مزایا و معایب تحلیل عمودی


خانواده کارآفرین

سیستم مجموعه‌ای است از اجزای به هم وابسته که به علت وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدیدی را احراز کرده از نظم و سازمان خاصی پیروی می‌نماید و در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است، فعالیت می‌کند.سیستم‌ها بی‌شمار هستند. برخی از نمونه‌های سیتم عبارت است از:

ملکولها؛ سلولها؛ نباتات؛ حیوانات؛ انسانها؛ جوامع؛ ماشینها و دیگر نظامهای مکانیکی؛ منظومه‌های کیهانی؛ نظامهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی؛ سیستم اطلاعات؛ کامپیوتر؛ نظامهای تولیدی، آموزشی، تامین اجتماعی، خدمات درمانی، ارتباط جمعی، حسابداری، بایگانی، نظام حقوق و دستمزد، باز نشستگی، ارزشیابی کارکنان و کنترل؛ خطی که با آن می‌نویسیم زبانی که با آن تکلم می کنیم و. در این مقاله، مفاهیم نظام و سیستم، مترادف گرفته شده اند.

درونداد‌ها یا داده‌ها عبارت‌اند از:کلیه آنچه که به‌نحوی وارد سیستم می‌شود و تحرک و فعایت سیستم را سبب میگردد.

مثال: در نظام دانشگاهی، دانشجو که یکی از داده‌های سیستم است، در فرآیند تبدیل قرار می‌گیرد و ذهن او با مفاهیم، واژه‌ها و مطالب علمی آشنا می‌شود و در نگرش او تغییراتی پدید می آید.

داده‌هایی که در فرآیند تیدیل قرار می گیرند، طبق نظم و سازمانی که بر سیستم حاکم است، به صورت کالا یا خدمت، از سیستم به محیط صادر می شوند. دانشجوی فارغ التحصیل، تحقیق و پژوهش، برخی از ستاده‌های نظام دانشگاهی هستند.مزایا و معایب تحلیل عمودی

بازخور فرآیندی دورانی هستند که در آن، قسمتی از ستاده، به عنوان اطلاعات به درونداد پس خورانده می‌شوند و به این ترتیب سیستم را «خود کنترل» می‌سازد.

برای مثال، چنانچه به علت عدم تطا‌بق آموزشهای دانشگاهی با نیاز‌های واقعی بازار کار، دانشجوی فارغ التحصیل نتواند جذب بازار کار شود، ایجاد اصلاحاتی در نظام آموزشی دانشگاه ضرورت دارد.

سیستم ها به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم شده‌اند: سیستم فرعی جزعی است که برخود نظارت دارد و وظیفه خاصی را انجام می‌دهد و برای رسیدن به هدف معینی می‌کوشد؛ این سیستم فرعی که نقش ویژه ای ایفا می‌کند، خود یکی از اجزای تشکیل دهنده سیستم بزرگتری است که میتوان آن را «سیستم اصلی»نام نهاد.

تقسیم سیستم ها به باز و بسته، یکی دیگر از طبقه بندیهای سیستم‌ها است. سیستم بسته، سیستمی ساده است که با محیط خود ارتباطی برقرار نمی‌کند یعنی داده های آن به صورت پایان نا پذیر در حال چرخش است مثل سیستم گردش آب؛ بر خلاف آن سیستم باز، سیستمی است که با محیط خود در ارتباط است یعنی چیزی را می گیرد در فر آیند تغییر و تبدیل قرار می دهد و بعد به محیط باز می گرداند. سیستم‌های بسته در برخورد با محیط، سازمان خود را از دست می‌هد یا جهت فعالیتش تغییر می‌کند.

در هر سیستم، عواملی وجود دارند که در خلاف جهت نظم سیستم عمل می‌کنند و مختل کننده‌ی انتظام سیستم هستند. این عوامل را «آنتروپی» می‌خوانند.آنتروپی به دو نوع تقسیم می‌شود: آنتروپی مثبت که عملگردش در خلاف جهت اصلاح انحرافات و به منظور بقای سیستم در محیط عمل می‌کند.

سیستم در کلیت وجودی خود خواصی را ظاهر می‌سازد که در اجزای تشکیل دهندﮤ آن، به تنهایی وجود ندارد، این کلیت نیز نتیجه گرد آمدن اجزاء مجرد نیست، بلکه ارتباط اجزاء با یکدیگر و نحوه ترکیب نظم و سازمان یافتن آنهاست که کلیت سیستم را به وجود می‌آورد.

مراتب وجود یک زنجیره مرتبه ای است که هر یک از مرتبه‌ها، ساخت و خواصی علاوه بر ویژگی های مرتبه پیشین دارد.

منظور از همبستگی این است که هر جزء در سیستم، به نحوی با سایر اجزاء مرتبط است و به علت وجود این همبستگی، چنانچه در جزیی خللی وارد شود،سایر اجزاء نیز از آن خلل، متاثرمی گردند.

بین اجزای هر سیستم، تناسب، سنخیت واکمال متقابل موجود است. وجود تناسب بین اجزاء سبب حفظ هویت و کلیت سیستم می‌شود.

از دیگر ویژگی‌های سیستم های باز، میل به جاودانگی است. سیستم‌ها گرایش به جاودانه سازی خود دارند و تا جایی که امکان داشته باشد به حیات خویش ادامه می‌دهند.

سیستم می‌تواند از راه‌ها و مسیر‌های متفاوتی به هدف واحدی برسد. به عبارت دیگر، حالت پایانی واحدی ممکن است از شرایط اولیه متفاوت و با راههای متفاوتی حاصل شود.

درون سیستم‌ها عواملی به وجود می‌آیند که سیستم را از جهت اصلی آن منحرف می‌سازند و تمایل در جهت عدم تعادل دارند.

منظور از تکامل، عبارت از پیچیدگی ساخت وتنوع خواص است. چنانچه ساختار سیستم، پیچیده‌تر شود و در اثر آن پیچیدگی، عملکرد‌های متنوعتری از سیستم به ظهور رسد و خواص بیشتری ارائه شود، سیستم متکامل تر شده است.

منظور از این حالت که به «هوموستاسیس» معروف است، تلاش سیستم در حفظ متغییر‌های ضروری خود، در محدوده‌ای معین به منظور ادامه حیات سیستم می‌باشد.

تجزیه تحلیل سیستم عبارت است از شناخت جنبه های مختلف سیستم و آگاهی از چگونگی عملکرد اجزای تشکیل دهنده سیستم و بررسی نحوه و میزان ارتباط بین اجزاء آن؛ به منظور دست یابی به مبنایی جهت طرح واجرای یک سیستم مناسب تر است.

تجزیه و تحلیل به ما کمک می‌کند تا موقعیت فعلی سازمان را به خوبی درک کنیم، از جریان کار مطلع شویم و آن را مورد ارزیابی قرار دهیم و برای رفع نارسائیها و مشکلات، بهترین راه حل را انتخاب و توصیه کنیم.

در یک سازمان، سیستم را مجموعه‌ای از روش‌ها نیز تعریف کرده اند، روشهائی که به یکدیگر وابسته‌ هستند و با اجرای آنها، قسمتی از هدف سازمانی محقق می‌شود روشها نیز به نوبه خود مجموعه‌ای از شیوه‌های مختلف انجام کار هستند که با مزایا و معایب تحلیل عمودی استفاده از آنها می‌توان به تامین هدف نهائی سازمان کمک کرد.

شیوه عبارت است ازتشریح جزئیات و نحوه انجام دادن کار؛ مثل استفاده از کارت جهت حضور و غیاب کارکنان وبا استفاده از کامپیوتر برای تنظیم لیست حقوق کارکنان.

