). ارزیابی توجیه پذیری خلق پول به وسیله سیستم بانکی در نظام بانکداری اسلامی. فصلنامه اقتصاد اسلامی، 15(57)، 113-136.

طباطبایى، محمدحسین (1393). المیزان فی تفسیر القرآن (جلد 19، چاپ اول). بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.

عیوضلو، حسین؛ کریمی‌ریزی، مجید (1397). اصول موضوعه و راهبردهای بانکداری اسلامی در چارچوب نظام اقتصادی اسلام، فصلنامه اقتصاد اسلامی، 18(71)، 5-35.

ملک‌افضلی اردکانی، محسن؛ حائری، محمدحسن؛ فخلعی، محمدتقی؛ و ارسطا، محمدجواد (1391). مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول. دوفصلنامه مطالعات اسلامی فقه و اصول، 44(88)، 125-140.

منتظری، حسینعلی (1408ق). دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، الطبعه الثانیه، منشورات المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه. قم: جامعه المصطفی العالمیه.

موسویان، سیدعباس؛ و بهاری قراملکی، حسن (1391). مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (جلد اول). تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.

موسویان، سیدعباس؛ و میثمی، حسین (1396). بانکداری اسلامی مبانی نظری- تجارب علمی (چاپ اول). تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

نظرپور، محمدنقی؛ موسویان، سیدعباس؛ و خزائی، ایوب (1398). بانکداری اسلامی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت).

یوسفی، احمدعلی (1377). ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن (چاپ اول). تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

Allama Halli, H, I, Y, (1363). The Essential Substance in the Explanation of the Logic of Abstraction. Qom, Islamic Library (In Persian).

Amid Zanjani, A, A. (1386). Rules of Political Jurisprudence Expediency (First Edition). Tehran: Amir Kabir (In Persian).

Ayuzlu, H. (1387). Principles and Foundations of the Monetary System in Islamic Economics. Islamic Economics Quarterly, 8 (29), 35-62 (In Persian).

Ayuzlu, H (1390). Methodology of Islamic Economics (University Booklet). Tehran: Imam Sadiq University (In Persian).

Ayuzlu, H; & Karimirizi, M. (1397). Principles and Strategies of Islamic Banking in the Framework of Islamic Economic System, Islamic Economics Quarterly, 18 (71), 5-35 (In Persian).

Churchman, C, W. (1369). Theory of Systems (Rashid Aslani, Translator) (Second Edition). Tehran: Government Management Center (In Persian).

Droudian, H. (1394). Investigating the Nature of Money and the Effects of Bank Money Creation in Conventional Economics: An Assessment from the Perspective of Islamic Economics (PhD Thesis). Tehran University, Tehran, Iran (In Persian).

Duran, D (1370). Theory of Systems (Mohammad Yemeni, Translator). Tehran: Islamic Revolution Education (In Persian).

Fahmi Aziz, A, R. (1965 A.H). Fajr Al-Arabiya Coin (1st Edition). Egypt: Dar al-Kitab Press (In Persian).

Hosseini Dolatabadi, S, M. (1394). Money Creation Arrangements from the Perspective of Conventional Economics and Islamic Economics with Emphasis on Legal Reserve Rate (Doctoral Dissertation). Tehran University, Tehran, Iran (In Persian).

Ibn Manzur, M, I, M. (1108 AH). Arabic Language (First Edition). Beirut: Dar Al-Ahya Al-Tarath Al-Arabi (In Persian).

Ingham, G. (2004). The Nature of Money. Economic Sociology: European Electronic Newsletter, 5(2), 18-28.

Knowledge, Mohammad Hadi (1374). Religious Rationalism and Political Development. Journal of Criticism and Opinion, 1 (3 and 4), 244-249 (In Persian).

Motahari, M. (1364). Overview of the Basics of Islamic Economics (1st edition). Tehran: Hekmat (In Persian).

Madani, D. (1386). Introduction to theories of Organization and Management. Tehran: Payam-e-Noor University (In Persian).

Malek Afzali Ardakani, M; Haeri, M, H; Fakhlai, M, T; & Aristotle, M, J. (1391). The Concept of the System and its Application in Jurisprudence and Principles. Bi-Quarterly Journal of Islamic Studies in Jurisprudence and Principles, 44 (88), 125-140 (In Persian).

Maroof, H. (1382 AH). Biography of the Twelve Imams (Vol. 3). Najaf: Al-Haydari Library (In Persian).

Montazeri, H, A. (1408 AH). Studies in the Jurisprudence and Jurisprudence of the Islamic State, Second Edition, Publications of the World Center for Islamic Studies. Qom: Mustafa International Society (In Persian).

Mughniyeh, M, J. (1352). The Science of the Principles of Jurisprudence in the New Reward. Qom: Islamic Library (In Persian).

Mousavi Khomeini, S, R. (1421 AH). Sale (first edition). Tehran: Imam Khomeini Publishing House (In Persian).

Mousavian, S, A; & Bahari Gharamaleki, H. (1391). Jurisprudential Principles of Money and Capital Markets (Vol. I). Tehran: Imam Sadiq University (In Persian).

Mousavian, S, A; & Meysamy, H. (1396). Islamic Banking Theoretical Foundations - Scientific Experiences (First Edition). Tehran: Monetary and Banking Research ارزش پول چیست ؟ Institute of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran (In Persian).

Naini, M, H. (1373). Meniya Altaleb Fi Hashiyat Almaksab (First Edition). Tehran: Mohammadi Library (In Persian).

Nazarpour, M, N; Mousavian, S, A; & Khazaei, A. (1398). Islamic Banking. Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Books in Islamic and Humanities (Position) (In Persian).

Razi, M, I, M, Q. (1363). Writing the Logical Rules: Explanation of the Solar Message, for the Religion of Umar bin Ali Katabi Qazvini. Qom: Offset (In Persian).

Sobhani, H. (1392). Booklet of Islamic Economics for PhD in Economics. Tehran: Faculty of Economics, Tehran University (In Persian).

Sobhani, H; & Droudian, H. (2015). Assessing the Justification of Money Creation by the Banking System in the Islamic Banking System. Islamic Economics Quarterly, 16 (64), 31-54 (In Persian).

Tabatabai, M, H. (1393). Balance in the Interpretation of the Qur'an (Volume 19, first edition). Beirut: Press Institute for Publications (In Persian).