یکی از مهمترین وظایفی که برای مدیران برشمرده‌اند، وظیفه ایجاد تغییر است. مدیران موظفند در عین حال که تعادل سازمان خود را حفظ می‌کنند، همگام با آخرین تغییرات وتحولاتی که در جهان رخ می‌دهد، تغییرات لازم را در سازمان خود به وجود آورند و از جدید‌ترین روش‌ها و شیوه های انجام کار، در اداره امور سازمان خود بهره گیرند.

مدیران باید خود، از عوامل ایجاد تغییر باشند و این اصل را باور داشته باشند که سرعت در پذیرفتن افکار و روش‌های نو، به موفقیت سازمان مطبوعشان کمک می‌کند. آنها باید از همکاران خود بخواهند که در جریان تغییرات، مشارکت موثر داشته باشند و نظرات سازنده و اصلاحی خویش را برای ایجاد تغییرات، مطرح سازند. هرجا که افراد، در فرآیند تصمیم گیری سهیم باشند، همکاری بیشتری در اجرای تصمیم و تغییر نشان می‌دهند هر چه آگاهی افراد از تغییرات و پیامد‌های آنها بیش‌تر باشد، مشارکتشان فزونتر، و مقاومتشان در برابر تغییر، کمتر خواهد بود.

سازمانی پویا و ماندنی است که هدفهای خود را با شرایط و نیازهای متغییر محیطی تطبیق دهد و انعطاف لازم را برای تغییر در ساختار درونی خویش به نحوی که با تغییرات محیطی سازگار باشد، نشان دهد.

با کمک تجزیه تحلیل سیستمها و روش‌ها و شیوه‌های انجام کار، می‌توان اولا: بررسی دوباره‌ای از هدف‌های سازمانی به عمل آورد؛ ثانیا: با نحوه انجام کارها در وضع موجود آشنا شد؛ ثالثا: به کمبودها، نقایص و مشکلات پی‌برد؛ رابعا: با استفاده از روشهای علمی، راهها و شیوه‌های بهتری را انتخاب کرد و به مرحله اجرا گذارد.

چنانچه متخصصین، از خارج سازمان برای تجزیه تحلیل سیستمها و روشهای سازمانی دعوت شوند به علت این که با مشکلات سازمانی خو نگرفته‌اند، بهتر خواهند توانست به نقایص موجود پی ببرند و کمبود‌ها را تشخیص دهند. به علاوه، این افراد با تجربه و مهارتی که در کار خود احراز کرده‌اند، با دید علمی‌تری نسبت به بررسی سیستمهای سازمانی اقدام خواهند کرد. از طرف دیگر، عده‌ای از صاحب‌نظران معتقدند که تجزیه تحلیل امری دائمی و مستمر است و بهتر خواهد بود که واحدی در سازمان برای این منظور دایر شود و این وظیفه مهم را به طور مداوم بر عهده گیرد. به علاوه، شاید کارکنان سازمان چندان مایل نباشند که کارشان توسط افرادی خارج از سازمان مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

چنانچه واحد تجزیه تحلیل سیستم‌ها در داخل سازمان به وجود آید،به عنوان واحد ستادی عمل می‌کند و مدیران را در اجرای وظیفه ایجاد تغییر مدد می‌رساند.

4- کوشش در هماهنگ ساختن سازمان با آخرین تغییرات وپیشرفت‌ها ازطریق تجزیه وتحلیل مداوم ومستمر سیستم‌ها و روش‌ها .

8- بررسی و تجزیه و تحلیل نحوه تخصیص جا و مکان ، به منظور استفاده موثر از نیروی انسانی و تحصیلات فیزیکی کار .

9- اندازه گیری کار به منظور کوتاه کردن زمان انجام کار و ایجاد سرعت در ارائه کالاها و خدمات به مشتریان و ارباب رجوع.

4- می‌توان ساختار سازمانی را مناسبتر و روشهای اجرائی کارآمدتر و شیوه‌های عملیاتی پر ثمر‌تر به وجود آورد.

تحلیل کننده یا آنالیست، فردی است علاقه‌مند به کار تجزیه تحلیل سیستمها و روشها و متخصص در این زمینه که با استفاده از آموخته های علمی و تجارب عملیش، صلاحیت لازم جهت انجام دادن بررسی‌های جامع و همه جانبه در امر تجزیه وتحلیل را واجد است.

3- آنالیست موظف است اجزای سیستم را در ارتباط با یکدیگر ببیند و آنها را به صورت هماهنگ و متحد در آورد.

4- آنالیست باید متوجه نقش مهم کارکنان سازمان باشد و با مسائل انسانی و ریزه کاری‌های رفتار کارکنان در سازمان آشنا باشد.

5- آنالیست بایستی با بررسی کامل و برخورد سیستمی، علت‌ها را از معلولها تشخیص دهد و برای رفع مشکل، نسبت به شناخت علل اصلی به وجود آورنده مشکل، اقدام کند و راه حلهای منطقی و عقلایی،جهت برطرف کردن علل واقعی ارائه دهد.

2- ایجاد فرضیه هایی درباره مشکل وعلل ایجاد آن:آنالیست درباره عواملی که سبب بروز مشکل شده‌اند، فرضیه‌هایی به وجود می آورد.

4- جمع آور اطلاعات درباره فرضیه اهم؛(از قبیل استفاده از کتابخانه، اسناد و مدارک و بایگانی‌ها، مراجعه به جداول و نمودارهای سازمانی، مشاهده، تهیه پرسشنامه و انجام مصاحبه)

6- تجزیه تحلیل اطلاعات:سوالاتی درباره چیستی، چرائی، کیستی، چگونگی و شرایط زمانی و مکانی موضوع مطرح می‌شود.

8- تهیه و تنظیم گزارش: آنچه که تا این مرحله انجام شده است، بایستی در گزارشی تنظیم و تدوین شود و در دسترس مقامات مسئول قرار گیرد.

سازمان عبارت است از: سیستمی متشکل از اجزاء به هم پیوسته و مبتنی برنظم و انظباط که در جهت رسیدن به هدفهای خاصی فعالیت می‌کند و سازماندهی عبارت است از فراهم آوردن امکانات و وسایل مورد نیاز برای رسیدن به هدفهای سازمان می‌باشد.

یکی از صاحب نظران رشته مدیریت به نام هنری مینز‌برگ معتقد است که هر سازمان دارای پنج سطح یا بخش اساسی است که عبارت‌اند از:

4) بخش فنی که از متخصصان و صاحب‌نظران فنی و تکنیکی تشکیل می‌شود و در موارد لزوم نظرات تخصصی و فنی ارائه می‌دهد؛

5) ستاد پشتیبانی که در خارج از جریان اصلی تولیدی سازمان قرار دارد و نقش کمک و یاری دهنده را برای سایر واحد ها ایفا می کند.

به نظر مینز‌برگ، در سازمان‌های مختلف، با توجه به مقتضای موقعیت، ممکن است یکی از بحث‌های فوق، بخش کلیدی سازمان باشد و نقش قالب و مسلط را ایفا کند وساختار سازمان را تحت تاثیر خود قرار دهد. بدیهی است که ساختار سازمانی نیز متاثر از نقش و اهمیتی خواهد بود که هر یک از بخش‌ها دارا هستند.

برای سازماندهی و تقسیم کار، مبانی متنوعی وجود دارد که در اینجا به اختصار به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1- سازمان بر مبنای تعداد: تقسیم بندی افراد به طور اتفاقی و به دسته‌های مساوی و مامور کردن هر دسته برای انجام دادن یک قسمت از وضایف سازمانی این گونه سازماندهی برای طبقه بندی نیروی انسانی مشابه که افراد آن دارای ویژگی های تقریبا یکسانی هستند مفید است. مثل: تقسیم وظایف در ارتش‌های قرون وسطی.

2- سازمان بر مبنای وظیفه: هدف اصلی سازمان به فعالیت‌های اصلی، فعالیت‌های اصلی به فعالیت‌های فرعی، فعالیت‌های فرعی به وظایف اصلی و وظایف اصلی به وظایف فرعی منقسم می‌شود و اجرای هر دسته از وظایف مشابه و مرتبط، به یک واحد محول می‌شود. و نقش هر یک از کارکنان در انجام بخشی از وظایف واحد، تعیین میگردد؛ مثل ایجاد وزارت آموزش و پرورش به منظور اعتلای سطح آموزش در کشور.

3- سازمان بر مبنای نوع عملیات (تخصص):در این روش تقسیم کاربر مبنای نوع فعالیت، تخصص و آگاهیهای یکسان است یعنی حرفه و تخصص افرادی که کار را انجام می‌دهند، ملاک تقسیم بندی واحد های سازمانی خواهند بود، مثل سازمان پزشکی یا ستاد خدمات کامپیوتری.

4- سازمان بر مبنای مشتری (ارباب رجوع): در این روش به دریافت کنندگان خدمات سازمان توجه می شود و سازماندهی بر مبنای گروه‌های مختلف مشتریان و ارباب رجوع صورت می‌پذیرد.

5- سازمان بر مبنای قلمرو عملیاتی (محل جغرافیایی):در این نوع سازماندهی بر مبنای محل و مکان عملیات، ملاک قرار می‌گیرد؛ تحت نظارت یک واحد متشکل؛ مانند تشکیل واحدهای سرویس دهی برای نواحی مختلف شهری درسازمان شهرداری.

6- سازمان بر مبنای محصول (نوع تولید): در این روش مبنای گروه‌بندی وظایف و تقسیم کارها، نوع کالا یا محصولی است که قرار است تولید شود مثل اختصاص واحد های سازمانی یک کارخانه به تولید کالا‌های مختلف، از قبیل: کولر، یخچال و آبگرمکن.

7- سازمان بر مبنای پرو‍ژه: این نوع سازماندهی در سازمان‌هایی قابل اجراست که این امکان وجود داشته باشد که هدف‌ها و ماموریت‌های آنان در قالب پروژه‌ها و برنامه‌های تقریبا مستقلی قابل اجرا باشدمی‌توان به تعداد برنامه‌های موجود در سازمان، واحد های مستقلی را به وجود آورد.

8- سازمان ماتریسی: تلفیقی از سازمان بر مبنای وظیفه و بر مبنای پرو‍‍‍‍‍ژه است. به این ترتیب که جریان اختیار در واحد‌های تخصصی به صورت عمودی و در واحد ‌های اجرایی ، به صورت افقی است و از تلاقی این دو محور، یک ماتریس بوجود می‌آید.

9- سازمان با گروه‌های متداخل یا سازمان حلقوی: این ساخت در قالب گروههایی که به وسیله اعضای مشترک، با هم در ارتباط می‌با‌شند، شکل می‌گیرد. یک فرد در گروهی به عنوان مدیر، در گروه دیگر به عنوان مرئوس و در گروه سوم به عنوان مشاور می تواند انجام وظیفه کند. در این ساختار روابط گروهی مورد تاکید قرار می گیرد.

10-سازمان بر مبنای ساخت آزاد (ادهوکراسی): این نوع سازماندهی، ساختی موقت، فی البداهه و استعجالی دارد و برای رسیدن به هدف معینی، بدون طرح و نقشه قبلی بوجود می‌آید. این ساخت شباهت زیادی به سازمان ماتریسی دارد که از نیروهای اطلاعاتی و تخصصی، بنا به مقتضای موارد مطرح شده، مناسبترین استفاده‌های تخصصی و عملیاتی را به عمل می‌آورد؛

11-ساخت سازمانی مدولار(ماجولار): در این نوع سازماندهی، سازمان از واحد‌های مختلفی تشکیل می‌شود که هر واحد با ضوابط اجرایی مشخص و ماموریتی که خود، مینیاتوری از ماموریت کل سازمان است، به طور مستقل، غیر متمرکز و خود کفا به فعالیت ادامه می‌دهد.

12-ساخت‌های ترکیبی: در اغلب موارد، سازمان های موجود بر مبنای ترکیبی از دو یا چند نوع از انواع برشمرده، تشکیل یافته اند و هر چه وسعت سازمان بیشتر باشد، بر امکان تلفیق و ترکیب انواع روشها نیز افزوده می‌شود.

آنالیست با توجه به موقعیت و شرایط حاکم بر سازمان و اولویتهای مدیریت، و با در نظر داشتن انواع مبانی سازماندهی و مزایا و معایب هر یک، طرح مناسبی را برای سازمان پیشنهاد می‌کند. برای تهیه طرح سازمانی می‌توان از روش‌های تحلیلی، تلفیقی و ترکیبی استفاده کرد.:

در روش تحلیلی، امر گروه‌بندی فعالیتها، وظایف، از بالا به پایین انجام می‌شود. به این معنی که هدف سازمان به هدف‌های فرعی، فعالیتها، وظایف و عملیات تقسیم می‌شود و اجرای مجموعه ای از وظایف و عملیات تحت عنوان یک شغل به شاغل واگذار میگردد.

در روش تلفیقی، کار گروه بندی عملیات و وظایف، از پایین به بالا انجام می‌شود. ابتدا مشاغل مختلفی که باید در سازمان انجام شوند، مشخص می‌گردند و آنگاه مشاغل مشابه و مرتبط در یک گروه قرار داده می‌شوند و به یک واحد سازمانی احاله می‌کردند و این کار ادامه می‌یابد تا سلسله مراتب سازمانی کامل شود.

در عمل بیشتر از روش ترکیبی که برآیندی است از روش‌های تحلیلی و تلفیقی، استفاده می‌شود و درعین حال که به محتوای مشاغل توجه می‌گردد، ارتباط لازم بین وظایف، فعالیتها و هدف‌ها نیز از نظر دور نمی‌ماند.

1- در مورد میزان تمرکز وعدم تمرکز امور در سازمان، محدودیت یا وسعت حیطه نظارت و مسطح بودن یا مرتفع بودن سلسله مراتب سازمانی، با مدیریت به تبادل نظر بپردازد و از اولویت‌های وی آگاه شود.

2- نسبت به لزوم تناسب اختیارات و مسئولیت‌های محوله به هر واحد، حساس باشد و سطح سازمانی مناسبی را برای واحد‌ها پیشنهاد کند.

4- با توجه به ویژگیهای موقعیت، از جمله: هدف سازمان و ماهیت فعالیتهای آن، قلمرو کار سازمان، ویژگیهای دریافت کنندگان خدمات سازمان، نوع تکنولوژی مورد استفاده در سازمان ودرجه تنوع کالاها و خدمات تولیدی در آن، ترکیب مناسبی را جهت سازماندهی انتخاب و پیشنهاد می‌کند.

6- قلمرو هر یک از واحدها را بررسی کند، امکان ترکیب چند واحد را در یکدیگر و نیز حذف واحدهای زائد را از نظر دور ندارد.

7- برای هر یک از واحدهای سازمانی، با در نظر گرفتن اهمیت نسبی آنها و تکرار ارتباطشان با سطوح عالی مدیریت، محل مناسبی را در سلسله مراتب، در نظر بگیرد.

متداول‌ترین فنون وتکنیکهایی که آنالیست را درزمینه بهبود وضع فعلی و پیشنهاد وضع آتی یاری می‌دهند عبارت‌اند از:

نوع شبکه آسیاب مزایای

نوع شبکه آسیاب مزایای . سرعت بالا آسیاب نوع چرخ ضامن دار نمایندگی های هند. جویی شیشه ای و سرامیک نوع شبکه آسیاب توپ. بیشتر بدانید . ماشین سنگ زنی توباکو .