Taftazani, M, I, U (Bi,ta). Tahdhib al-Manteq, in Addition to the Margin on Tahdhib al-Manteq for Taftazani, by Mullah Abdullah bin Hussein Yazdi. Qom: Islamic Publishing Foundation (In Persian).

Tamimi Amadi, A, W, B, M (1410 AH). Garar Al Hakam (Volume one, second edition) (Rajaei, Seyyed Mahdi, Corrector). Qom: Dar al-Kitab al-Islamiya.

Tavassoli, M, I. (1391). Analysis of the Nature of Money. Islamic Economics Quarterly, 12 (48), 107-130 (In Persian).

Yousefi, A, A. (1377). The Nature of Money and its Jurisprudential and Economic Strategies (First Edition). Tehran: Institute of Islamic Culture and Thought (In Persian).

ارزش پول ملی چیست؟ | عوامل موثر بر ارزش پول ملی

ارزش پول ملی - زوم ارز

ارزش پول ملی چیست ارزش پول ملی را می توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد دیدگاه اول، وضعیت اقتصادی داخلی کشور و میزان دارایی ها و اعتبارات بانکی ارزش پول چیست ؟ و دیدگاه دوم، نرخ برابری با ارزهای سایر کشورها می‌باشد که امروزه بررسی ها بیشتر از نگاه دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در واقع ارزش برابری پول ملی با سایر معاملات و مراودات در مقادیر عرضه شده و خریداران ارز است.

ارزش پول ملی چیست؟

عوامل موثر بر ارزش پول ملی چیست ؟

طبق نظریه جدید اقتصاددانان در خصوص بی پشتوانه بودن دلار و به تبع آن بی ارزش بودن آن که امکان معامله را از دلار سلب می نماید همچنین باید در نظر داشت که پول مدرن پشتوانه دارد اگر نداشت ترازنامه بانک مرکزی تراز نمی‌شد و معمول ترین پشتوانه پول در دنیا اوراق بدهی دولتی می باشد.

اقتصاددانان در تحلیل های جدید خود جهت در نظر گرفتن پشتوانه پول به نتایجی همچون عدم پشتوانه ی طلای دلار اشاره می‌کنند و چنان اظهار می دارند که زمانی پول پشتوانه طلا داشت ولی الان چنان نیست و دلار کاغذ یا کالایی بیش نیست که هیچ ارزش واقعی ندارد و امکان پرداخت هیچ بدهی واقعی را ندارد که متاسفانه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این موضوع را در نظر نگرفته و متوجه کلاهبرداری آمریکا نمی شوند نکاتی که جهت پشتیبانی پول باید در نظر گرفته عبارتند از:

1- بسیاری از پولهای جهان، دلار آمریکا، یورو اروپا، فرانک سوئیس، یوان چین، ین ژاپن و در نهایت ریال ایران بدون پشتوانه طلا هستند. بنابراین تفاوتی بین آمریکا و بقیه دنیا نیست در نتیجه اگر این موضوع باعث فروپاشی باشد فقط مربوط به آمریکا یا غرب نخواهد گردید.

2- پول های مدرنیته بدون پشتوانه نمی‌باشد، نه دلار آمریکا و نه ریال ایران، دلیل آن این است که تراز بودن ترازنامه بانک مرکزی همچنان برقرار بوده یعنی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی مساوی است .

در خصوص تراز بانکی باید در نظر داشت که بدهکاری اصلی بانک مرکزی همان پول ملی است و در ازای هر واحد پول ملی که به اقتصاد وارد می‌شود با دارایی‌های بانک مرکزی جمع می‌شود و همچنین عمده دارایی‌های بانک مرکزی اوراق مالی بوده و سهم طلا چندان نمی باشد در نتیجه پول مدرنیته بدون پشتوانه نبوده و فقط پشتوانه آن به جای طلا اوراق مالی خواهد بود.

3- متداولترین اوراق مالی که بانک مرکزی در سرتاسر جهان به عنوان پشتوانه پول در قسمت دارایی‌های ترازنامه نگهداری می نماید اوراق بدهی دولتی می باشد دلیل اینکه چرا به جای تلاش جهت پشتیبانی پول از این اوراق استفاده می‌کنند به پشتوانه اوراق بدهی دولتی مربوط می باشد همچنین باید در نظر داشت که پشتوانه اوراق بدهی دولتی را در توان وصول مالیات دولت برشمرد . که این توان باید با ظرفیت تولید کالا و خدمات متناسب باشد.

در مقابل پول در گردش به منظور کالا و خدمات تولید شده بوده و قرار نیست که ارزش پول چیست ؟ طلا را قیمت‌گذاری کند در نتیجه مطلوبیت تورم ۲ درصدی در تورم نرخ طلا نبوده در قیمت کالا و خدمات می باشد بنابراین پشتوانه ای مناسب جهت پول ظرفیت تولید کالا و خدمات اقتصاد بوده تا مقدار طلایی موجود در کشور و تحولی در تغییر پشتوانه پول از طلا به اوراق بدهی دولتی به وجود آمده است.

عوامل موثر بر ارزش پول ملی

چه عواملی باعث کاهش ارزش پول ملی می شود ؟

1- در صورتی که واردات بیشتر از صادرات باشد و پرداخت ها نسبت به دریافت ها یه ارزی بیشتر باشد و یا به عبارتی خرج بیشتر از داخل باشد نتیجه آن افزایش نرخ ارز در برابر پول ملی خواهد بود.

2- چاپ پول بی پشتوانه و افزایش اعتبارات بانکی و کاهش رشد اقتصادی از دلایلی هستند که به افزایش نرخ تورم دامن می‌زنند در نتیجه افزایش نرخ تورم به هر دلیلی باعث کاهش ارزش پول ملی خواهد شد در واقع تورم ارزش پول چیست ؟ کاهش ارزش پول یک کشور می باشد یعنی تورم منجر به کاهش ارزش نسبی پول ملی در برابر ارزهای دیگر موثر خواهد شد.