انواع توپولوژی شبکه – صفر تا قهرمان

2شبکه Thick Net. در این نوع توپولوژی از کابل کواکسیال استفاده می شود و به شبکه هایی که از کابل نازک استفاده می کند Thin Net و شبکه هایی که از کابل ضخیم استفاده می کنند Thick Net نام دارند. مزایای شبکه های خطی:

نوع پین طراحی آسیاب dehuisraadkamer

این نوع آسیاب, تعویض چکش و دیسک بسهولت انجام می گیرد و بدلیل طراحی خاص آسیاب, آسیاب پین . مزایای استفاده از آسیاب چکش سنگ شکن برای فروش آموزش شبکه اتاق سرور و تجهیزات آن

سرعت بالا آسیاب توپ نوع چرخ ضامن دار نمایندگی مجاز و فروش هند

سرعت بالا آسیاب توپ نوع چرخ ضامن دار نمایندگی مجاز و فروش هند نوع شبکه آسیاب مزایای . سرعت بالا آسیاب نوع چرخ ضامن دار نمایندگی های هند. جویی شیشه ای و سرامیک نوع شبکه آسیاب توپ.

نوع آسیاب چکشی پخش بار سنگ شکن برای فروش

این نوع آسیاب یکی از انواع بسیار متداول در آلیاژسازی مکانیکی است که تا چند صد گرم پودر را در هر بار آسیاب می کنند . مزایای آسیاب نحوه کار : مواد پودر داخل استوانه ریخته می شود و به وسیله پخش

سنگ شکن تلفن همراه در آفریقای جنوبی مزایای نوع شبکه آسیاب

سنگ شکن تلفن همراه در آفریقای جنوبی مزایای نوع شبکه آسیاب گلوله. زغال سنگ مشخصات سنگ شکن PDF dhankhar. کوچک قیمت سنگ شکن فکی زغال سنگ در آفریقای جنوبی .

مزایای استفاده از شن و ماسه های مصنوعیسنگ شکن

دستگاه آسیاب ذوزنقه ای با سرعت متوسط mtm ایجاد شبکه های خالی از ماسه با اسیدکاری و . از شن گذاشته شده است و . سنگ شکن مخروطی مزایای شن تفاوت بین نوع های طبیعی سنگ آهن و صنعتی دستگاه شن و ماسه

پخش زنده صدا و سیما سیمای سراسری

تفکیک شده بر اساس نوع شبکه. امکان دسترسی به شبکه ها به تفکیک رادیویی یا تلویزیونی سراسری واستانی و برون مرزی. قابل تطبیق با پهنای باند . دارای قابلیت پخش زنده شبکه ها مطابق با پهنای باند کاربر ×

پکن پارامترهای سنگ شکن شبکه

پکن پارامترهای سنگ شکن شبکه plotre . cn سنگ شکن, پکن ماشین آلات خرد کن دریافت قیمت>>پارامترهای سنگ شکن برگ سری اسب بخار مخروط اندازه گيري زاوية α شيب سطح خارجي مخروط نسبت, از کوچک وارد سنگ شکن

معایب و مزایای فضای مجازی تحلیل ایران

اینترنت و شبکه های اجتماعی مانند بسیاری از پدیده های دیگر دارای پیامدهای مثبت و منفی می باشد که با برنامه ریزی و بالا بردن سطح آگاهی عمومی می توان از آثار و دستاوردهای مثبت آن بهره گرفت و پیامدهای منفی را به حداقل رساند.

نوع شبکه آسیاب مزایای 4x4trialteambreda

دستگاه آسیاب ادویه جات از نوع چکشی استو 32 چکش دارد و از مزایای آن میتوان به قدرت بالای دستگاه نام برد که براحتی سخت ترین ادویه جات را آسیاب میکند.

مزایای سنگ شکن چکش آسیاب torang

مزایای استفاده از آسیاب های عمودی سنگ موج شکن موبایل چکش ضربه مورد استفاده در صنعت عکس عمودی آسیاب, مزایای سنگ شکن های ضربه .

انواع توپولوژی شبکه های کامپیوتری

برای بهره گیری از مزایای هر دو نوع از شبکه ها، معمولاً سازمان ها از ترکیبی از شبکه های نظیر به نظیر و مبتنی بر سرور استفاده می کنند. این نوع از شبکه ها، شبکه های ترکیبی یا Combined Network نام دارند.

دستگاه آسیاب ادویه جات مدل SSN1007 – دستگاه های خط تولید و

دستگاه آسیاب ادویه جات از نوع چکشی استو 32 چکش دارد و از مزایای آن میتوان به قدرت بالای دستگاه نام برد که براحتی سخت ترین ادویه جات را آسیاب میکند. شبکه های اجتماعی

مزایای سنگ شکن سنگ های تلفن همراه سنگ شکن

مزایای سنگ مزایا و معایب تحلیل عمودی شکن سنگ های تلفن همراه به اوج . سنگ شکن، آسیاب ذغال سنگ، دستگاه سنگ شکن موبایل. و نگهداری ماشین آلات سنگ شکن های تلفن همراه ماشین آلات سنگ زنی نوع گانتری نوع ماشین آلات سنگ زنی

مزایای استفاده از میکسر و آسیاب

معایب و مزایای استفاده از آسیاب افقی. نگاهی می اندازیم به طرح تفصیلی و معایب و مزایای, از مزایای طرح, مزایای استفاده از آسیاب . [Live Chat/چت زنده] انتخاب فیدر میکسر برنا رباتیک. چت آنلاین

دستگاه آسیاب ادویه جات مدل SSN1007 – دستگاه های خط تولید و

دستگاه آسیاب ادویه جات از نوع چکشی استو 32 چکش دارد و از مزایای آن میتوان به قدرت بالای دستگاه نام برد که براحتی سخت ترین ادویه جات را آسیاب میکند.

شهرستان چهار آسیاب چکشی سنگ شکن های تلفن همراه مزایای

مزایای از کارخانه تلفن همراه در معادن . این نوع تقویت کننده های تلفن همراه انواع مختلفی دارند که از آن جمله کتابچه راهنمای کاربر آسیاب آسیاب [] موبایل سنگ شکن اقرأ المزيد

معرفی 21 عدد از محبوب ترین شبکه های اجتماعی حال حاضر اینترنت

در تک میکس به بررسی برترین و محبوب ترین شبکه های اجتماعی حال حاضر در اینترنت می پردازیم. های تصویری و ویدئویی ، بنابراین شما برای انتشار پستهای خود هیچ نوع محدودیتی ندارید.

آسیاب آسیاب های فناوری نانو

در این نوع آسیاب از گلوله‌های فولادی و یا کاربید تنگستن به عنوان اجزای ساینده استفاده می‌شود. آسیاب نانو مزایای و معایب en2tech . اطلاعات تجهیزات آزمایشگاهی مراکز عضو شبکه در این بخش قرار

شبکه کامپیوتری چیست ؟ نکات پایه ای درباره شبکه علم فردا

شبکه کامپیوتری چیست ؟ تاریخچه شبکه کامپیوتری . هدف از ایجاد شبکه کاپیوتری چیست ؟ مزایای شبکه های کامپیوتری . انواع شبکه های کامپیوتری بر اساس اندازه .

چه آسیاب بادی عمودی است

از مزایای این نوع توربین عمودی نسب دریافت قیمت مستند آسیاب بادی شبکه شما

آسیاب های گلوله ای نوع تایمر دیجیتال سنگ شکن برای فروش

اندازه سوخت به چهار نوع تقسیم می شوند که عبارتند از : گلوله ای – آسیاب کاسه ای – آسیاب ضربه ای – و آسیاب گلوله ای . . نانو معماری دیجیتال و طراحی داخلی ساختمان ..

مزایای گلوله های سنگ آهن dekerktoren

مزایای 600 دستگاه fivestarinnovations . مزایای استفاده از سانترال های تحت شبکه. پاناسونیک دستگاه پرظرفیت تحت شبکه سری kxtde را روانه بازار کرد.

مزایا و معایب آسیاب finacoop

مزایا و معایب آسیاب چکشی innoba . آسیاب چکشی و آسیاب غلطکی((مرغ مادر مرغ گوشتی کارخانه, با توجه به مزایا و معایب آسیاب های چکشی و غلطکی که در فوق بیان گردید، هر یک از این دو دستگاه، توانایی خاص

آسیاب توپ برای تعلیق campusnightingale

آسیاب توپ نوع باز betonarme . توپ آسیاب نوع شبکه . آسیاب های گلوله ای نوع. مزایای آسیاب توپ رو با آسیاب, برای خرید آسیابما بر روی دستگاه دقت کنیدبرقی,برنامه توپ برقی, آسیاب مواد دانه های خیلی

با انواع مختلف قهوه و روش درست کردن آنها آشنا شوید

طرز تهیه انواع قهوه:آیا شما هم از طعم متفاوت قهوه لذت میبرید ؟ شاید خود را یک قهوه خور حرفه ای بدانید اما تا به امروز از خودتان سوال کرده اید که چند نوع قهوه داریم و به چه صور

قیمت آسیاب مزایای dhvastgoed

نوع شبکه آسیاب مزایای. نوع شبکه آسیاب مزایای. خواص کنجدبرای زیبایی بانوان و بیتوته از روش دوم استفاده کنیم، باید یک دستگاه آسیاب پلاستیکی را با قیمت تقریبا . یک نوع ماهی هست که پرورشش

با 5 شبکه اجتماعی وطنی پرطرفدار آشنا شوید

رسانه ها و شبکه های اجتماعی در حال حاضر در حال رشد و گسترش عجیبی هستند که هر فردی را که با اینترنت سر و کار دارد را به سمت خود جلب می کنند بطوریکه هر چند وقت یکبار سر و کله یک شبکه اجتماعی جدیدتر در دنیای وب پیدا می شود که

چه آسیاب بادی عمودی است

مستند آسیاب بادی شبکه شما. نمونه دیگری از آسیابهای عمودی در سده ۱۳ (میلادی) در چین ساخته شد. ساعت آبی و آسیاب آبی آسیاب بادی در ایران از قدمت تاریخی کهنی برخوردار است اما تحقیق مستقلی

کابل شبکه چیست ؟ انواع کابل شبکه یا LAN علم فردا

من تو این پست انواع کابل شبکه زوج به هم تابیده رو میگم که در حال حاضر همه جا داره استفاده میشه و متدوال ترین نوع کابل lan هست . کابل شبکه به دو نوع شیلد دار و بدون شیلد تقسیم میشه .

نوع مرطوب آسیاب آسیاب ccrider

نوع شبکه آسیاب مزایای نوع معدن مختلف ارتباطات کسب و کار اسب بخار 1003 نوع زغال سنگ در چین آسیاب آسیاب واحد مش نوع 200 14 ام مورد استفاده در نوع آسیاب های فوق العاده میکرو فشار بالا تعلیق چرخ نوع

خواص قهوه گانودرما مزایای قهوه گانودرما ایران گانودرما

علی رغم مزایا و معایب تحلیل عمودی ادعاهای بازاریابی در مورد مزایای این نوع قهوه، شواهد علمی برای تایید چنین ادعاهایی وجود ندارد. قارچ گانودرما لوسیدم آسیاب شده (پرورشی) ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

انواع چارت سازمانی

انواع چارت سازمانی شامل سلسله مراتبی، پروژه ای، وظیفه ای، ماتریسی، افقی، بخشی، شبکه ای، خطی، مبتنی بر تیم و دایره ای به همراه مزایا و معایب هریک در این مطلب آمده است .

شناخت هر یک از انواع چارت سازمانی ، به شما کمک می نماید تا بتوانید متناسب با سازمان خود ، نمودار سازمانی تدوین نمایید.

مهم‌ترین انواع ساختار سازمانی و کاربردهای آن توسط تیم پیام خرازیان گردآوری‌شده است

انواع چارت سازمانی

1- نمودار سلسله مراتبی(Hierarchical)

مرسوم‌ترین نوع نمودار سازمانی است که در آن کارکنان در گروه‌های مختلف دسته‌بندی‌شده و هر گروه یک مافوق دارد. هر فرد به مافوق خود و هر بخش به بخش بالایی گزارش می‌دهد. مرکز قدرت در بالای نمودار مشخص‌شده است

نمودار سلسله‌مراتب سازمانی را می‌توان به هرم تشبیه کرد و به‌نوعی آن را شبیه به طبقات اجتماعی دانست.

سلسله‌مراتب و بوروکراسی زیاد از ویژگی‌های این ساختار نمودار سلسله مراتبی است. میزان ارتباطات در این نوع ساختار محدود به سلسله‌مراتب است و هر شخص تنها به مافوق خود گزارش می‌دهد.

مزایا و معایب نمودار سازمانی سلسله مراتبی
مزایامعایب
روابط مشخص.ارتباطات کم در سازمان.
سادگی در ترسیم.بوروکراسی زیاد.
ایجاد انگیزه برای پیشرفت و رسیدن به سطوح بالاتر.نگاه وظیفه‌ای هر بخش.

ساختار سازمانی سلسله مراتبی

2- نمودار وظیفه‌ای(Functional)

در این نوع نمودارها، به‌جای به‌کارگیری مدیران بامهارت های عمومی که در نمودارهای ساختارهای سلسله مراتبی به کار می‌رود، از مدیران وظیفه‌ای و متخصص استفاده می‌شود.

هر مدیر سرپرستی گروهی را که وظایف مشابهی دارند به عهده می‌گیرد. در این نوع ساختار به‌جای جایگاه و پست، برای وظیفه و کارکرد سلسله‌مراتب تعیین ‌می‌کنیم. این کار موجب تخصصی شدن بیشتر کار و افزایش بهره‌وری می‌شود اما از سویی مهارت‌های مدیریتی تا حدودی نادیده گرفته می‌شوند زیرا مدیران عملیاتی جایگزین مدیران ارشد می‌شوند. سرپرست هر بخش، بر آن بخش کنترل کامل دارد و می‌تواند اموری مانند آموزش، تخصیص وظایف و ارتقاء را انجام دهد.

این نوع ساختار در سازمان‌های کوچک تا متوسط مفیدتر است اما اگر تعارض‌های مدیریتی به شکل صحیح مدیریت شود در شرکت‌های بزرگ نیز مفید است.

مزایا و معایب نمودار سازمانی وظیفه‌ای
مزایامعایب
تخصصی مزایا و معایب تحلیل عمودی مزایا و معایب تحلیل عمودی شدن کارهاکاهش انعطاف‌پذیری و محدود شدن برخی روابط
افزایش کاراییکمبود نوآوری و دیدگاه محدود از اهداف سازمانی برای کارکنان.
به اشتراک‌گذاری دانش و مهارتهماهنگی ضعیف افقی زیرا بخش‌ها به یکدیگر پاسخ‌گو نیستند.

ساختار سازمانی وظیفه‌ای

3- نمودار پروژه‌ای(Project)

این ساختار برای سازمان‌های پروژه‌ای مناسب است. در یک سازمان پروژه‌ای، تمامی شرکت در قالب پروژه‌ها سازمان‌دهی می‌شوند.
سازمان‌هایی که از ساختار چارت سازمانی پروژه‌ای استفاده می‌کنند، اهداف سازمانی خود را بر مبنای اهداف پروژه قرار می‌دهند و در طول اجرای پروژه، افراد به مافوق خود گزارش می‌دهند و لازم به ذکر است که در این ساختار ، افراد بدون بخش هستند و تنها در مسیر اجرای پروژه فعالیت دارند.