3- کشورهای دارای اقتصاد دولتی به دلیل درآمد عمده ارزی که توسط دولت از محل فروش کالا و مواد اولیه تامین می گردد و عامل دیگر کاهش ارزش پول ملی در نگرش دولت به نرخ ارزی خارجی می باشد و دولت‌ها به دلایل فراوان از کاهش ارزش برابر پول استقبال می کنند هرچند این امر منجر به کاهش قدرت خرید افرادی که ر می باشند و دولت استقبال از این موضوع را به کل به گردن نمی گیرد بنابراین ارزش برابری ارز خارجی در برابر پول ملی با توجه به تسلط دولت بر چاپ پول ملی ایجاد اعتبارات بانکی و احاطه بر بخش اعظم درآمد ارزی توسط دولت ها مشخص می گردد

4- کسری بودجه عمومی کشور که در نتیجه عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده و افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌شده می‌باشد در چنین شرایطی دولت‌ها در بازار اقدام به فروش ارز به طور مستقیم در بازار با قیمت بیشتر می نماید و از این طریق کسری بودجه را با دریافت پول ملی بیشتری جبران کرده و باعث کاهش ارزش پول ملی می گردد

5-عدم ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی به کاهش ارزش دامن می‌زند که این امر باعث غیر قابل اطمینان بودن پول و کاهش ارزش آن در برابر ارزهای کشورهای دیگر خواهد شد

6- بالا رفتن حجم نقدینگی در جامعه ناشی از عدم به کارگیری صحیح سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولتی

7- دولتی شدن اقتصاد در اکثر زمینه ها و کاهش تولید ملی و عدم بکارگیری صحیح بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری ها که در نهایت منجر به واردات بی‌رویه شده است

8- افزایش حجم نقدینگی ناشی از پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها به جای تزریق به بخش تولید

9- بزرگ شدن بدنه دولت و سازمان ها و ارگان ها با پیوستن بخش‌های غیر تولیدی به بودجه که باعث حجیم تر شدن و غیر کارا شدن بودجه و در نهایت سبب کاهش ارزش پول ملی گردیده است.

10- تحریم‌های اقتصادی جو روانی آینده سهم اقتصادی را ایجاد نموده هر چند علت اصلی و اساسی کاهش ارزش پول ملی سیاست های غلط و ناشیانه دولتی بوده که تحریم فقط در بروز و تشدید آن موثر بوده است.

راه کارهای افزایش ارزش پول ملی

1- جهت افزایش ارزش باید ارز مورد نیاز برای واردات را به جای اینکه از محل فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی به دست بیاوریم باید از محل تولیدات داخلی در سایر بخش های غیر نفتی تامین نماییم دلیل حجیم شدن بودجه دولتی در نتیجه درآمدهای دلاری نفت خام بوده است که باعث می‌شود هر سال نهادها و بخش‌های غیرمولد از بودجه عمومی استفاده بکنند با کاهش بخش‌های غیر مفید از بودجه نیاز دولت برای تامین بودجه و استقرار از استقراض از بانک مرکزی و ورود دلارهای حاصل از فروش نفت به بازار کمتر شده و تا حد ممکن از کاهش ارزش پول ملی خواهد کاست بنابراین یکی از اساسی‌ترین راهکارهایی که بتوان از کاهش ارزش پول ملی و حل مشکلات اقتصاد مریض داشت تولید می باشد.

2- در حال حاضر جهت افزایش ارزش پول ملی باید این دو نکته را در نظر داشت این نکته اول ورود دلارهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی به اقتصاد و نکته دوم افزایش سهم تولید در بازارهای داخلی و خارجی.

3- جلوگیری از مصوبات برخی دستگاه‌های اجرایی که یک شب مانند افزایش قیمت خودرو به کاهش ارزش پول ملی کمک می کند

راه های حفظ ارزش پول

راه های حفظ ارزش پول چیست؟

اگر زمان زیادی را صرف خواندن مقالات، روزنامه و تبلیغات ایستگاه مترو در مورد سرمایه‌گذاری می‌کنید، به راحتی می‌توان نتیجه گرفت که بیشتر ما به هر قیمتی که شده دغدغه رشد سریع و پیدا کردن راه های حفظ ارزش پول خود را داریم.

با این حال، در بسیاری از موارد سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکنندگان بیشتر بر راه های حفظ ارزش پول و ثروت تمرکز می‌کنند. اطمینان از اینکه اندوخته‌هایشان در طول زمان ارزش خود را از دست نمی‌دهند و آماده استفاده یا انتقال در صورت نیاز هستند. راه های حفظ ارزش پول می‌توانند متعادل‌کننده امنیت و رفاه در زندگی باشند. اما نیازمند درک بالایی از مواردی که بر روی ارزش پول تأثیر می‌گذارند دارد.

در اینجا پنج مورد از راه های حفظ ارزش پول وجود دارد که پس‌انداز کنندگان می‌توانند اطمینان حاصل کنند که بر حفظ پول تمرکز دارند. در مقالات قبل به این پرداختیم که چگونه پس‌انداز کنیم و در مورد کاکه ایبو ، روش پس‌انداز ژاپنی‌ها هم به صورت جداگانه صحبت کرده‌ایم.

5 مورد از راه های حفظ ارزش ارزش پول چیست ؟ پول

1. بدانید چه چیزی سرمایه شما را کاهش می‌دهد

بدانید چه چیزی سرمایه شما را کاهش می‌دهد

ایمن نگه داشتن پول به هر قیمتی می‌تواند منجر به از دست دادن ارزش آن شود. دو نیروی بسیار قوی وجود دارد که حتی زمانی که خیالتان راحت است پولتان در حساب شما امنیت دارد، باعث کاهش سرمایه شما می‌شود.

اولین سدی که مانع راه های حفظ ارزش پول می‌شود، تورم است که به ویژه در حال حاضر نگران‌کننده است. زمانی که تورم بالا است و نرخ‌های بهره به همان نسبت پایین هستند. با نرخ‌های بانکی امروزه و تورم سر به فلک کشیده، پول‌های شما در بانک به مرور ارزش خود را از دست می‌دهند.

دومین نیرویی که باید مراقب آن بود، مالیات است. هر گونه رشد در ثروت بالاتر از کمک‌هزینه‌های معین، بسته به شکل آن، می‌تواند مشمول عایدی سرمایه یا مالیات بر درآمد باشد، مگر اینکه در ساختارهای معاف از مالیات قرار گیرد. این امر به ویژه زمانی صادق است که ثروت از طریق نسل‌ها منتقل شود، زمانی که مالیات بر ارث نیز وارد عمل شود.

2. به راه‌های حفظ ثروت فکر کنید

حفظ ثروت تا حدودی به محافظت از آن در برابر شوک‌های ناگهانی مانند بیماری، سوگواری یا مسئولیت تصادف مربوط می‌شود. به همین دلیل است که همه باید نقش بیمه یا حمایت را در حفظ ثروت در نظر بگیرند. بیمه عمر، پوشش بیماری‌های بحرانی و بیمه‌نامه‌های با کیفیت بالا ارزش پول چیست ؟ از جمله پوشش قانونی و آسیب تصادفی به دارایی‌های ارزشمند، همه بخشی از یک استراتژی قوی حفظ ثروت هستند.