این ساختار موقت است و زمانی که پروژه تمام شود این ساختار نیز منحل می‌شود. برای مثال در پروژه‌ی توسعه‌ی یک محصول ، افراد با توانایی‌های مختلف در تیم‌های مختلف تقسیم می‌شوند. زمانی که پروژه به اتمام برسد این ساختار نیز منحل خواهد شد

مزایا و معایب نمودار سازمانی پروژه‌ای
مزایامعایب
شفافیت و گزارش مستقیم به مدیر پروژه که باعث تصمیم‌گیری آسان در امور می‌شود.عدم احساس امنیت شغلی برای کارکنان
افزایش مهارت و تجربه برای اعضا به دلیل حضور در پروژه‌های مختلف.برنامه‌ریزی دقیق آن ممکن است استرس‌زا باشد.
سازمان برنامه‌ریزی‌شده عمل می‌کند.چالش‌های مدیریتی به دلیل قدرت زیاد مدیر پروژه
اگر سازمان دو یا پروژه داشته باشد، در صورت تخصیص نابرابر منابع ممکن است سوءتفاهم پیش بیاید.
موقت بودن
نیاز به افراد ماهر.

ساختار سازمانی پروژه‌ای

4- نمودار ماتریسی(Matrix)

این نوع نمودار ترکیبی از نمودار وظیفه‌ای و پروژه‌ای شبیه یک جدول است که در آن افراد به دو یا چند مافوق گزارش می‌دهند. یکی مدیر پروژه/محصول و یکی مدیر وظیفه‌ای. در طراحی ماتریس فعالیت‌های روی محور عمودی برحسب وظیفه گروه‌بندی می‌شوند و بر روی این الگوی عمودی یک الگوی افقی مبتنی بر تفکیک سازی برحسب پروژه یا محصول قرار می‌گیرد و افراد برای انجام کارهای مشابه می‌توانند به هم ملحق شوند. پویایی و جریان وسیع اطلاعات از ویژگی‌های مثبت و بی‌نظمی و پیچیدگی از ویژگی‌های منفی این ساختار است.

سه نوع ساختار ماتریسی چارت سازمانی وجود دارد:

الف) ساختار ماتریسی قوی: اختیارات مدیر پروژه‌ای بیشتر است و ساختار به سمت پروژه‌ای بودن گرایش دارد.
ب) ساختار ماتریسی ضعیف: اختیارات مدیر وظیفه‌ای بیشتر است و ساختار به سمت وظیفه‌ای بودن گرایش دارد.
ج) ساختار ماتریسی متعادل(بالانس): حالت تعادل وجود دارد.

ساختار سازمانی ماتریسی

5- نمودار افقی یا مسطح (Horizontal/Flat)

این نوع ساختار سازمانی در سازمان‌هایی بر مبنای خود مدیریتی اداره می‌شوند به کار گرفته می‌شود. دارای سلسله‌مراتب کمتری است و بیشتر در کسب‌وکارهای کوچک استفاده می‌شود اما سازمان‌های بزرگ از آن مستثنا نیستند. در این نوع ساختار تأکید بر خود مدیریتی و افزایش توانایی کارکنان در تصمیم‌گیری است.

یکی از تفکرات بنیادی در این نوع ساختار، وجود لایه‌های کم مدیریت و حذف سلسله‌مراتب و مرزهای میان بخش‌های مختلف است. درواقع در این ساختار نگاه فرآیندی تر است تا وظیفه‌ای. از دیگر ویژگی‌های این ساختار ، استفاده از تیم‌های تخصصی به‌جای افراد متخصص است.

در مقایسه با یک ساختار سلسله مراتبی، در ساختار افقی مسئول یک دپارتمان مسئولیت بیشتری نسبت به یک مدیر دارد. معروف‌ترین شرکتی که از این ساختار استفاده می‌کند، شرکت بازی‌سازی Valve است. در این شرکت کسی به شما نمی‌گوید که چه‌کاری انجام دهید اما هرکدام از کارکنان می‌توانند پروژه‌های مختلف را ببینند و هرکدام را که می‌خواهند انتخاب کنند.

مزایا و معایب نمودار سازمانی افقی(مسطح)
مزایامعایب
خودمختاری و تصمیم‌گیری بدون اتکا به دیگر بخش‌هاهرکدام از کارکنان به یک مدیر گزارش می‌دهند که باعث سردرگمی می‌شود
تخصصی سازی کارها
ایجاد خود رهبری در یک محیط کار آزاد.

ساختار سازمانی افقی

6- نمودار بخشی(Divisional)

در این نوع ساختار، افراد با ویژگی‌های مشابه در یک دپارتمان قرار می‌گیرند. نوع تصمیم‌گیری در این سازمان‌ها غیرمتمرکز است و هر دپارتمان تجهیزات ، منابع و منابع خاص خود را داردکه روش کار مستقل‌تر را امکان‌پذیر می‌نماید تا مانند یک سازمان مستقل فعالیت نماید
اغلب، بخش‌ها بدون نیاز به تأیید دیگران سریعاً تصمیم می‌نمایند و .تقسیم‌بندی دپارتمان‌ها بر اساس محصول، منطقه‌ی جغرافیایی، مشتری و یا زمان( به‌عنوان‌مثال شیفت‌های کاری سازمان ) صورت می‌گیرد.
معمولاً شرکت‌های بزرگ از این ساختار استفاده ‌می‌کنند.

مزایا و معایب نمودار سازمانی بخشی
مزایامعایب
کاهش لایه‌های مدیریتی غیرضروری. ناکارآمدی عملیاتی در تفکیک وظایف تخصصی
تصمیم‌گیری سریع.هزینه‌های اجرا بالا.
امکان سنجش عملکرد هر بخش. خودمختاری بیش‌ازحد هر بخش.

ساختار سازمانی بخشی

7- ساختار شبکه‌ای(Network)

این ساختار غیرمتمرکزتر و انعطاف‌پذیرتر از سایر ساختارها است به این معنی که سلسله‌مراتب کمتری در آن وجود دارد و همچنین روابط داخلی و خارجی بین مدیران و مدیران ارشد را به‌خوبی مجسم می‌کند. ساختار شبکه‌ای مبتنی بر روابط آزاد و با الهام گرفتن از ساختارهای اجتماعی است.
در ساختارهای سلسله مراتبی به علت وجود ساختاری بوروکراتیک، بیشتر تصمیم‌گیری‌ها از جانب مدیریت است که با یک اشتباه می‌تواند به تمام سازمان ضرر برساند اما در ساختار شبکه‌ای از دیگر افراد نیز کمک گرفته می‌شود.

مزایا و معایب نمودار سازمانی شبکه‌ای
مزایامعایب
کاهش اشتباهات مدیریتی.افزایش پیچیدگی در روابط سازمانی.
کمک به مدیران در تصمیم‌گیری.اختلاف در پاسخگویی و گزارش دهی کارکنان.
تسریع در تصمیم‌گیری‌ها.افزایش احتمال رخداد شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی.
کنترل بیشتر در سطوح سازمانی
انعطاف‌پذیری.

ساختار سازمانی شبکه‌ای

8- ساختار خطی(Linear)

یکی از ساده‌ترین انواع ساختار سازمانی است که در آن قدرت در بالا قرار دارد و برای هر بخش سرپرستی تعریف‌شده که بر آن بخش کنترل دارد. ساختار اداری مستقل از ویژگی‌های اصلی آن است و تصمیمات مستقل گرفته می‌شود. این ساختار گاهی حالت خشک و دیکتاتور گونه دارد و هر بخش وظایف خود را مستقل و بدون کمک انجام می‌دهد.
ساختار خطی بیشتر در شرکت‌های کوچک وجود دارد این ساختار می‌تواند به‌صورت خطی مطلق یا خطی دپارتمانی تعریف شود ساختار خطی بخشی، که با عنوان ساختار وظیفه‌ای (functional structure) معرفی می‌شود .