به راه‌های حفظ ثروت فکر کنید

3. تمرکز تخصیص دارایی خود را تغییر دهید

همه نمی‌خواهند ” احتکار” کنند. سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند ثروت خود را حفظ کنند، ممکن است بخواهند روی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری با نوسان کمتر تمرکز کنند. این‌ها ممکن است شامل سرمایه‌گذاری با بهره ثابت، مقداری پس‌انداز نقدی و برنامه‌های حفظ ثروت با درآمد سود سهام باشد.

برخی از تراست‌های سرمایه‌گذاری که سود را در زمان‌های خوب برای هموار کردن بازدهی در زمان‌های سخت‌تر نگه می‌دارند، برای حفظ ثروت نیز مناسب هستند.

در حالی که دارایی‌های با ریسک بالاتر ممکن است در دوره‌های طولانی بازده بیشتری ایجاد کنند، اگر هدف حفظ ثروت به جای رشد آن باشد، نوسانات ناشی از این دارایی‌ها ممکن است ضروری نباشد. حتماً پس از این مقاله، مقاله اصول سرمایه‌گذاری را بخوانید.

4. یکی از راه های حفظ ارزش پول ایجاد تنوع است

همه ما شنیده‌ایم که می‌گویند: همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید. ترکیب انواع مختلف دارایی‌ها و اطمینان از سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و مناطق جغرافیایی مختلف نیز از راه های حفظ ارزش پول است که به حفظ ثروت کمک می‌کند.

ممکن است به توصیه‌های یک متخصص در این زمینه نیاز داشته باشید، تا اطمینان حاصل کنید که پورتفوی شما متنوع است. بدین ترتیب می‌دانید در دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اید که در برابر انواع مختلف شرایط اقتصادی شما را پوشش می‌دهد تا پورتفویتان ثابت بماند.

5. برای حفظ ثروت برای نسل آینده برنامه‌ریزی کنید

اگر حفظ ثروت در بلندمدت مد نظرتان باشد، استراتژی‌هایی که تضمین می‌کنند ثروت توسط مالیات ویران نمی‌شود، یک فوریت کاملاً جدید پیدا می‌کند. حفاظت از پورتفولیو در برابر مالیات بر ارث و اطمینان از اینکه نسل بعدی آن را به ارث می‌برد، نیازمند مشاوره در مورد قوانین، تنظیم وصیت‌نامه و… است تا اطمینان حاصل شود که این پول به خوبی محافظت می‌شود. این یکی از راه های حفظ ارزش پول و سرمایه برای آیندگان است.

راه های حفظ ارزش پول

استاندارد طلا

در ابتدا، به دلیل اینکه دلار آمریکا توسط طلا حمایت می‌شد، عرضه پول در گردش به طور مستقیم مقدار طلایی را که دولت ایالات متحده در ذخایر خود نگهداری می‌کرد، منعکس می‌کرد. به دلیل فشارهای اقتصادی رکود بزرگ، دولت ایالات متحده استاندارد طلا را در سال 1933 کنار گذاشت، زیرا شهروندان آمریکایی در حال احتکار طلا بودند. این به نوبه خود به فدرال رزرو اجازه داد تا عرضه پول را فراتر از ذخایر طلای کشور افزایش دهد، زیرا دلار دیگر به ارزش طلا وابسته نبود.

علاوه بر این، در سال 1944، به دلیل توافق برتون وودز، بسیاری از کشورها ارزش پول خود را با نرخ تبدیل دلار آمریکا به طلا مرتبط کردند. این بدان معنا نیست که دلار آمریکا توسط طلا پشتیبانی ارزش پول چیست ؟ می‌شود، فقط ارزش یک ارز به اندازه هزینه مبادله دلار آمریکا با طلا است. استاندارد شبه طلا خیلی دوام نیاورد، زیرا در سال 1971، نیکسون به این امر پایان داد، و عملاً آخرین پیوندها را با استاندارد طلا قطع کرد، دلار آمریکا و بسیاری از ارزهای دیگر، به عنوان ارزهای شناور آزاد، بدون پشتوانه (فیات) شدند.

از آنجایی که قدرت فدرال رزرو برای ایجاد پول بیشتر توسط استاندارد طلا محدود نمی‌شد، فدرال رزرو آزاد شد تا به اندازه نیاز دولت پول چاپ کند. کم‌کم پیدا کردن راه های حفظ ارزش پول بیشتر خود را نشان داد و هر روز پررنگ‌تر می‌شد.

این را در نظر بگیرید…

تا به حال به این فکر کرده‌اید که چه چیزی به چیزی ارزش می‌دهد؟ با نگاهی به ابتدایی‌ترین و عینی‌ترین دیدگاه، می‌توان دریافت که اقلام منحصربه‌فرد معمولاً مانند مواردی که بسیار کمیاب هستند، بسیار ارزشمند هستند.

همچنین منطقی است که اقلامی که در آن‌ها مقدار زیادی وجود دارد، ارزش کمتری دارند. چرا؟ زیرا شما می‌توانید آن‌ها را در هر جایی دریافت کنید! همین اصل در مورد پول نیز صدق می‌کند. هر چه پول موجود بیشتر باشد، ارزش آن کمتر می‌شود. به خصوص، هر چه مدت طولانی‌تری بدون پشتوانه دارایی ارزشمند باقی بماند.

این امر به ‌ویژه در این دوران سخت نگران‌کننده است، زیرا فدرال رزرو صدها میلیارد دلار به اقتصاد تزریق می‌کند و عملاً قدرت خرید دلار آمریکا را بیش از پیش کاهش می‌دهد. مروری بر مقاله راه‌های سرمایه‌گذاری درست داشته باشید تا تصویر روشن‌تری از سرمایه‌گذاری داشته باشید و پولتان را به باد ندهید.

بیت کوین می‌تواند یکی از راه های حفظ ارزش پول باشد؟

بیت کوین می‌تواند یکی از راه های حفظ ارزش پول باشد؟

بنابراین، دلار آمریکا توسط چیزی جز اعتماد پشتیبانی نمی‌شود و هر چه بیشتر باشد، ارزش آن کمتر می‌شود. با این حال فدرال رزرو و سیستم‌های بانکی بی‌پایان پول خلق می‌کنند. برای حفظ ثروت خود در مواقع بحران اقتصادی چه کاری می‌توان انجام داد؟

به طور سنتی، طلا به عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شود که همیشه می‌تواند ارزش خود را حفظ کند. با این حال، با ایجاد بیت کوین، بشر جایگزینی مدرن برای مزایای ذاتی نگهداری طلا ارائه می‌کند.