مزایا و معایب نمودار سازمانی خطی
مزایامعایب
نقش‌های مدیریتی ساده و روشن است.در صورت نبود مدیر امکان قطع روابط تجاری و عدم حرکت شرکت وجود دارد.
اجازه می‌دهد تصمیمات سریع بگیریم.تمرکز قدرت و کم مزایا و معایب تحلیل عمودی شدن ابتکار عمل کارکنان.
حفظ انضباط در میان کارکنان آسان است.

ساختار سازمانی خطی

9- نمودار مبتنی بر تیم(Team-Based)

در این ساختار تیم‌هایی وجود دارد که علاوه بر وظایف شخصی، برای رسیدن به یک هدف نیز تلاش می‌کنند. کارکنان در تیم‌هایی که پروژه‌ی مشخصی برای آن‌ها وجود دارد فعالیت می‌کنند. نظارت بر تیم‌ها کم است و یا چند تیم زیر نظر یک مدیریت فعالیت می‌کنند که نیازمند خودکنترلی بیشتر در بین کارکنان است. در این ساختار، مدیر اهداف و مایل استون(milestone) و استانداردها عملکردی را تعریف می‌نماید و اعضای تیم اجازه دارند که نحوه‌ی دستیابی به این الزامات را تعیین کنند.
در این ساختار سلسله‌مراتب کمتر و انعطاف‌پذیری بیشتر است.

مزایا و معایب نمودار سازمانی مبتنی بر تیم
مزایامعایب
حل سریع‌تر مشکلات به‌وسیله‌ی تیم‌ها.بالقوه برای مناقشه است.
انعطاف‌پذیر و توانمند ساختن کارکنان.برخی کارکنان برای کار تیمی مناسب نیستند.
کارکنان ضعف خود را پشت تیم مخفی می‌کنند.

ساختار سازمانی تیمی

10- نمودار دایره‌ای

در این نوع از ساختار، سلسله‌مراتب و سطوح مختلف سازمانی به‌صورت دایره‌ای نمایش داده می‌شود. مرکز قدرت در وسط قرارگرفته و لایه‌های بعدی، نشان‌دهنده‌ی سطوح بعدی است به این معنی که همچنان سلسله‌مراتب در این نوع ساختار وجود دارد
هر چه لایه‌ای به مرکز نزدیک‌تر باشد، در سطح بالاتری قرار دارد.
رهبران و مدیرانی که در یک سازمان دایره‌ای قرار دارند، بجای ارسال دستورالعمل‌ها از طریق سلسله‌مراتب، آن‌ها را رو به بیرون می‌فرستند. ساختار دایره‌ای برای افزایش ارتباطات و جریان آزاد اطلاعات بین بخش‌های مختلف سازمان است و درحالی‌که یک ساختار سنتی بخش‌های مختلف مستقل یا نیمه‌مستقل در نظر می‌گیرد، ساختار دایره‌ای تمام این بخش‌ها را به‌عنوان جزئی از کل نشان می‌دهد.

مزایا و معایب نمودار سازمانی دایره‌ای
مزایامعایب
ساختار مبتنی برریشه یابی مشکل و کمک به حل مسئله در سازمان. ممکن است برای کارکنان هنگام گزارش دهی و گزارش‌گیری گیج‌کننده باشد.
جریان بالای اطلاعات

ساختار سازمانی دایره‌ای

با بررسی انواع چارت سازمانی ، سازمان‌ها می‌توانند ساختار سازمانی متناسب با سازمان خود را انتخاب و به‌کارگیرند در سازمان‌های ایرانی ،عموماً از ساختار سلسله مراتبی، وظیفه‌ای ، بخشی یا پروژه‌ای استفاده می‌شود.

جواب تحلیل کنید صفحه 21 اقتصاد دهم

در این نوشته با جواب تحلیل کنید صفحه 21 اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب تحلیل کنید صفحه 21 اقتصاد دهم

الف) هر کدام از انواع کسب‌وکارهای شخصی و شراکتی و شرکتی و تعاونی و غیرانتفاعی، چه مزایا و معایبی دارد؟

الف) – شخصی:

مزایا:

1- راه اندازی آسان و هزینه های نسبتا اندک

2- آزادی عمل و سهولت در تصمیم گیری

3- مالكيت سود

4- منافع مالیاتی

معایب:

1- بار سنگین مسئولیت

2- مشکل تامین مالی

3- مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی

– شراکتی:

مزایا:

1- راه اندازی نسبتا اسان

2- دسترسی به منابع و سرمایه های مالی بزرگ تر

3- تصمیم بار مسئولیت و هم افزایی توانایی ها

معایب:

1- افزایش برخی هزینه ها جهت تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی با وکیل

2- مسئولیت نا محدود در مقابل بدهی ها و دعاوی

3- آزادی عمل محدود تر افراد و تصمیم گیری سخت تر به دلیل لزوم توافق شرکا

– شرکت:

مزایا:

1- هزینه های راه اندازی بالاتر

2- تاخیر در تصمیم گیری

3- تقسیم سود به تناسب مالکیت سهام

4- قوانین پیچیده و گزارش دهی بیشتر

– تعاونی:

مزایا:

1- ایجاد فرصت های شغلی و رفع معضل بیکاری

2- توزیع عادلانه منابع

3- تجمیع منابع مردمی برای بهره گیری در اشتغال و تولید

4- بهبود وضعیت اقتصادی اعضا

معایب:

1- اعضا دارای سرمایه و سهم یکسان نیستند اما هر عضو بدون توجه به درصد سهامش، یک رای دارد و نسبت سهام به رای وجود ندارد

2- تعاونی متکی به اعضا است نه به سرمایه

– غیرانتفاعی:

مزایا:

1- نهادی قانونی است

2- هدف غیر تجاری دارد

3- در زمینه های انسانی و اجتماعی فعالیت دارند

معایب:

1- غیر سودآور

2- تمام دارایی این نوع شرکت ها برای معاف شدن از مالیات باید وقف باشند.

ب) با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود و دوستانتان، کدام یک از انواع کسب‌وکارها (سازمان تولید) را برای فعالیت‌اقتصادی ترجیح می‌دهید؟

تحلیل پوششی داده ها چیست؟

اگر برایتان سوال شده که تحلیل پوششی داده ها چیست باید بدانید که
در عصر فرامدرن امروزی که تغییر و پیچیدگی ساختارها از ویژگی های آن است،
مدیرانی موفق هستند که اطلاعات به روزی از عملکرد سازمان خود داشته باشند که
یکی از ابزارهای مورد استفاده برای تحقق این موضوع تحلیل پوششی داده ها است.

پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله از تعریف تحلیلی پوششی داده ها تا شناخت انواع آن با ما همراه باشید.

1# تحلیل پوششی داده ها چیست؟

ایده اولیه روش تحلیل پوششی داده ها (Data Envelopment Analysis) در سال 1957 توسط فارل (Farrel) ارائه شد و
در سال 1978 توسط ابراهام چارنز (Abraham Charnes)، ویلیام کوپر (William Cooper) و ادوارد رودز (Edward Rhodes) این روش مورد بازبینی قرار گرفت و مدلی به نام CCR که برگرفته از ابتدای نام هرکدام از این افراد بود، ارائه گردید.

مدل CCR اساس ایجاد شاخه جدید تحقیق در عملیات به نام تحلیل پوششی داده ها بود.

بعدها در سال 1984 بنکر (Banker) به همراهی چارنز و کوپر مدلی به نام BBC ارائه کردند.

اگر در نموداری که محور افقی آن شامل مقادیر ورودی و محور عمودی آن شامل مقادیر خروجی است،
برای هرکدام از واحدهای تصمیم گیری به نسبت میزان ورودی (Input) و خروجی (Output)، نقاطی را مشخص کنیم،
بهترین بهره وری مربوط به نقاطی است که ورودی کمتر و خروجی بیشتر داشته باشند.

برخی از واحدهای تصمیم گیری روی منحنی قرار می گیرند که
دارای بهترین کارایی عملی هستند و به آن ها Best Practice Frontier می گویند.