برخلاف جنبه‌های تورمی دلار آمریکا، پروتکل بیت کوین حاوی یک مدل کاهش تورم است، با ایجاد عرضه جدید در طول زمان کاهش می‌یابد، بنابراین تضمین می‌کند که هرگز بیش از 21 میلیون بیت کوین وجود نخواهد داشت. همین امر باعث می‌شود که به عنوان یکی از راه های حفظ ارزش پول بتوان روی آن حساب کرد.

در 11 مه 2020، پروتکل بیت کوین دچار «نصف» می‌شود که در آن نرخ عرضه ایجاد بیت کوین از نرخ فعلی آن نصف می‌شود. این مکانیسم نصف شدن به طور مؤثر به این معنی است که بیت کوین کمیاب خواهد ماند؛ زیرا 80٪ از کل عرضه نهایی آن در حال حاضر در گردش است و 20٪ باقی‌مانده به آرامی در گردش قرار می‌گیرد و تا حدود سال 2140 ادامه خواهد داشت.

از نظر تئوری، به دلیل ماهیت تورم‌زدایی ذاتی بیت کوین، ارزش آن باید ثابت یا بالاتر بماند (در مقایسه با USD). با این حال، ما هنوز در بازه زمانی بیت کوین خیلی زود به سر می‌بریم، و حتی با وجود اینکه قیمت شاهد نوسان است، قیمت‌های فعلی احتمالاً به شدت کمتر از میزان ارزش‌گذاری شده خواهند بود، زیرا پذیرش عمومی بیشتر و همچنین نرخ تورم بالاتر می‌رود، همه این‌ها تنها باعث افزایش قیمت بیت کوین می‌شود.

تورم چه ربطی به قیمت بیت کوین دارد؟

به یاد دارید که قبلاً گفتم که دلار آمریکا برای اندازه‌گیری ارزش چیزی استفاده می‌شود؟ قیمت نشان‌دهنده قدرت خرید دلار آمریکا در برابر بیت کوین است. هر چه قیمت بالاتر باشد، قدرت خرید بیت کوین بالاتر است. این با تقاضای بالاتر برای بیت کوین همراه است، اما قدرت خرید کمتری برای دلار آمریکا دارد، زیرا به ازای هر بیت کوین دلار بیشتری هزینه می‌شود.

واقعیت این است که با ورود پول بیشتر به سیستم، قیمت همه چیز افزایش خواهد یافت؛ زیرا هر بار که پول بیشتری به دست می‌آید، قدرت خرید دلار کاهش می‌یابد و گردش پول تا حد زیادی منعکس‌کننده بدهی کل کشور است.

در مورد طلا چطور؟

در مورد طلا چطور؟

برای قرن‌ها، طلا یک دارایی امن بزرگ بوده است و تا به امروز ادامه دارد. متأسفانه، وقتی صحبت از آن می‌شود، استفاده از طلا به عنوان پول بسیار سخت‌تر است، زیرا حمل و نقل مقادیر زیاد دشوار می‌شود، و طلا به راحتی قابل تقسیم نیست (به عنوان مثال، اگر من بخواهم یک اونس طلا را به مقادیر کمتری تقسیم کنم – و اگر وزن دقیق داشته باشد – بدون ابزار مناسب کار بسیار سختی خواهم داشت).

به نظر می‌رسد بسیاری از مردم در سرمایه‌گذاری‌های خود بین طلا و بیت کوین تقسیم شده‌اند. هردوی این‌ها راه های حفظ ارزش پول هستند که نسبتاً امن می‌باشند. متنوع کردن سبد یکی از هوشمندانه‌ترین کارهایی است که فردی که به دنبال سرمایه‌گذاری است می‌تواند انجام دهد، زیرا تضمین می‌کند که ارزش پرتفوی به جای یک یا چند دارایی به چندین دارایی مرتبط است.

کلام آخر، برنامه‌ریزی عاقلانه

با توجه به اینکه دولت ایالات متحده پول زیادی را در طول همه‌گیری کووید19 توزیع می‌کرد و با توجه به اقدامات فدرال رزرو و همچنین عواقب تورم، خرید حتی درصد کمی از بیت کوین منطقی است، حتی اگر فقط به عنوان یک محافظت در برابر ماهیت تورمی دلار آمریکا باشد.

بسیاری از مردم قبل از ما در مورد چگونگی شکست سیستم مالی سخن گفته‌اند. اگر پولی که در حساب‌هایتان دارید بی‌ارزش می‌شود، داشتن یک پوشش محافظ شاید هوشمندانه‌ترین کاری باشد که می‌توانید انجام دهید. بنابراین راه های حفظ ارزش پول را جدی بگیرید. باندهایی که برای زخم استفاده می‌شوند، پس از مدتی کهنه و گنگ می‌شوند و بسته به زخم، گاهی نیاز به چسب زخم جدید است و گاهی آسیب‌دیدگی دقیق‌تر و درمان متفاوتی را می‌طلبد.

کمک‌های باندی سال 2008 شروع به از بین رفتن کرده است و مدل بانکداری ذخایر کسری جریانی از بدهی‌های بیش از حد اهرمی ایجاد کرده است که باید تا حدودی پرداخت شود. با این حال فدرال رزرو آن‌قدر قدرت دلار را کاهش داده است که گفت بدهی‌ها احتمالاً هرگز پرداخت نخواهد شد. همین مطلب باعث می‌شود که راه های حفظ ارزش پول مانند ارز دیجیتال و طلا بیش از پیش خود را نمایان می‌کنند.

گرفتن تصمیمات مالی هوشمندانه، هوش مالی و هوش هیجانی بالایی را می‌طلبد. جالب است بدانید که هوش مالی ذاتی نیست و قطعاً با بالا بردن دانش و آگاهی مالی می‌توان به آن رسید. تصور کنید اگر می‌توانستید بهترین تصمیمات مالی را برای سرمایه‌گذاری و یا کسب و کارتان بگیرید؟ قطعاً در آن صورت نه‌تنها تمام مشکلات مالیتان حل می‌شد، بلکه می‌توانستید به خود شکوفایی و رضایت‌مندی در زندگی خود برسید.

به شما این مژده را می‌دهم که پیش از شما به بیش از صد هزار نفر در این مسیر کمک کرده‌ام. دوره توسعه مالی دوره‌ای است که طی یک ماه تنها با روزی بیست دقیقه به همراه کوچ شخصی و کتاب کار به شما کمک می‌کند تمام مطالب کتاب را در زندگی خود به صورت عملی پیاده کنید و پس از یک ماه از نتایج شگفت‌انگیز آن لذت ببرید. فقط کافیست فرم زیر را برای دریافت این دوره پر کنید.

برای دریافت مطالب جدید در پیج اینستاگرام و کانال تلگرام جاوید مقدم عضو شوید.

دلایل افت ارزش پول ایران چیست؟ #ازمابپرس

تهران

هفته گذشته مطلبی درباره ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر مثل دلار داشتیم و این که طی سال‌ها ریال ارزشش را در برابر این ارزها از دست داده و از قدرت خرید آن کاسته شده است. ارزش مبلغی از تومان امروز با ارزش بیست سال پیش آن تفاوت فراوانی دارد.

همچنین شیوه تبدیل ارزش مبلغی در یک مقطع زمانی را نسبت به مقطعی در گذشته توضیح دادیم.

در این مطلب به برخی از سوال‌های ارسالی مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی درباره مسایل مربوط به اقتصاد ایران پاسخ می‌گوییم.

دلیل ضعف ارزش پول یک کشور در برابر کشورهای دیگر علاوه بر قدرت اقتصادی، تابع عوامل متعدد دیگری است. در اصل، ارزش پول یک کشور در نهایت تابع دریافت‌های ارزی آن کشور (شامل ارز ناشی از صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی، کمک مالی) در مقایسه با پرداخت‌های ارزی (واردات، سرمایه‌گذاری در خارج، هزینه اقدامات سیاسی و نظامی در خارج و کمک به کشورهای دیگر) باید باشد.

اگر پرداخت‌های ارزی بیش از دریافت‌ها باشد، نرخ ارز خارجی افزایش می‌یابد.

عامل دیگر در این زمینه، نرخ تورم داخلی است. تورم به معنی کاهش ارزش پول ملی یک کشور است که قاعدتا بر ارزش نسبی آن در برابر ارزهای دیگر تاثیر می‌گذارد.

علاوه بر عناصر اقتصادی، عوامل دیگری نیز بر نرخ برابری پول یک کشور تاثیر می‌گذارد. یکی از این عوامل، نگرش دولت در قبال نرخ ارز خارجی است.

ممکن است بعضی دولت‌ها به دلایل مختلف از کاهش یا افزایش نرخ برابری پول خود حمایت کنند. به خصوص در مورد کشورهایی که نرخ ارز داخلی به جای بازار آزاد بین المللی، توسط دولت تعیین می‌شود خواست دولت مستقیما بر نرخ ارز تاثیر دارد.

در ایران، یکی از منابع اصلی تامین بودجه دولت، دریافت ارز حاصل از فروش نفت خام است. تا اواخر دهه ۱۳۶۰ دولت در تدوین بودجه نرخ ثابت دلار را مبنی قرار ارزش پول چیست ؟ می‌داد و در برابر آن، مقدار معینی ریال را به عنوان درآمد نفتی وارد بودجه می‌کرد.

اگر کمبودی در عواید نسبت به هزینه‌ها وجود داشت، این کمبود به صورت کسری در بودجه منعکس می‌شد. از اواخر آن دهه گاه دولت برای تامین کمبود درآمد پولی، نرخ ارز را چه به طور مستقیم و چه با دخالت در بازار آزاد افزایش می‌داد و در برابر آن پول بیشتری وارد بودجه می‌کرد.

وبالاخره، همانطور که در ایران مشاهده شده، شرایط و چشم انداز سیاسی و اقتصادی یک کشور بر نرخ برابری پول آن تاثیر می‌گذارد. اگر کشوری با شرایط سیاسی متلاطم و آینده مبهم اقتصادی مواجه باشد، طبیعتا انتظار می‌رود اقتصاد آن متزلزل و در نتیجه، پول آن غیرقابل اطمینان و ارزش آن در برابر پول سایر کشورها کمتر شود.

 • کاهش نرخ ارز چقدر بر اقتصاد یک کشور تاثیر می‌گذارد؟

این تصور وجود داشته که چاپ کردن پول بیشتر در برابر مقدار ثابت ارز خارجی برخلاف اقدام به افزایش نقدینگی باعث تورم نمی‌شود که تصور درستی نیست. بعضی از کارشناسان دولتی هم معتقد بوده‌اند که از آنجا که کاهش نرخ ریال در برابر ارز خارجی به معنی کاهش بهای اجناس داخلی در بازار خارجی است، این اقدام به صادرات کمک می‌کند.

این نظر هم چندان درست نبوده زیرا کاهش مکرر نرخ ارز باعث تورم داخلی شده و قیمت اقلام صادراتی را افزایش می‌دهد و به زودی، امتیاز ناشی از تغییر در نرخ ارز را از میان می‌برد. این اقدام همچنین دور باطل افزایش نرخ ارز، تورم ناشی از آن و افزایش مجدد نرخ ارز را به‌همراه دارد.

منبع تصویر، Getty Images

بخش نفت که موتور محرک اقتصاد ایران است در سال گذشته رشدی ۶۲ درصدی داشت و به تنهایی ۹.۸ درصد از رشد اقتصادی سال گذشته را به نام خود ثبت کرد

عامل دیگر تاثیر نگرانی از تحولات سیاسی داخلی و خارجی بر بازار ارز است و بحران های مختلف مانند وخامت روابط خارجی، تحریم و جنگ طبیعتا باعث نگرانی درباره آینده اقتصاد کشور و بی‌اعتمادی به ریال و خرید ارز خارجی می‌شود که قیمت آن را افزایش می‌دهد.

بنابراین حتی اگر یک کشور از نظر اقتصادی وضعی بهتر از از کشور دیگری داشته باشد، ممکن است روند تحولات ارزی آن بدتر باشد. البته ادامه وضعیت بدتر ارزی دیر یا زود می‌تواند اقتصاد یک کشور را تضعیف کند.

 • شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران در هر سال چگونه محاسبهمی‌شود؟

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که برگردان انگلیسی Consumer Price Index است و بطور اختصار به آن CPI می‌گویند، معیار اندازه‌گیری تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که به مصرف خانوارها می‌رسد.