اگر نقاط مربوط به کارایی ایده آل واحدهای تصمیم گیری را به یکدیگر متصل کنیم منحنی به دست خواهد آمد که
به آن مرز نظری (Theoretical Frontier) می گویند.

تحلیل پوششی داده ها چیست

روش تحلیل پوششی داده ها به عنوان یکی از روش های ناپارامتریک، با استفاده از برنامه ریزی خطی و با هدف بیشینه کردن میزان عملکرد هرکدام از واحدهای تصمیم گیری به اندازه گیری عملکرد واحدهای تصمیم گیری می پردازد.

در روش های ناپارامتریک ارزیابی عملکرد، نیازی به محاسبه تابع تولید نیست و
در صورت داشتن چند خروجی برای واحد تصمیم گیری با مشکل مواجه نخواهیم شد.

DEA یا Data Envelopment Analysis ابزاری به منظور اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیری است و
یکی از مزیت های آن نسبت به سایر روش ها، ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری با چند ورودی و خروجی است.

2# کاربردهای تحلیل پوششی داده ها

در پاسخ به سوال تحلیل پوششی داده ها چیست، DEA مدلی به منظور مقایسه کارایی واحدها ارائه می دهد.

کارایی یا بهره وری واحد برابر است با نسبت خروجی (Output) به ورودی ها (Input) و از آن جا که اغلب میزان ورودی از خروجی بیشتر است، کارایی یا بهره وری کوچک تر از 1 خواهد بود.

هرجا به مقایسه کارایی میان واحدها نیاز باشد روش تحلیل پوششی قابل استفاده خواهد بود.

کافی است در هرکدام از واحدهای تصمیم گیری ورودی ها و خروجی ها تعیین گردند.

کارایی برابر است با:

مجموع وزنی خروجی ها/ مجموع وزن ورودی ها

به منظور تعیین اوزان ورودی ها و خروجی ها نیز می توان از روش های مختلف وزن دهی بهره گرفت.

منظور از واحد تصمیم گیری واحدهای مجازی است که به منظور ارزیابی کارایی هر واحد در نظر گرفته می شوند.

کاربردهای تحلیل پوششی داده ها

3# مزایا و معایب تحلیل پوششی داده ها چیست؟

مزایا:

 • در روش DEA واحدها با بیشترین و کمترین کارایی (Efficiency) تعیین شده و
  همچنین میزان کارایی ایده آل نیز مشخص می شود.
  لذا با استفاده از روش DEA می توان کارایی یا راندمان واحدهای مختلف سازمان را با یکدیگر مقایسه کرد.
 • با شناسایی واحدهای ناکارآمد، این واحدها با سیاست های تشویقی ترغیب به کاراتر شدن می شوند،
  بهره وری آن ها بهبود یافته و کیفیت (Quality) و سرعت (Speed) انجام کار افزایش و هزینه ها (Cost) کاهش خواهد یافت.
 • روش تحلیل پوششی داده ها واحدهای کارا را نیز شناسایی کرده و مدیران سازمان می توانند با
  سیاست هایی بدون نیاز به اضافه کردن منابع جدید و ورودی ها، خروجی را افزایش داده و واحدهای کارا را فعال تر کنند.
 • در روش DEA نیازی به بیان فرم ریاضی ارتباط بین ورودی ها و خروجی ها نیست.
  بلکه در این روش ناپارامتریک ارتباطات بر اساس مقادیر ورودی و خروجی شکل می گیرند.
  حتی ممکن است در روش DEA ارتباطاتی مدل بندی شوند که در روش های دیگر پیدا نشده باشند.
  انواع ورودی ها و خروجی ها را می توان در این روش مورد استفاده قرار داد.
 • تحلیل پوششی داده ها علاوه بر تعیین کارایی یا عدم کارایی هر واحد تصمیم گیری، الگویی کارا برای واحدهای تصمیم گیری ناکارا ارائه خواهد کرد.

مزایای روش DEA

معایب:

در این روش نتایج به انتخاب ورودی ها و خروجی های مدل بستگی دارد.

انتخاب نامناسب ورودی ها و خروجی ها سبب ایجاد نتیجه نامناسبی در مدل DEA خواهد شد.

با افزایش تعداد ورودی ها و خروجی ها نتایج مدل افزایش کارایی را نشان خواهند داد،
لذا بهتر است به الزامات روش تحلیل پوششی داده ها توجه شود.

معایب روش DEA

4# الزامات روش DEA

اگر بپرسید که الزامات روش تحلیل پوششی داده ها چیست، باید به موارد ذیل اشاره کنیم:

 • تعداد ورودی های واحد تصمیم گیری بین 2 تا 5 مورد باشد.
 • تعداد خروجی های واحد تصمیم گیری بین 1 تا 3 مورد باشد.
 • واحدهای تصمیم گیری می بایست 5 برابر مجموع تعداد ورودی و خروجی باشتد.
  با توجه به موارد گفته شده کمترین تعداد واحدهای تصمیم گیری در این روش 15 عدد و بیشترین تعداد واحدهای تصمیم گیری 40 واحد خواهد بود.
 • به منظور پیاده سازی DEA به اطلاعات واقعی نیاز است.

الزامات روش تحلیل پوششی داده ها

مدل های مورد استفاده در روش DEA بر مبنای افزایش خروجی یا کاهش ورودی به منظور افزایش کارایی به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 1. مدل های DEA بر مبنای الگوی ورودی محور یا ماهیت ورودی:

در الگو با ماهیت ورودی هدف افزایش کارایی از طریق کاهش ورودی ها است و
با ثابت نگه داشتن سطح خروجی به دنبال کاهش سطح ورودی و در نتیجه افزایش کارایی هستیم.

 1. مدل های DEA بر مبنای الگوی خروجی محور یا ماهیت خروجی:

در الگو با ماهیت خروجی هدف افزایش کارایی از طریق افزایش خروجی ها است و
با ثابت نگه داشتن سطح ورودی به دنبال افزایش سطح خروجی و در نتیجه افزایش کارایی هستیم.

5# بازده به مقیاس در تحلیل پوششی داده ها چیست؟

بازده به مقیاس (Returns of Scale) مفهومی است که در مدل DEA به کار می رود و
بیانگر ارتباط بین تغییرات ورودی و خروجی های سیستم است.

اگر بازده به مقیاس ثابت (Fixed) باشد به این معنی است که
هر مضربی از ورودی ها همان مضرب خروجی ها را ایجاد کرده و
مدل CCR بازده به مقیاس را ثابت در نظر می گیرد.

در این حالت ممکن است یک واحد کوچک با یک واحد بزرگ مقایسه شود که شاید از لحاظ منطقی قابل قبول نباشد.

در حالت بازده به مقیاس متغیر (Changable) به این معنی است که
هر مضربی از ورودی ها به مقدار کمتر یا بیشتر از آن را در خروجی ها ایجاد خواهد کرد و
مدل BCC بازده به مقیاس را متغیر در نظر خواهد گرفت.

CCR برگرفته از اول نام چارنز، کوپر و رودز است.

مدل دیگر پیاده سازی تحلیل پوششی داده ها CRS یا بازده به مقیاس ثابت (Constant Return to Scale) است.

مدل VRS یا بازده به مقیاس متغیر (Variable Return Scale)، مدل دیگری از پیاده سازی روش DEA است.

بازده به مقیاس در تحلیل پوششی داده ها

نتیجه گیری

کارایی یکی از مفاهیم مهم مدیریتی است که از نسبت خروجی به ورودی به دست خواهد آمد.

با توجه به تعدد ورودی ها و خروجی ها و متفاوت بودن مقیاس آن ها به راحتی نمی توان خروجی ها را بر ورودی ها تقسیم و کارایی واحد را به دست آورد.

یکی از بهترین روش ها برای تعیین کارایی واحد استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.