این کالاها و خدمات، علاوه بر اقلام مصرفی، مهمترین اقلام غیرمصرفی سبد هزینه خانوار را هم در بر می‌گیرد.ارزش پول چیست ؟

CPI کاربردهای گوناگونی از جمله در برآورد قدرت خرید پول کشور، هزینه واقعی خانوارها و تعدیل مزد دارد.

بانک مرکزی بطور سالانه و ماهانه این شاخص را اعلام می‌کند. قدیمی‌ترین داده‌های موجود بانک مرکزی مربوط به سال ۱۳۱۵ خورشیدی است و آخرین آمار اعلام شده به مهر ماه امسال (۱۳۹۶) برمی‌گردد. یکی از موارد کاربردی این شاخص محاسبه ارزش پول در گذشته به روز است. این شاخص با تورم رابطه مستقیم دارد.

منبع تصویر، Getty Images

براساس برنامه ششم توسعه ایران رشد اقتصادی سالانه باید در چهار سال آینده به طور متوسط هشت درصد باشد

 • با توجه به تقابلهای سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، چرا یورو به عنوان ارز رایج، جایگزین دلار آمریکا نشده است؟

استفاده از دلار در ایران دو جنبه دارد. یکی به عنوان "معیار" تعیین نرخ برابری ریال و یکی به عنوان ارز مهم تجاری.

اینکه چرا همیشه در ایران از دلار به عنوان شاخص و نشاندهنده ارزش ریال یا سایر ارزها استفاده می‌شود بیشتر به جنبه تاریخی و سنت بازار ارز ارتباط دارد.

در دهه‌های پیش، تجارت جهانی با استفاده از چند ارز مهم صورت می‌گرفت که شامل دلار آمریکا، پوند بریتانیا، و فرانک فرانسه بود.

معمولا کشورهایی که پیشتر مستعمره بریتانیا یا فرانسه بودند از پوند و فرانک در تجارت خارجی استفاده می‌کردند و ترجیح می‌دادند عواید صادرات خود را به این ارزها دریافت کنند.

اینها در "حوزه" پوند و فرانک قرار داشتند. در مورد دلار، پس از جنگ دوم جهانی، برتری اقتصادی آمریکا از جمله در صحنه تجارت خارجی باعث شد تا دلار به عنوان یک ارز نیرومند و قابل قبول در کشورهای مختلف مورد قبول قرار گیرد و حوزه دلار به تدریج به بزرگترین حوزه ارزی تبدیل شود و با کاهش اهمیت اقتصادی سایر کشورهای دارای ارز معتبر، جای آنها را بگیرد.

در حال حاضر نیز، با توجه به بزرگی اقتصاد آمریکا - که حدود ۲۵ درصد کل تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده - و وسعت مبادلات آن، طبیعی است که دلار همچنان یک ارز معتبر باشد. البته شاید اگر روزی چین هم تصمیم گرفت ارز خود را آزاد کند، پول آن کشور هم به یک ارز معتبر جهانی تبدیل شود.

از آنجا که بخش مهمی از عواید ارزی ایران از محل فروش نفت خام بود و بهای نفت خام و عواید پرداختی هم عمدتا به دلار محاسبه و پرداخت می شد طبیعی بود که این کشور معاملات خارجی خود را عمدتا به دلار انجام دهد و در "حوزه دلار" قرار گیرد.

این سنت همچنان حفظ شده و برخلاف شعارهای سیاسی، اکثر دست اندرکاران سیاست و اقتصاد ایران همچنان به برتری ایالات متحده از جمله در حوزه اقتصاد اعتقاد و به استحکام پول آن کشور اطمینان دارند. تغییر به ارز دیگر هم مستلزم تصمیم دولت و مهمتر از آن، پذیرش عمومی آن است.

ارزش پول چیست ؟

پول فیات ارز دولتی یک کشور است که پشتوانه ی فیزیکی مانند طلا و نقره ندارد، بلکه پشتوانه ی آن دولتی است که آن را صادر کرده است. ارزش پول فیات از ارتباط میان عرضه و تقاضا و ثبات دولت حاصل شده و به ارزش کالای فیزیکی، مانند ارزش پول، وابسته نیست. بیشتر ارزهای کاغذی مدرن مانند دلار امریکا، یورو و دیگر ارزهای مهم همگی پول فیات هستند.

فیات ریشه در زبان لاتین دارد و به معنی حکم "باید بشود" و یا "بگذار که بشود" است.

پول فیات

پول فیات

 • پول فیات ارز دولتی یک کشور است که پشتوانه ی فیزیکی مانند طلا ندارد.
 • پول فیات به بانک های مرکزی دولتی کنترل جامع تری روی اقتصاد میدهند زیرا مقدار ارز چاپ شده در کنترل بانک های مرکزی می باشد.
 • مشکل عمده ی پول فیات چاپ بیش از اندازه ی آن است که باعث افزایش تورم میشود.

پول فیات چگونه کار میکند؟

پول فیات ارزشمند است فقط بدلیل این که دولت ارزشش را حفظ میکند و به واسطه این که دو طرف در یک تراکنش ارزش آن را می پذیرند.

در طول تاریخ، دولت ها سکه های خود را از کالاهای فیزیکی ارزشمند مانند طلا و نقره میساختند و یا پول کاغذی چاپ میکردند که در ازای آن سکه های طلا و نقره قابل دریافت بود. اما پول فیات این گونه تعریف نشده که ما به ازای آن مقدار معینی کالای ارزشمند و یا فلزات گرانبها دریافت شود.

بیشتر ارزهای مهم دنیا، مانند دلار امریکا، پول فیات هستند.

پول فیات

پول فیات چگونه بوجود آمد؟

از آنجا که پول فیات با ذخایر فیزیکی مانند ذخایر ملی طلا یا نقره ارتباطی ندارد، باعث می شود ارزش خود را به دلیل تورم از دست بدهد و یا حتی در صورت افزایش تورم، کاملا بی ارزش شود. اگر مردم اعتماد خود نسبت به پول ملی را از دست بدهند، پول ارزش خود را از دست خواهد داد. البته که این با پولی که طلا پشتوانه ی آن است، متفاوت است؛ برای مثال، طلا به دلیل استفاده شدن در جواهرات و تزئینات و همچنین تولید دستگاه های الکترونیکی، رایانه و وسایل نقلیه هوافضا دارای ارزش ذاتی است.

در گذشته در تاریخ امریکا، ارز این کشور پشتوانه ی طلا داشت (و حتی گاهی نقره). دولت فدرال با تصویب قانون بانکداری اضطراری سال 1933، اجازه نامه ی شهروندان در مبادله ارز با طلای دولت را لغو کرد، هنگامی که امریکا اجازه ی دادن طلا به کشورهای خارجی در ازای گرفتن دلار امریکا را لغو کرد، پشتوانه این ارز به طور کامل در سال 1971 حذف شد. از آن زمان تا به حال دلار امریکا، همانگونه که رویش هم چاپ شده، تنها پشتوانه ی "ایمان و اعتبار" دولت امریکا" را دارد و به عنوان ارز رایج برای کلیه بدهی ها، دولتی و خصوصی چاپ میشود. از این رو، دلار آمریکا قانونا فقط ابزار رفع بدهی محسوب می شود و هیچ گونه ارزش اعتباری مرتبط با طلا، نقره و غیره ندارد.

مزایا و معایب پول فیات

پول فیات ارز خوبی محسوب می شود در صورتی که بتواند نقشهایی را که اقتصاد یک کشور در واحد پولی خود به آن نیاز دارد، اجرا کند: این ارز همچنین، فواید خوبی برای دولت ها از طریق ایجاد ارزش حبابی فراهم می کند.

پول فیات در قرن بیستم تا حدودی معروف شد زیرا دولت ها و بانک های مرکزی به دنبال قطع ارتباط اقتصاد خود از فراز و نشیب های چرخه تجارت بودند. از آنجایی که پول فیات منبع ثابتی مانند طلا ندارد، دولت ها میتوانند کنترل بیشتری روی آن داشته باشند و اینگونه میتوانند متغیرهای اقتصادی مانند عرضه ی اعتبار، نقدینگی، نرخ بهره و سرعت پول را مدیریت کنند. به عنوان مثال، فدرال رزرو آمریکا وظیفه ی پایین نگه داشتن بیکاری و تورم را با این ابزار دارد.

با این حال، بحران وام و به دنبال آن سقوط مالی سال 2007 ، این باور را ایجاد کرد که بانک های مرکزی می توانند با تنظیم عرضه ی پول، مانع از سقوط و رکودهای جدی شوند. به طور مثال یک ارز مرتبط با طلا ثبات بیشتری دارد زیرا منبع طلا محدود است. اما به دلیل عرضه ی نامحدود پول فیات، امکان ایجاد حباب در این ارز وجود دارد.

دولت آفریقایی زیمبابوه نمونه ای از بدترین حالت تورم در دهه ی اول سال 2000 را ارائه داد. در پاسخ به مشکلات جدی اقتصادی، بانک مرکزی کشور شروع به چاپ پول با سرعتی عجیب کرد. این چاپ زیاد منجر به تورم اقتصادی شدیدی شد که در سال 2008 بین 230 تا 500 میلیارد درصد بود. قیمت ها به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد و خریداران مجبور شدند برای خرید مایحتاج ساده، با سبدها و ساک های پر پول به فروشگاه بروند. هنگامی که تورم در بالاترین مقدار بود، ارزش یک تریلیون دلار زیمبابوه تنها 40 سنت به دلار آمریكا بود.

پول فیات چه تفاوتی با ارز رمزنگاری شده دارد؟

فیات به معنای "بگذار انجام شود" است. ارز رمزنگاری شده به "یک ابزار غیرمتمرکز و دیجیتال مبادله ای که توسط رمزنگاری اداره می شود." دلالت دارد. هردوی اینها ارز هستند اما چندین تفاوت با یکدیگر دارند:

پول فیات همان پول رایج است که دولت از آن حمایت میکند. این ارز میتواند مانند دلار کاغذی و یا به طور الکترونیکی و به صورت کارت های اعتباری، پی پال و غیره باشد. دولت عرضه آن را کنترل میکند و میتوان با استفاده از آن مالیات خود را پرداخت کرد.

ارز رمزنگاری شده یک وجه رایج نیست و از طرف دولت و یا بانک پشتیبانی نمیشود. (این ارز غیرمتمرکز و جهانی است.) شکل آن بیشتر شبیه اعتبار بانکی است که در بانک وجود دارد. (این ارز دیجیتال است اما توسط بانک و یا دولت پشتیبانی نمیشود.) یک الگوریتم عرضه ی آن را کنترل میکند و شما می توانید با ارز رمزنگاری شده خرید کنید اما نمیتوانید با آن مالیات بپردازید. (و البته که باید برای آن هم مالیات بپردازید.)

تفاوت ارز رمزنگاری شده با پول فیات

تفاوت ارز رمزنگاری شده با پول فیات

قانون سکه ی سال 1965، به طور خاص، بخش 31 امریکا 5103 با عنوان "پول رایج" می گوید: سکه و ارز امریکا (از جمله اسکناس های ذخیره شده فدرال و اسکناس های منتشر شده از بانکهای ذخیره فدرال و بانکهای ملی) پول رایج قانونی برای کلیه بدهی ها، عوارض عمومی، مالیات ها و حقوق، هستند.

برای اهداف مالیاتی فدرال، پول مجازی هم به عنوان دارایی محسوب می شود. اصول مالیاتی عمومی قابل اعمال در معاملات ملکی در معاملات ارز مجازی هم اعمال می شود.

در مواقع تورم زیاد، مردم باید بتوانند ثروت خود را به واحدی با ثبات بیشتر تبدیل کنند و یا با پایین آمدن ارزش پول فیات، سرمایه ای عظیم را از دست بدهند. اینجا ارزش ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین مشخص میشود. از آنجا که هیچ بانک مرکزی یا دولتی برای تغییر سیاست پولی بیت کوین وجود ندارد، این ارز دیجیتال به عنوان فرار از پول متمرکز به کار میرود و می تواند کمکی به سیاست های پولی ضعیف باشد.

با اینکه امروزه به خاطر تراکنش های طولانی مدت و نوسانات زیاد بیت کوین هنوز این نقش را ندارد، اما ممکن است که در آینده ای نزدیک و به خاطر تورم زیاد، مردم همه ی دارایی خود را تبدیل به بیت کوین کنند، همانگونه که امروزه همگی در پی خرید طلا هستند. تا زمانی که بیت کوین به ثبات برسد و قیمتش ثابت شود، سکه های باثبات دیگری مانند تتر،همچنان ارزشمند خواهند ماند. از آنجا که تتر به دلار امریکا متصل است، روشی کارآمد برای کسانی است که از تورم رنج میبرند و به دنبال ارزی باثبات و دولتی میگردند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.